Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 4

Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
ĐỀ 4
BÁM SÁT ĐỀ MINH HỌA
ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022
MÔN: LỊCH S
Thời gian: 50 phút
Câu 1. (TH). Tình hình chung của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa sau cách mạng tháng Tám 1945 như thế
nào?
A. Được sự giúp đỡ của Liên các nước hội ch nghĩa
B. Khủng hoảng nghiêm trọng do hậu quả của chủ nghĩa thực dân
C. Gặp muôn vàn khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc
D. Bị các nước đế quốc bao vây cấm vận
Câu 2. (NB). Nội dung nào dưới đây không phải nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của t chức ASEAN?
A. Chịu tác động bởi sự thành công của Khối thị trường chung châu Âu.
B. Các nước muốn liên minh quân sự để bảo vệ an ninh khu vực.
C. Các nước muốn hợp tác để cùng nhau phát triển.
D. Muốn hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc n ngoài khu vực.
Câu 3. (NB). Mọi quyết định của Hội đồng Bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước uỷ viên thường trực
A. Liên Xô, Đức, Mĩ, Anh, Pháp.
B. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh, Nhật.
C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc.
D. Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản.
Câu 4. (TH). m 1950, ta chủ động mở chiến dịch Biên giới nhằm mục đích bản ?
A. Phá tan cuộc hành quân mùa đông của Pháp.
B. Đánh bại quân Pháp, kết thúc cuộc kháng chiến.
C. Tiêu diệt sinh lực địch, khai thông biên giới Việt Trung.
D. Đánh bại chiến lược đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp.
Câu 5. (TH). Cuộc khởi nghĩa Yên Bái được Việt Nam Quốc dân đảng tổ chức trong hoàn cảnh nào?
A. Lực lượng của đảng được phát triển nhanh chóng.
B. Đảng đã có sự chuẩn bị lưỡng.
C. Thực dân Pháp đang chịu nhiều tổn thất từ cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933.
D. Thực dân Pháp đàn áp man, tổ chức đảng bị tổn thất nặng nề.
Câu 6. (VD). Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị (2/1930) Luận cương chính trị (10/1930) về đường
lối chiến lược của cách mạng Việt Nam gì?
A. Cách mạng tư sản dân quyền phát triển lên con đường bản chủ nghĩa.
B. Đánh đổ phong kiến, đánh đổ đế quốc.
C. Đánh đổ đế quốc, đánh đổ phong kiến.
D. Cách mạng tư sản dân quyền cách mạng hội chủ nghĩa.
Câu 7. (VD). Bài học kinh nghiệm quan trọng trong đấu tranh giải phóng dân tộc (1939 - 1945) được Đảng tiếp
tục vận dụng trong đấu tranh ngoại giao từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946, đó
A. giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.
B. phân hóa lập kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu.
C. giải quyết các xung đột bằng biện pháp hoà bình.
D. phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân.
Câu 8. (TH). Đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930-1931 sự kiện nào?
A. Nông dân tỉnh Nghệ An- nh biểu tình trang tự vệ (9/1930).
B. Công nhân biểu tình kỉ niệm ngày quốc tế lao động (1/5/1930).
C. Sự ra đời của các Viết tại Ngh An Tĩnh cuối tháng 9, đầu thàng 10/1930.
D. Công nhân Vinh Bến Thủy hưởng ứng cuộc biểu tình của nông dân (9/1930).
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9. (TH). S ra đời của ba tổ chức cộng sản m 1929 Việt Nam không phải
A. bước phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân Việt Nam.
B. bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
C. xu thế của cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng sản.
D. mốc chấm dứt thời khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
Câu 10. (NB). Chủ trương cứu nước của cụ Phan Châu Trinh
A. dùng bạo lực giành độc lập.
B. chống Pháp phong kiến.
C. cải cách nâng cao dân sinh, dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ phong kiến.
D. bạo động, nợ máu trả bằng máu, dựa vào Nhật Bản để đánh Pháp.
Câu 11. (NB). Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai Việt Nam, lĩnh vực nông nghiệp được Pháp đầu
chủ yếu vào
A. trồng lúa. B. đồn điền phê.
C. đồn điền cao su. D. trồng đay.
Câu 12. (NB). Phương pháp cách mạng Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương tiến hành
A. bạo lực. B. hoà bình. C. bãi công. D. bất hợp tác.
Câu 13. (TH). S kiện o đánh dấu quan hệ Việt Nam ASEAN chuyển từ đối đầu sang đối thoại?
A. Hiệp ước Bali được kết.
B. Vấn đề Campuchia được giải quyết.
C. Việt Nam kháng chiến chống thắng lợi.
D. Việt Nam gia nhập ASEAN.
Câu 14. (NB). Thắng lợi quân sự nào của quân dân miền Nam góp phần làm phá sản hoàn toàn chiến lược
“Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?
A. Ấp Bắc. B. An Lão. C. Núi Thành. D. Vạn Tường.
Câu 15. (VDC). T sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, rút ra bài học đối với sự lãnh
đạo của Đảng ta hiện nay?
A. Đảng tinh thần phê tự phê bình cao.
B. Phải có đường lối đúng đắn, sáng tạo, độc lập.
C. Đội ngũ đảng viên phải đông đảo, kiên trung
D. Nội bộ Đảng phải đoàn kết, nhất trí, trong sáng.
Câu 16. (TH). Nội dung nào không phải là ý nghĩa của phong trào dân chủ 1936 1939?
A. cuộc diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.
B. Chuẩn bị tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
C. Quần chúng trở thành lực lượng chính tr hùng hậu của cách mạng.
D. Đường lối của Đảng, tưởng của chủ nghĩa Mác nin được truyền sâu rộng.
Câu 17. (VDC). Trong những năm 1921 - 1927, Nguyễn Ái Quốc tham gia thành lập Hội Liên hiệp thuộc địa
Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức Á Đông đã để lại bài học cho cách mạng Việt Nam?
A. Luôn chú trọng đoàn kết quốc tế.
B. Cách mạng Việt Nam luôn phải học tập các nước khác.
C. Đoàn kết quốc tế yếu tố quyết định thắng lợi của ch mạng Việt Nam.
D. Muốn cách mạng thắng lợi phải dựa vào các nước khác.
Câu 18. (TH). Yếu tố nào dưới đây không phải nguyên nhân dẫn tới việc Liên tuyên bố chấm dứt
Chiến tranh lạnh?
A. Sự suy giảm về thế lực do chạy đua trang.
B. Sự vươn lên mạnh mẽ của Nhật Bản Tây Âu.
C. Sự tan của chế độ hội chủ nghĩa Đông Âu.
D. Kinh tế Liên lâm vào khủng hoảng trì trệ.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - i liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 19. (NB). Theo phương án “Maobáttơn”, thực dân Anh trao trả độc lập cho Ấn Độ dựa trên sở nào?
A. Tôn giáo. B. Chính trị. C. Văn hóa. D. Kinh tế.
Câu 20. (NB). Miền Nam Việt Nam không thực hiện nhiệm vụ nào sau đây sau 1954?
A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ.
B. Tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa.
C. Đấu tranh chống Diệm.
D. Giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.
Câu 21. (TH). Chủ trương sản hóa của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên (1929) tác động ?
A. Xây dựng những sở cách mạng mật trong nước.
B. Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo hướng sản.
C. Giúp phong trào công nhân hoàn toàn chuyển sang đấu tranh tự giác.
D. Mở rộng địa bàn hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 22. (NB). Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam trong những năm đầu sau m 1975
A. khôi phục phát triển kinh tế hội hai miền.
B. hàn gắn vết thương chiến tranh.
C. khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế hai miền.
D. khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế miền Bắc.
Câu 23. (VD). sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ sản
phát triển mạnh mẽ?
A. Chủ nghĩa Mac - nin được truyền sâu rộng vào Việt Nam.
B. Do ảnh hưởng của tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.
C. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.
D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.
Câu 24. (NB). Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta (2-1945), các nước Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của
cường quốc nào?
A. Liên Xô. B. Mĩ. C. Pháp. D. Ạnh.
Câu 25. (NB). Những hoạt động yêu nước đầu tiên của Nguyễn Tất Thành Pháp tác dụng gì?
A. Làm chuyển biến mạnh mẽ tưởng của Người
B. Tuyên truyền khích lệ tinh thần yêu nước của Việt kiều Pháp
C. s tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga
D. s quan trọng để Người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam
Câu 26. (VDC). Từ thực tiễn đấu tranh kết Hiệp định Pari năm 1973 với Mĩ, bài học kinh nghiệm nào
được rút ra cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền hiện nay của nước ta?
A. Coi đấu tranh quân sự là yếu tố quyết định để bảo vệ chủ quyền hiện nay
B. Tăng cường đấu tranh trên mặt trận quân sự.
C. Mở rộng đấu tranh trên mặt trận ngoại giao.
D. Coi đấu tranh ngoại giao là yếu t quyết định để bảo vệ chủ quyền hiện nay.
Câu 27. (TH). Mặt trận nào vai trò chuẩn bị trực tiếp cho Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Mặt trận Dân chủ Đông Dương.
B. Mặt trận Liên Việt.
C. Mặt trận Việt Minh.
D. Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương.
Câu 28. (TH). Trong Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh miền Nam Việt Nam, sử dụng thủ đoạn thỏa
hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên nhằm
A. hạn chế sự giúp đỡ của các nước đó với cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
B. xoa dịu mâu thuẫn Trung lôi kéo các nước đó chống lại cuộc kháng chiến của nhân dân ta.
C. liên kết với các nước đó chống lại cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 4

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 4 để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 4 được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia 2022 môn Lịch sử bám sát đề minh họa - Đề 4. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Mong rằng qua bài viết này bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tài liệu học tập các môn Ngữ văn lớp 12, Địa lý lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 494
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm