Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 119
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT QUANG
đề thi: 119
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT ÔN THI THPTQG 2020, LẦN 1
Môn Lịch Sử
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là
A. hướng về các nước châu Á. B. hướng mạnh về Đông Nam Á.
C. liên minh chặt chẽ với Mĩ. D. cải thiện quan hệ với Liên Xô.
Câu 2: Hc thuyết đánh dấu sự bắt đầu chú trọng phát triển quan hệ với châu Á của Nhật bn
A. Học thuyết Phu cư đa (1977) B. Học thuyết Kaiphu (1991)
C. Học thuyết Miyadaoa (1993) D. Học thuyết Hasimoto(1997)
Câu 3: Từ 1950 đến những năm 70, Cộng hòa Liên bang Đức trở thành cường quốc công nghiệp:
A. Đứng thứ 3 thế gii tư bản sau Mĩ, Nhật Bản
B. Đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ
C. Đứng th4 thế giới tư bản sau Mĩ, Nhật Bản,Liên Xô
D. Đứng đầu các nước tư bản đồng minh của Mĩ
Câu 4: Sự kiện nào đánh dấu sự xác lập của cục diện hai cực, hai phe sau chiến tranh thế giới thứ hai?
A. đưa ra kế hoạch Macsan để phục hưng châu Âu
B. Sự ra đời của NATO và tổ chức Hiệp ước Vác sava
C. Liên Xô và c nước XHCN thành lập khối SEV
D. đưa ra học thuyết Truman chống li Liên Xô và các nước XHCN
Câu 5: Hãy sắp xếp các sự kiện dưới đây về Liên Xô theo trình tự thời gian.
(1) chế tạo thành công bom nguyên tử.
(2) phóng con tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.
(3) phóng thành công vtinh nhân tạo của Trái đất.
A. (3), (2),(1). B. (3), (1), (2). C. (1), (3), (2). D. (1), (2), (3).
Câu 6: Yếu tnào không dẫn đến sự xuất hiện xu thế hòa hoãn Đông - Tây (đầu những năm 70 của
thế k XX)?
A. S gia tăng mnh mẽ của xu thế toàn cầu hóa.
B. Sự cải thiện quan hgiữa Liên Xô và Mỹ.
C. S bất lợi do tình trạng đối đầu giữa hai phe.
D. Yêu cầu hợp tác gii quyết các vấn đề toàn cầu.
Câu 7: Một trong những tác đng của phong trào gii phóng dân tộc đi với quan hệ quốc tế sau Chiến
tranh thế giới thhai là:
A. góp phần làm xói mòn và tan rã trật tự thế giới hai cực Ianta
B. thúc đẩy Mỹ phải chấm dứt tình trạng Chiến tranh lạnh với Liên
C. p phần hình thành các liên minh kinh tế - quân sự khu vực
D. thúc đẩy các nước tư bản hòa hoãn vớic nước xã hi chủ nghĩa
Câu 8: Vấn đề quan trọng hàng đầu cấp bách nhất đặt ra cho các nước Đồng minh tại Hội ngh
Ianta là
A. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phátt.
B. gii quyết vấn đề các nước phátt chiến bại.
C. phân chia thành quả chiến thng giữa các nước thắng trận.
D. tổ chức li thế gii sau chiến tranh.
Câu 9: Ngày 12/3/1947, Tổng thng Truman khẳng định: sự tồn tại của Liên Xô nguy lớn với
nước Mĩ
A. thực hiện kế hoạch Mác san phục hưng châu Âu
B. vin trợ cho Trung Quốc
C. thành lập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương
D. đề nghị viện trợ khẩn cấp 400 triệu USD cho Hi Lạp và Thổ Nhĩ
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/5 - Mã đề thi 119
Câu 10: Cuc chiến tranh Triu Tiên (1950 - 1953) là sản phm của:
A. sự đụng đầu trực tiếp Xô . B. chiến tranh lạnh.
C. mẫu thuẫn giữa hai miền Triều Tiên. D. sự đụng đầu gián tiếp .
Câu 11: Sự phát triển thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc các nước Á, Phi, M
Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa như thế nào?
A. m cho thế kỷ XX trở thành thế kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân.
B. Hơn 100 nước thuộc địa và phụ thuộc giành được độc lập dân tộc.
C. Các quốc gia độc lập trẻ tuổi đạt nhiều tnh tựu vkinh tế - hi.
D. Xóa bỏ ách thống trị của chnga thực dân Âu - Mỹ ở các thuộc địa.
Câu 12: Nội dung nào không phải là hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội nhóm 5 nước sáng
lập ASEAN thực hin sau khi giành độc lập?
A. Trình độ sản xuất thấp. B. Phụ thuộc vào vốn và thị trường bên ngoài.
C. T tham nhũng và quan liêu phát trin. D. Thiếu vốn, nguyên liệu và thiếu thị trường.
Câu 13: Ý nào dưới đây không phản ánh đúng ý nghĩa thắng lơi của cuộc cách mng dân tộc dân chủ
nhân dân ở Trung Quốc (1946-1949)
A. chấm dứt hơn 100 năm ách nô dch của đế quốc, xoá bỏ tànphong kiến
B. ảnh hưởng u sắc đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế gii
C. Đua Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập tự do và tiến lên chnghĩa xã hi
D. Lật đổ triều đình Mãn Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc
Câu 14: Từ năm 1978, đường li của Đảng Cộng sản Trung Quốc có gì mới so với trước?
A. Kiên t cải ch dân chủ nhân dân
B. Thực hiện cải cách mở cửa
C. Kiên t con đường xã hội chnga
D. Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc
Câu 15: Đim mới trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga tnăm 1991 đến năm 2000 ki
phục và phát triển mối quan hvới các nước
A. châu Âu. B. châu Á
C. khu vực Mĩ la tinh. D. châu Phi.
Câu 16: Ni dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Cuộc ch mạng khoa học kĩ thuật lần 2?
A. Đưa con người sang nn văn minh trí tuệ
B. To ra khi lượng hàng hóa đồ s
C. S giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng
D. Dẫn ti xu thế toàn cầu hóa.
Câu 18: Ý nào dưới đây không phải là nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên Hợp quốc?
A. Không can thiệp vào công việc ni b của bất kì nước nào.
B. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước ln ( Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quc)
C. Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.
D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc
Câu 19: Trong thời k Chiến tranh lạnh, quốc gia nào ở châu Âu trở thành tâm đim đối đầu giữa hai
cực Xô - Mỹ?
A. Pháp. B. Anh. C. Đức. D. Hy Lạp.
Câu 20: Một trong những thành tựu nhóm năm nước sáng lập ASEAN đạt được khi tiến hành chiến
lược kinh tế hướng ngoại :
A. tỉ trọng nông nghiệp trong nền kinh tế quốc dân cao hơn công nghiệp.
B. đã giải quyết được quan hệ giữa tăng trưởng với công bằng xã hi.
C. sản xuất đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản của nhân dân trong nước.
A. - Nhật Bản. B. Nhật Bản- Tây Âu.
C. - Tây Âu- Nhật Bản. D. là trung tâm duy nhất.
Câu 17: Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giới thhai đã xuất hiện trung tâm kinh
tế tài chính nào?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/5 - Mã đề thi 119
D. mậu dịch đối ngoại tăng trưởng nhanh.
Câu 21: Nước nào khởi đầu cuộc cách mng khoa hc- thuật lần thứ hai?
A. Anh B. Pháp C. D. Nhật
Câu 22: Mục tiêu chiến lược toàn cầu của Mĩ không nhằm mục tiêu cơ bản nào?
A. Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân quốc tế
B. Sử dụng khẩu hiệu thúc đẩyn chủ” can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác
C. khống chế, chi phi các nước tư bản đồng minh phthuộc vào Mĩ
D. Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới tiêu diệt các nước XHCN trên thế gii
Câu 23: I. Gagarin (Liên Xô) là người đầu tiên tn thế gii thực hin thành công
A. hành trình khám phá sao Ha. B. chuyến bay vòng quanh Trái Đất.
C. kế hoạch thám hiểm sao Mộc. D. hành trình chinh phục Mặt Trăng.
Câu 24: Phong to yêu nước và ch mạng Việt Nam tđầu thế kỷ XX đến năm 1914 điểm gì
mới so với phong trào yêu nước trước đó?
A. S dụng hình thức đấu tranh vũ trang. B. Đoàn kết nhân dân trong một mặt trận.
C. Do giai cấp tư sản mi ra đời lãnh đạo. D. Gắn cứu nước với canh tân đất nước.
Câu 25: Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chsản Việt Nam đầu
thế k XX có sự khác nhau về
A. phương pháp. B. tư tưởng.
C. tầng lớp lãnh đạo. D. mục đích.
Câu 26: Vào giữa thế kỷ XIX, trước nguy xâm lược của các nước bản phương Tây, triều đình
nhà Nguyễn thực hiện chính sách nào?
A. T do tôn giáo. B. Cải cách văn hóa.
C. Cải cách, mở cửa. D. Bế quan tỏa cảng.
Câu 27: Vai trò cơ bản nhất của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mi, i chính quốc tế là
A. giải quyết khủng hoảng về tài chính.
B. tăng cường khnăng cạnh tranh trên thị trường.
C. giải quyết nhng vấn đề kinh tế chung của khu vực và thế gii.
D. giải quyết tình trạng thiếu việc làm.
Câu 28: Hiệp ước nào đánh dấu việc triều đình nhà Nguyn cnh thức thừa nhận sáu tnh Nam
đất thuộc Pháp?
A. Hiệp ước Hácmăng B. Hiệp ước Giáp Tuất
C. Hiệp ước Patơnốt. D. Hiệp ước Nhâm Tuất
Câu 29: Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Giúp đỡ các nước Tây Âu B. Đàn áp phong trào ch mng Tây Âu
C. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN D. Chuẩn bị cho cuộc chiến tranh thế giới mi
Câu 30: Khoa hc có vai trò như thế nào trong cuc Cách mng KHKT lần 2?
A. Gắn liền với kỹ thuật
B. Trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
C. Là kết quả của quá trình cải tiến trong sản xuất
D. Trở thành nguồn gốc của nhng tiến bộ kĩ thuật và công ngh
Câu 31: Theo quyết định của hội nghị Ianta, quân đội nước o sẽ chiếm đóng các vùng lãnh th
thuộc phía Đông nước Đức, Đông Beclin, Các nước Đông Âu, và Bắc Triều Tiên?
A. , Anh, Pháp, B. C. Liên D. , Liên Xô
Câu 32: Hệ quả bản nhất của cuộc cách mng khoa học - công nghệ tđầu nhng năm 80 của
thế k XX:
A. toàn cầu hóa. B. chiến lược toàn cầu.
C. hợp tác hóa toàn cầu. D. thương mại hóa toàn cầu.
Câu 33: Liên Xô đi đầu trong nhng nh vực o từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế k
XX?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Quang Hà

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút và có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia lần 1 môn Lịch sử năm 2020 trường THPT Quang Hà, Vĩnh Phúc. Mong rằng qua đây các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 551
Sắp xếp theo

Thư viện Đề thi

Xem thêm