Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1/32 - đề thi 132
SỞ GD & ĐT THANH A
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
( Đề thi gồm có 40 câu, 05 trang)
THI KSCL CÁC MÔN THI TỐT NGHIỆP THPT - LẦN 2
Năm học: 2021-2022
Môn thi: Lịch sử
Ngày thi: 03/04/2022
Thời gian làm bài: 50 phút (không k thời gian phát đề)
đề thi
132
Họ tên thí sinh:............................................................Số báo danh:.......................
Câu 1:
Chiến dịch Biên giới thu đông năm 1950 đã m ra bước phát triển mới của cuộc kháng
chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam
A.
quân đội ta đã giành được quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
B. buộc thực dân Pháp phải chuyển sang đánh u dài với ta.
C. đã làm xoay chuyển cục diện cuộc chiến tranh Đông Dương.
D.
quân đội ta đã giữ vững quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
Câu 2: Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam đã đập tan hoàn toàn kế hoạch Nava, giáng đòn
quyết định o ý chí xâm ợc của thực n Pháp?
A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (2 - 1930).
B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
C.
Chiến thắng Điện Biên Phủ (1954).
D. Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975).
Câu 3:
Âm mưu của Mĩ khi can thiệp ngày càng sâu vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông ơng
(1945 - 1954) của thực dân Pháp gì?
A.
Giúp Pháp kéo i m rộng chiến tranh, nâng cao v trí chủ nghĩa bản.
B. Nhằm từng bước nắm quyền điều khiển trực tiếp chiến tranh Đông Dương.
C. Khẳng định sức mạnh quân sự tài chính số một thế giới của Mĩ.
D.
Biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự của châu Á.
Câu 4: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam trong việc kết Hiệp định bộ (1946)
Hiệp định Giơnevơ về Đông ơng (1954) gì?
A. Công nhận các quyền dân tộc cơ bản.
B. Đảm bảo giành thắng lợi từng bước.
C.
Không vi phạm chủ quyền quốc gia.
D. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng.
Câu 5:
Hoạt động cứu ớc của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 1924 có ý nghĩa gì?
A. Bước đầu chuẩn b về tưởng chính trị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B.
Trực tiếp chuẩn b về điều kiện cán bộ, tổ chức cho s ra đời của Đảng Cộng sản VIệt Nam.
C. Thống nhất các tổ chức cộng sản thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Tìm ra con đường cứu ớc đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.
Câu 6:
Từ thực tiễn 30 m chiến tranh ch mạng Việt Nam (1945 - 1975) cho thấy Đảng Cộng
sản Đông ơng (từ năm 1951 Đảng Lao động Việt Nam) chỉ tiến hành bạo lực ch mạng khi
A.
kẻ t xâm lược bắt đầu sử dụng bạo lực phản cách mạng.
B. không thể tiếp tục dấu tranh bằng phương pháp hòa bình.
C. lực lượng trang ba thứ quân được y dựng hoàn chỉnh.
D.
sự giúp đỡ trực tiếp của c nước hội chủ nghĩa.
Câu 7: Bài học kinh nghiệm lớn nhất được rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự thất bại của
phong trào yêu ớc cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là ?
A. Xây dựng một mặt trận n tộc thống nhất để đoàn kết dân tộc.
Trang 2/32 - đề thi 132
B. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ.
C. Phát huy truyền thống yêu ớc, chống giặc ngoại xâm của dân tộc.
D.
Sử dụng sức mạnh của cả dân tộc để giải quyết vấn đề dân tộc và giai cấp.
Câu 8: Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU) mang lại những lợi ích căn bản nào cho các nước
thành viên tham gia?
A.
Duy trì hòa bình an ninh thế giới.
B. Tăng cường sức cạnh tranh về quân sự.
C.
Củng cố phát triển v lĩnh vực văn hóa.
D. Hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực.
Câu 9: sao nói Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương đánh dấu thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta, song chưa trọn vẹn”?
A. Ngay sau ngày kết, đã cấu kết Pháp để phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ.
B.
Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chưa hoàn thành trên cả nước.
C. Thực dân Pháp t khỏi ớc ta khi chưa tiến hành hiệp thương tổng tuyển cử.
D.
đã không tôn trọng các quyền dân tộc bản của nhân dân Việt Nam.
Câu 10: Năm 1930 Việt Nam, khuynh hướng vô sản thắng thế đã giành quyền lãnh đạo phong
trào giải phóng dân tộc giai cấp do o sau đây?
A.
khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng được u cầu của lịch sử.
B. Đáp ứng được nguyện vọng của quần chúng công - nông.
C.
Ra đời đúc kết được kinh nghiệm thất bại của khuynh ớng sản.
D. Khuynh hướng phong kiến dân chủ sản đã lỗi thời.
Câu 11: Cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã
A.
giúp nước Nga hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa hội.
B. dẫn đến tình trạng hai chính quyền song song tồn tại.
C.
giúp nước Nga đẩy i được nguy ngoại xâm nội phản.
D. đưa nhân dân Nga lên làm chủ vận mệnh của mình.
Câu 12:
Cách mạng tháng Tám (1945) Việt Nam Cách mạng tháng ời Nga (1917)
điểm chung nào sau đây?
A. Đối ợng đấu tranh chủ yếu là giai cấp sản.
B.
Làm cho ch nghĩa tư bản không còn là hệ thống hoàn chỉnh.
C. Nhiệm vụ chủ yếu chống chủ nghĩa thực dân.
D.
Góp phần cổ phong trào cách mạng thế giới.
Câu 13: Sự phát triển của phong trào công nhân (1926 1929) ý nghĩa đối với sự ra đời của
chính đảng sản Việt Nam?
A.
Tiếp nhận các trào lưu tư ởng tiến bộ truyền vào Việt Nam.
B. yếu tố quyết định dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C.
lực lượng đi đầu trong phong trào cách mạng dân tộc dân ch.
D. Đã tập hợp đông đảo các lực ợng chống đế quốc.
Câu 14:
Năm 1941 sau khi về Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ
địa cách mạng đây nơi
A.
địa hình thuận lợi để phát triển lực lượng.
B. các tổ chức cứu quốc đã được thành lập.
C.
lực lượng trang phát triển lớn mạnh.
D. nhiều căn cứ du kích đã được xây dựng.
Câu 15: Những giai cấp nào xuất hiện do tác động của c cuộc khai thác thuộc địa của Pháp
Việt Nam từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX?
A. Công nhân, sản, địa chủ phong kiến.
B.
Công nhân, nông dân, tiểu sản.
Trang 3/32 - đề thi 132
C. Công nhân, nông dân, sản.
D. Công nhân, sản, tiểu sản.
Câu 16:
Điểm giống nhau giữa chiến thắng Ấp Bắc (1963) với chiến thắng Vạn Tường (1965) của
quân dân Việt Nam trong thời kỳ 1954 1975
A. đánh dấu sự thất bại hoàn toàn của 2 chiến lược chiến tranh của Mĩ.
B.
Làm xoay chuyển cục diện chiến tranh miền Nam.
C. Mở ra khả năng đánh bại chiến lược chiến tranh mới của Mĩ.
D.
Chứng tỏ quân dân miền Nam đã đánh bại quân viễn chinh Mĩ.
Câu 17: Từ Chính sách kinh tế mới (NEP) của ớc Nga viết, bài học kinh nghiệm nào
Việt Nam thể học tập trong công cuộc đổi mới đất nước?
A.
Hạn chế sự đầu tư, kinh doanh của nhân nước ngoài vào Việt Nam.
B. Chỉ nên chú trọng phát triển các ngành công nghiệp nặng.
C.
Xây dựng kinh tế nhiều thành phần sự quản của nhà ớc.
D. Chỉ tập trung phát triển một s ngành kinh tế mũi nhọn.
Câu 18:
Khoảng 20 m đầu sau Chiến tranh thế giới thứ 2, trở thành
A. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính trên thế giới.
B. nước độc quyền về vũ khí nguyên tử trên thế giới
C.
nước duy nhất thống tr toàn thế giới.
D. trung tâm kinh tế - i chính lớn nhất thế giới.
Câu 19:
Thực tiễn cách mạng Việt Nam từ sau ngày 2/9/1945 đến ngày 19/12/1946 phản ánh quy
luật nào của lịch s dân tộc Việt Nam?
A. Luôn giữ vững chủ quyền dân tộc.
B.
Kiên quyết chống giặc ngoại m.
C. Dựng nước đi đôi với giữ nước.
D.
Mềm dẻo trong quan h đối ngoại.
Câu 20: Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám Việt Nam (1945) đã góp phần vào
A.
làm xói mòn trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. chiến thắng chủ nghĩa phát xít trong Chiến tranh thế giới th hai.
C. đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới.
D.
đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa thực dân mới trên toàn thế giới.
Câu 21: Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải
chuyển từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang
A. đánh phân tán. B. đánh lâu dài.
C. đánh tiêu hao. D. phòng ngự.
Câu 22:
Trong năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (1945), Đảng Cộng sản Đông ơng chủ
trương chuyển từ nhân nhượng với Trung Hoa Dân quốc sang hòa hoãn với Pháp là
A.
Pháp, Trung Hoa Dân quốc đang tranh chấp Việt Nam.
B. Pháp Trung Hoa Dân quốc đã Hiệp ước Hoa - Pháp.
C.
Pháp mạnh n Trung Hoa Dân quốc.
D. Pháp - Trung Hoa Dân quốc chuẩn bị rút quân về ớc.
Câu 23:
quan ngôn luận của Hội Việt Nam ch mạng Thanh niên
A. báo Thanh niên. B. báo Đời sống người cần lao.
C.
báo Người cùng khổ.
D.
báo Nhân đạo.
Câu 24: Năm 1957, Liên Xô đạt được thành tựu tiêu biểu nào về khoa học thuật?
A. Đưa con người lên thám hiểm mặt trăng.
B.
Phóng u trụ bay vòng quanh trái đất.
C. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
D.
Phóng thành ng vệ tinh nhân tạo.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập tốt cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa được tổng hợp gồm có 6 mã đề, mỗi đề gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 2 trường THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của bài học rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 4.701
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm