Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT TRẦN P
ĐỀ THI KSCL LẦN 1 NĂM HỌC 2021-2022
MÔN: Lịch sử 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian giao đề
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 01 trang)
đề 412
Câu 1: Năm 1945, những nước nào khu vực Đông Nam Á giành được chính quyền tuyên bố độc lập?
A. Việt Nam, Mianma, o. B. Lào, Inđônêxia, Phi lippin.
C. Inđônêxia, Việt Nam, Lào. D. Việt Nam, Lào, Brunây.
Câu 2: Đặc trưng lớn nhất của trật tự thế giới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai gì?
A. vươn lên tr thành siêu cường duy nhất.
B. Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
C. Thế giới bị chia thành hai cực, hai phe.
D. Hệ thống hội chủ nghĩa được hình thành.
Câu 3: Thắng lợi của phong trào giải phóng n tộc châu Phi khu vực Latinh trong nửa sau thế kỉ XX
đã
A. góp phần xóa bỏ ách dịch của chủ nghĩa thực dân.
B. giúp các nước thoát khỏi mọi ảnh hưởng từ bên ngoài.
C. trực tiếp đặt ra những vấn đề toàn cầu cần giải quyết.
D. giải phóng nhân dân các thuộc địa khỏi mọi sự bóc lột.
Câu 4: Theo thỏa thuận của các cường quốc tại Hội nghị Ianta, Đông Nam Á thuộc phạm vi ảnh hưởng của
A. Mĩ, Anh Liên Xô. B. các nước phương Tây.
C. Đức, Pháp Nhật Bản. D. các nước Đông Âu.
Câu 5: Yếu tố tác động đến xu hướng liên kết kinh tế trên thế giới nửa sau thế kỉ XX sự
A. xuất hiện chi phối nền kinh tế thế giới của tư bản tài chính.
B. hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính lớn.
C. phát triển của ch mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại.
D. xuất hiện ngày càng phát triển của các công ty độc quyền.
Câu 6: Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Tây Âu trở thành
A. trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất của thế giới.
B. liên minh kinh tế - tài chính - quân sự lớn nhất thế giới.
C. trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
D. một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.
Câu 7: Một trong những hệ quả tích cực của toàn cầu hóa là
A. thúc đẩy s phát triển của lực lượng sản xuất. B. giúp các nước giữ nguyên cấu kinh tế.
C. giải quyết triệt để những bất công hội. D. giải quyết căn bản sự phân hóa giàu nghèo.
Câu 8: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập trong bối cảnh
A. các quốc gia trong khu vực đã hoàn thành cuộc đấu tranh giành độc lập.
B. chiến tranh lạnh kết thúc vấn đề Campuchia được giải quyết.
C. xu thế toàn cầu hóa diễn ra ngày càng mạnh mẽ.
D. cuộc chiến tranh m lược Đông Dương của đang bị sa lầy.
Câu 9: Đâu điểm giống nhau giữa Liên minh châu Âu (EU) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN)?
A. những t chức liên kết kinh tế, chính trị lớn nhất hành tinh.
B. Kết nạp những thành viên thể chế chính trị khác nhau.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Liên minh về kinh tế, chính trị, văn hóa trong khu vực.
D. Xây dựng một tổ chức liên kết vững mạnh để phát triển kinh tế.
Câu 10: Gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng; mỗi năm họp một để thảo luận các vấn đề
hoặc công việc thuộc phạm vi Hiến chương”. Nội dung này nói về quan nào của Liên hợp quốc?
A. Tòa án Quốc tế. B. Đại hội đồng.
C. Hội đồng Bảo an. D. Hội đồng Kinh tế hội.
Câu 11: Năm 1975, thắng lợi của nhân dân Môdămbích Ănggôla trong cuộc đấu tranh chống thực n Bồ
Đào Nha mốc đánh dấu
A. chủ nghĩa thực dân châu Phi bản sụp đổ.
B. chủ nghĩa thực dân mới châu Phi sụp đổ hoàn toàn.
C. chế độ phân biệt chủng tộc châu Phi chính thức xóa bỏ.
D. chủ nghĩa thực dân châu Phi sụp đổ hoàn toàn.
Câu 12: Yếu tố nào quyết định sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á sau Chiến
tranh thế giới thứ hai?
A. Quân Đồng minh chiến thắng chủ nghĩa phát xít.
B. Sự suy yếu của các nước đế quốc phương Tây.
C. Sự lãnh đạo của các lực lượng tiến bộ.
D. Hệ thống hội chủ nghĩa hình thành phát triển.
Câu 13: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (2-1945), quốc gia o châu Á cần tr thành một quốc gia
thống nhất dân chủ”?
A. Triều Tiên. B. Trung Quốc. C. Nhật Bản. D. Mông Cổ.
Câu 14: Một trong những yếu tố tác động đến sự hình thành trật tự thế giới giai đoạn sau Chiến tranh lạnh
A. quá trình hình thành các trung tâm kinh tế - tài chính Tây Âu Nhật Bản.
B. sự phát triển của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ tiến bộ hội.
C. sự xuất hiện chi phối nền kinh tế thế giới của bản tài chính.
D. sự xuất hiện ngày càng mở rộng của các công ty độc quyền.
Câu 15: Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm
(1946-1950)?
A. Liên nước thắng trận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Liên lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú.
C. Liên sự hợp tác hiệu quả với các nước Đông Âu.
D. Nhân dân Liên tinh thần tự lực tự cường.
Câu 16: Nội dung o sau đây một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh m trong giai
đoạn 1945-1973?
A. nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao. B. Không chạy đua trang với Liên Xô.
C. Không phải viện trợ cho đồng minh. D. Không phải chi ngân sách cho quốc phòng.
Câu 17: Tại Quốc hội (12-3-1947), Tổng thống Truman đề nghị
A. sử dụng khẩu hiệu thúc đẩy dân chủ để can thiệp vào các nước.
B. viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp Thổ Nhĩ Kì.
C. giúp đỡ nước Pháp kéo dài cuộc chiến tranh Đông Dương.
D. khôi phục phát triển tính năng động, sức mạnh của kinh tế Mĩ.
Câu 18: Sự ra đời của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Tổ chức Hiệp ước Vácsava sau
Chiến tranh thế giới thứ hai đánh dấu
A. sự bắt đầu rạn nứt quan hệ đồng minh giữa Liên Xô.
B. sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe.
C. khuôn khổ của một trật tự thế giới mới bắt đầu được hình thành.
D. sự khởi đầu của tình trạng Chiến tranh lạnh.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 19: Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân châu Phi phát triển mạnh từ những năm 50 của thế kỉ
XX, trước hết khu vực
A. Nam Phi. B. Tây Phi. C. Đông Phi. D. Bắc Phi.
Câu 20: Xu thế toàn cầu hóa từ những năm 80 của thế kỉ XX trên thế giới hệ quả quan trọng của
A. cuộc cách mạng khoa học công nghệ. B. sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế.
C. sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia. D. quá trình thống nhất thị trường thế giới.
Câu 21: Từ năm 1945 đến năm 1950, với sự viện trợ của Mỹ, nền kinh tế của các nước Tây Âu
A. bản sự tăng trưởng. B. bản được phục hồi.
C. phát triển chậm chạp. D. phát triển nhanh chóng.
Câu 22: Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản đưa ra chính sách đối ngoại mới chủ yếu do
A. Mỹ cắt giảm dần sự bảo trợ về an ninh. B. tiềm lực kinh tế - quốc phòng vượt trội.
C. tác động của cục diện Chiến tranh lạnh. D. tiềm lực kinh tế - tài chính lớn mạnh.
Câu 23: Sự kiện o sau đây diễn ra trong thời Chiến tranh lạnh (1947-1989)?
A. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. B. Hệ thống Vécxai-Oasinhtơn được thiết lập.
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. D. thực hiện Kế hoạch Mácsan.
Câu 24: Trong những năm 80-90 của thế kỉ XX những năm đầu thế kỉ XXI, nước nào châu Á tốc độ
tăng trưởng nhanh cao nhất thế giới?
A. Nhật Bản. B. Ấn Độ. C. Trung Quốc. D. Hàn Quốc.
Câu 25: Việc kết Hiệp định về những sở của quan hệ giữa Đông Đức Tây Đức (1972) Định ước
Henxinki (1975) đều tác động nào sau đây?
A. Dẫn đến s ra đời của Cộng đồng châu Âu (EC).
B. Làm xuất hiện xu thế liên kết khu vực châu Âu.
C. Chấm dứt sự cạnh tranh giữa các cường quốc.
D. Góp phần thúc đẩy xu thế hòa bình châu Âu.
Câu 26: Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật hiện đại đã đang đưa loài người chuyển sang thời đại n minh
A. công nghiệp. B. trí tuệ. C. dịch vụ. D. thương mại.
Câu 27: Nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga (1995-2000)
A. quan hệ với phương Tây, khôi phục quan hệ với các nước châu Á.
B. đối đầu với Mĩ, khôi phục quan hệ với các nước châu Âu.
C. đối đầu với Mĩ, khôi phục quan hệ với các nước châu Á.
D. khôi phục quan hệ với các nước ASEAN, mở rộng quan hệ với nước Mĩ.
Câu 28: Trong giai đoạn sau chiến tranh lạnh, để xây dựng sức mạnh tổng hợp, các quốc gia trên thế giới đều
tập trung vào
A. phát triển kinh tế. B. phát triển quốc phòng.
C. ổn định chính trị. D. hội nhập quốc tế.
Câu 29: Ngày 2-12-1975, Lào diễn ra sự kiện nào dưới đây?
A. Nhân dân Lào giành chính quyền trong cả nước.
B. công nhận nền độc lập của o.
C. Thành lập nước Cộng hào Dân chủ Nhân dân Lào.
D. Thủ đô Viêng Chăn được giải phóng.
Câu 30: Trong học thuyết Phucưđa (1977), Nhật Bản tăng cường quan hệ đối ngoại với các nước khu vực
nào sau đây?
A. Trung Đông. B. Nam Mĩ. C. Đông Nam Á. D. Bắc Âu.
Câu 31: Đến nửa sau những năm 80 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành chủ nợ lớn nhất thế giới?
A. Pháp. B. Nhật Bản. C. Anh. D. Mĩ.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây nhé.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghịm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 trường THPT Trần Phú, Vĩnh Phúc. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
3 823
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm