Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

1
/
8
- đề 001
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ
(Đề thi 05 trang)
KỲ THI TH TỐT NGHIỆP THPT M 2022 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ tên học sinh :..................................................... Số o danh : ...................
Câu 1. Đâu nội dung quan trọng nhất của Hiệp định Pa-ri m 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa
bình Việt Nam ?
A. các nước tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
B. Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ.
C. Hai bên thực hiện ngừng bắn, trao trả binh dân thường bị bắt.
D. rút hết quân đội của mình quân các nước đồng minh khỏi miền Nam Việt Nam.
Câu 2. Một trong những t chức của các nước y Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX
A. Ngân hàng Thế giới (WB).
B. Đại hội dân tộc Phi (ANC).
C. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
D. Liên minh châu Âu (EU).
Câu 3. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam?
A. Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa hội.
B. Khẳng định trong thực tiễn quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân.
C. Chứng minh vai t của khối liên minh công nông trong thực tiễn.
D. Khẳng định đường lối ch mạng của Đảng Cộng sản đúng đắn.
Câu 4. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra ch trương đổi
mới về kinh tế là
A. mở rộng kinh tế đối ngoại, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc.
B. xây dựng chế kinh tế tập trung, bao cấp từng bước hình thành chế thị trường.
C. thực hiện chế quản kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp chế thị trường.
D. phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng hội chủ nghĩa.
Câu 5. Từ thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng ta thể rút ra bài học kinh nghiệm nào để
giải quyết vấn đề biển đảo hiện nay?
A. Tăng cường sự đoàn kết rộng rãi các lực lượng yêu nước.
B. Tăng cường quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.
C. Tranh thủ sự ủng hộ của các nước lớn bạn quốc tế.
D. Nhanh chóng chớp thời thuận lợi từ bên ngoài.
Câu 6. Để tìm con đường cứu nước, năm 1905, Phan Bội Châu đã nhờ đến nước nào sau đây ?
A. Nhật Bản. B. Trung Quốc. C. Anh D. Nga.
Câu 7. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt Điều l vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo được thông
qua tại Hội nghị thành lập Đảng được xem
A. nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam.
B. tài liệu chính trị đặc biệt của Đảng.
C. Cương lĩnh chính tr đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. văn kiện của Đảng.
Câu 8. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng 12-1946 đã phát huy đường lối đấu tranh o sau đây
của dân tộc ta?
đề 001
2
/
8
- đề 001
A. Chiến tranh đánh nhanh thắng nhanh.
B. Chiến tranh nhân n.
C. Chiến tranh tranh thủ sự giúp đỡ hoàn toàn bên ngoài.
D. Chiến tranh tâm lí.
Câu 9. Các thế lực ngoại xâm mặt Việt Nam trong những năm 1940 1945
A. Anh, Pháp. B. Pháp, Nhật Bản. C. Pháp, Mĩ. D. Nhật Bản, Anh.
Câu 10. Nội dung nào sau đây nguồn gốc của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật diễn ra từ những năm 40
của thế kỉ XX?
A. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ. B. thiết lập trật t đơn cực.
C. Những đòi hỏi của cuộc sống. D. Trật tự đa cực được thiết lập.
Câu 11. Một trong những do khiến Hội nghị Trung ương 8 (5/1941) tầm quan trọng đặc biệt đối với
cách mạng tháng Tám 1945?
A. Xây dựng được khối đoàn kết toàn dân.
B. Xác định đúng kẻ thù của cách mạng.
C. Chủ trương giương cao ngọn c giải phóng dân tộc.
D. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 12. Nội dung nào sau đây một trong những điểm sáng tạo của Nguyễn Ái Quốc trong quá trình vận
động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Xây dựng luận cách mạng nhấn mạnh cuộc đấu tranh giai cấp.
B. Xây dựng luận giải phóng dân tộc từ luận đấu tranh giai cấp.
C. Tập hợp quần chúng thành lập mặt trận chung toàn Đông Dương.
D. Thành lập mặt trận dân tộc thống nhất ngay khi thành lập Đảng.
Câu 13. Điều khoản o của Hiệp định Giơnevơ chưa được thực hiện khi Pháp rút khỏi miền Nam Việt Nam
vào tháng 5 1956 ?
A. Tổ chức hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam.
B. Các bên tham chiến thực hiện cuộc tập kết, chuyển quân, chuyển giao khu vực.
C. Lấy tuyến 17 (sông Bến Hải Quảng Trị) làm giới tuyến quân sự tạm thời.
D. Các bên thực hiện ngừng bắn, lập lại hòa bình trên toàn Đông Dương.
Câu 14. Trong thời 1954 1975, sự kiện nào đánh dấu cách mạng Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ “đánh
cho ngụy nhào”?
A. Hiệp định Pari về Việt Nam được kết (1973).
B. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (1972).
C. Đại thắng mùa Xuân năm 1975.
D. Toán lính cuối cùng rút khỏi Việt Nam (1973).
Câu 15. Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), quân đội Liên chiếm đóng khu vực nào sau
đây?
A. Tây Âu. B. Tây Đức. C. Tây Béclin. D. Đông Âu.
Câu 16. Yếu tố nào không phải nguyên nhân dẫn đến s phát triển của kinh tế sau Chiến tranh thế giới
thứ hai?
A. Các tập đoàn bản lũng đoạn sức sản xuất, cạnh tranh lớn.
B. Vai trò của Nhà nước trong việc hoạch định chính sách điều tiết nền kinh tế.
C. Nhờ vào nguồn vốn viện trợ của Tây Âu Nhật Bản.
D. Áp dụng những thành tựu khoa học - thuật vào trong sản xuất.
Câu 17. Hội nghị lần thứ 21 (7 1973) của BCH TW Đảng đã nêu nhiệm vụ bản của cách mạng miền
Nam
A. cải cách ruộng đất, đưa miền Nam tiến lên CNXH.
3
/
8
- đề 001
B. tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
C. đòi chính quyền Sài Gòn thi hành Hiệp định Pa-ri.
D. khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.
Câu 18. Một trong những i học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 có
thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay là
A. tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.
B. kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.
C. kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, ngoại giao.
D. xây dựng lực lượng trang nhân dân nhiệm vụ hàng đầu.
Câu 19. Chiến thắng nào của quân dân Việt Nam được đề cập đến trong đoạn trích sau đây: “12 ngày đêm
chiến đấu chiến thắng trên bầu trời miền Bắc cuối năm 1972 là một chiến dịch phòng không đạt tới mức
tiêu diệt cao nhất, oanh liệt nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc cũng như trong sự nghiệp chống Mĩ,
cứu nước của nhân dân ta”?
A. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).
B. Trận tiến công Khe Sanh (Quảng Trị).
C. Trận “Điện Biên Phủ trên không”.
D. Cuộc Tiến công chiến lược năm 1972.
Câu 20. Việc Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế Cộng sản tham gia sáng lập Đảng
Cộng sản Pháp (12-1920) mốc đánh dấu
A. bước ngoặt quyết định trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc.
B. sự thiết lập quan hệ giữa Việt Nam với các nước thuộc địa trên thế giới.
C. sự chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước Việt Nam.
D. bước ngoặt quyết định trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam.
Câu 21. Trong những năm 1945 1946, Đảng Chính phủ ta chủ trương hòa hoãn với quân Trung Hoa
Dân quốc thực dân Pháp dựa trên nguyên tắc o ?
A. Tuân thủ luật pháp quốc tế. B. Giữ vững độc lập n tộc.
C. Không nhân nhượng về chính trị. D. Duy trì sự lãnh đạo của Đảng.
Câu 22. Mâu thuẫn lớn nhất trong hội Việt Nam giai đoạn 1919 1929
A. mâu thuẫn giữa công nhân, nông dân với sản.
B. mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp tay sai.
C. mâu thuẫn giữa nhân n Việt Nam với giai cấp sản.
D. mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.
Câu 23. Trong phong trào dân chủ 1936-1939, nhân dân Việt Nam đã
A. xây dựng bộ đội địa phương. B. thành lập bộ đội chủ lực.
C. phát triển dân quân du ch. D. đấu tranh đòi các quyền tự do.
Câu 24. Bài học kinh nghiệm quan trọng nào trong kháng chiến chống Pháp (1945 1954) được Đảng ta
vận dụng trong kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 1975) ?
A. Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh trang dân vận.
B. Tăng cường tình đoàn kết trong nước với bạn quốc tế.
C. Tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của luận quốc tế.
D. Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, sức mạnh trong nước với sức mạnh quốc tế.
Câu 25. Phong trào Cần vương cuối thế kỉ XIX Việt Nam bùng nổ sau khi
A. triều đình Huế ki với Pháp bản Hiệp ước Patơnốt.
B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn được thành lập
C. khởi nghĩa Yên i hoàn toàn thất bại.
D. Việt Nam Quốc n đảng hoàn toàn tan rã.

Đề thi thử tốt  nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề thi có đáp án chi tiết kèm theo. Nội dung kiến thức được tổng hợp trong chương trình học lớp 12.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
4 1.380
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Bơ

  Mình xin đề thi các môn Địa, GDCD ad ơi

  Thích Phản hồi 04/05/22
  • Phước Thịnh
   Phước Thịnh

   Đề này cũng bt nhỉ, cảm ơn ad nhiều

   Thích Phản hồi 04/05/22

   Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử

   Xem thêm