Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Hà Nội

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT NỘI
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1
MÔN: Lịch sử
Thời gian làm bài: 50 phút
Câu 1: Năm 1930, tổ chức Việt Nam Quốc dân đang hoạt động nào sau đây?
A. Thành lập nhà xuất bản tiến bộ. B. Xuất bản báo Thanh niên.
C. Khởi nghĩa Yên Bái. D. Ám sát trùm mộ phu Badanh.
Câu 2: Nội dung nào sau đây hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong năm 1920?
A. Ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
B. Tổ chức Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. Rời bến cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.
D. Đọc bản thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc thuộc địa của Lenin
Câu 3: Nội dung nào sau đây mục tiêu, đường lối của cách mạng Nga được đề ra trong Luận cương
tháng (1917) của Lênin?
A. Chuyển từ cách mạng dân ch sản sang XHCN.
B. Chuyển từ chế độ phong kiến sang chế độ dân chủ tư sản.
C. Tiếp tục duy trì Chính phủ lâm thời của giai cấp sản Nga.
D. Tạo điều kiện cho giai cấp sản chế độ hữu phát triển.
Câu 4: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây tiêu biểu cho cuộc đấu tranh chống chế độ
độc tài thân khu vực Latinh?
A. Xingapo. B. Nam Phi. C. Cuba D. Inđônexia.
Câu 5: Một trong những chính sách đối ngoại của Liên bang Nga từ năm 1991 đến năm 2000
A. tiếp tục giúp đỡ các nước Đông Âu xây dựng chủ nghĩa hội.
B. trở thành ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
C. khôi phục phát triển mối quan hệ với các nước châu Á.
D. tham gia trở thành trụ cột của Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
Câu 6: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng
tộc (Apacthai) đã phát triển mạnh mẽ
A. Nam Phi. B. Angiêri. C. Cuba. D. Goatemala.
Câu 7: Tháng 8 - 1967, quốc gia nào sau đây tham gia sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
(ASEAN)?
A. Thái Lan. B. Lào C. Campuchia. D. Việt Nam.
Câu 8: Dưới c động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực n Pháp, hội Việt Nam có
chuyển biến nào sau đây?
A. Quan hệ sản xuất bản từng bước được du nhập.
B. Kinh tế chuyển biến nhưng lệ thuộc chặt vào Pháp.
C. Giai cấp công nhân ngày càng phát triển.
D. Các tuyến đường sắt, đường bộ được xây dựng.
Câu 9: Ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1948), quốc gia sản lượng công nghiệp chiếm 56% sản
lượng toàn thế giới
A. Pháp. B. Mĩ. C. Na Uy. D. Đan Mạch.
Câu 10: Trong giai đoạn 1939 - 1945, Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?
A. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
C. Hội nghị hợp nhất c tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 11: Chiến dịch nào sau đây đã mở đầu cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân 1975?
A. Chiến dịch Tây Nguyên. B. Chiến dịch Hồ C Minh.
C. Chiến dịch Đường 14 - Phước Long. D. Chiến dịch Huế - Đà Nẵng
Câu 12: Hội nghị Ianta (2 - 1945) đã quyết định thành lập tổ chức
A. Liên minh châu Âu (EU).
B. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV).
C. Liên hợp quốc.
D. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
Câu 13: Thực dân Pháp mở cuộc tấn công Việt Bắc thu - đông năm 1947 nhằm mục đích
A. tiêu diệt quan đầu não kháng chiến bộ đội chủ lực của Việt Nam.
B. giải quyết mâu thuẫn giữa tập trung phân tán lực lượng trên chiến trường.
C. giành thắng lợi quân sự quyết định để kết thúc chiến tranh trong danh dự.
D. giành lại thể chủ động chiến lược trên chiến trường Bắc Bộ.
Câu 14: Trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968) miền Nam Việt Nam, hành động
nào sau đây?
A. Đề ra kế hoạch Xtalây Taylo
B. Đề ra kế hoạch Giônxơn - Mác Namara
C. Đưa quân quân đồng minh trực tiếp tham chiến.
D. Đản áp phong trào đấu tranh của các tín đồ Phật giáo.
Câu 15: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp thực hiện Việt Nam chính sách nào sau đây?
A. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất.
B. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai.
C. Thực hiện triệt để ch trương “Pháp - Việt đề huề".
D. Chính sách Kinh tế ch huy.
Câu 16: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào Cần vương trong những năm 1885 - 1888?
A. Đặt dưới sự chỉ huy của vua Hàm Nghi Tôn Thất Thuyết
B. Các cuộc khởi nghĩa tập trung Trung Ki Nam Kì.
C. Không còn sự chỉ đạo của triều đình trung ương.
D. Quy tụ thành các trung tâm lớn ngày ng lan rộng
Câu 17: Sự kiện nào sau đây diễn ra Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ (1954) về Đông Dương
được kết?
A. Phát xít Nhật tiến nh đảo chính Pháp.
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt nhân dân Thủ đô.
C. rút hết quân khỏi miền Bắc Việt Nam.
D. Cuộc Tổng tuyển cử được tổ chức trong cả nước.
Câu 18: Quốc gia châu Á o sau đây đã thực hiện đường lối cải cách - mở cửa vào tháng 12 - 1978?
A. Ai Cập. B. Cuba C. Trung Quốc. D. Angien.
Câu 19: Chiến thuật mới được đế quốc sử dụng trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965)
A. xây dựng lực lượng động mạnh. B. “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
C. vừa đánh vừa đàm. D. “tìm diệt”, “bình định".
Câu 20: Trong năm 1929, tổ chức nào sau đây thành lập Việt Nam?
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hot[email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. Đông Dương Cộng sản đảng. B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Tân Việt Cách mạng đảng. D. Việt Nam Quốc n đảng.
Câu 21: Thắng lợi nào sau đây của quân dân ta buộc phải Hiệp định Pan về chấm dứt chiến tranh
lập lại hòa bình Việt Nam (27 - 1 - 1973)?
A. Cuộc tiến công chiến lược (1972).
B. Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).
C. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (1972).
D. Chiến thắng Vạn Tường (1965).
Câu 22: Sự kiện lịch sử thế giới o sau đây tác động tích cực đến cuộc kháng chiến chống thực dân
Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954)?
A. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.
B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
C. Nước Cộng hòa Nhân n Trung Hoa ra đời.
D. Phát xít Đức đầu ng Đồng minh không điều kiện.
Câu 23: Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vai trò của hậu phương trong cuộc kháng chiến chống
Pháp của nhân dân Việt Nam (1945 - 1954)?
A. Chấm dứt sự can thiệp của vào cuộc chiến Đông Dương.
B. Bồi dưỡng sức dân, góp phần xây dựng chế độ mới.
C. Buộc Pháp phải chấp nhận Hiệp định Giơnevơ.
D. Trực tiếp làm thay đổi cục diện trên chiến trường Đông Dương
Câu 24: Trong giai đoạn 1945 - 1973, Nhật Bản hoạt động đối ngoại nào sau đây?
A. các hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây.
B. Chú trọng phát triển quan hệ với các nước Đông Nam Á
C. Viện trợ không hoàn lại cho tất cả các nước châu Á.
D. với Mỹ Hiệp ước an ninh - Nhật.
Câu 25: Nội dung o sau đây không phải biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa từ đầu những năm 80 của
thế kỉ XX?
A. Sự phát triển như o của cuộc cách mạng khoa học - thuật.
B. Sự sáp nhập hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.
C. Sự phát triển tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.
D. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.
Câu 26: Từ sau ngày 2 - 9 - 1945 đến trước ngày 6 - 3 - 1946, để bảo vệ chính quyền cách mạng, một
trong những giải pháp Đảng, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thực hiện
A. tổ chức kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược Nam Bộ.
B. kiên quyết đấu tranh đuổi quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi miền Bắc.
C. chấp nhận cho 15 000 quân Pháp ra miền Bắc giải giáp quân Nhật.
D. hòa hoãn, nhân nhượng với thực dân Pháp miền Nam Việt Nam.
Câu 27: Từ năm 1945 đến năm 1950, các nước Tây Âu đã
A. thực hiện cải cách toàn diện nền kinh tế đất nước,
B. nhận viện trợ của theo “Kế hoạch Mácsan”.
C. tham gia Định vớc Henrinki về an ninh hợp tác châu Âu.
D. đa dạng hóa, đa phương hóa trong chính sách đối ngoại.
Câu 28: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng phương hướng chiến lược của ta trong Đông
Xuân 1953 - 1954?

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Hà Nội được biên soạn theo dạng đề thi trắc nghiệm. Đề được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử lần 1 Sở GD&ĐT Hà Nội. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những nội dung của đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Địa lý lớp 12, Ngữ văn lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 2.203
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm