Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân - Nghệ An (Lần 2)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CẢNH CHÂN
ĐỀ THI THỬ LẦN II
( Đề gồm 5 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thành phần : ĐỊA
Thời gian làm bài: 50 phút;không kể thời gian giao đề
(Số lượng câu hỏi: 40 u trắc nghiệm)
Họ tên t sinh:…………………………………………..Số báo danh:…………………
đề : Gốc
0001: Lượng mưa trung bình năm nước ta đạt khoảng ( mm)
A.
1500 - 2000.
B.
3500-4000.
C.
1500 - 1800.
D.
1800 - 2000.
0002: cấu lao động theo các ngành kinh tế của ớc ta sự chuyển dịch theo hướng
A.
giảm tỷ trọng lao động khu vực nông- lâm- ngư nghiệp.
B. giảm tỷ trọng lao động khu vục dịch vụ.
C.
tăng tỷ trọng lao động khu vốn đầu ớc ngoài.
D. tăng tỷ trọng lao động khu vực ngoài Nhà nước.
0003: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 4 - 5, cho biết thành phố nào sau đây không trực thuộc Trung
ương?
A. Biên Hòa. B. Nội. C. Đà Nẵng. D. Cần Thơ.
0004:
Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 9, cho biết tần suất bão lớn nhất là tháng nào?
A. Tháng 9. B. Tháng 10. C. Tháng 8. D. Tháng 11.
0005: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 11, cho biết đất mặn tập trung nhiều nhất vùng nào sau đây?
A.
Đồng bằng ng Cửu Long.
B.
Duyên hải Nam Trung Bộ.
C. Đông Nam Bộ. D. Đồng Bằng Sông Hồng.
0006:
Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 17, cho biết ng Đông Nam Bộ bao nhiêu khu kinh tế cửa
khẩu?
A.
2.
B.
3.
C.
4.
D.
5.
0007: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 25, cho biết nước ta bao nhiêu di sản thiên nhiên thế giới?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
0008:
Căn cứ o Atlat Địa Việt Nam trang 29, cho biết trung tâm ng nghiệp nào sau đây giá tr sản
xuất công nghiệp từ 9 đến 40 nghìn tỷ đồng năm 2007?
A.
Cần Thơ
B.
Rạch Giá.
C.
Long Xuyên.
D.
Sóc Trăng.
0009: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 28, cho biết cây bông được trồng tỉnh nào sau đây thuộc
Duyên hải Nam Trung Bộ?
A.
Bình Thuận.
B.
Gia Lai.
C.
Lâm Đồng.
D.
Đắc Lăk.
0010: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 30, cho biết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam bao nhiêu tỉnh
( hoặc thành phố trực thuộc Trung ương)?
A. 8. B. 6. C. 7. D. 9.
0011:
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đặc trưng
A. xuất hiện phát triển nhanh chóng công nghệ cao.
B.
công nghệ dựa vào thành tựu khoa học mới nhất.
C. chỉ tác động đến lĩnh vực công nghiệp dịch vụ.
D.
công nghệ hàm lượng tri thức cao..
0012: Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm tự nhiên của Đông Nam Á?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Nghèo khoáng sản. B. Khí hậu ng ẩm.
C. Đất trồng phong phú. D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc.
0013:
Biện pháp nào sau đây không liên quan trực tiếp về quy định khai thác để đảm bảo sử dụng lâu dài các
nguồn lợi sinh vật của đất nước?
A. Cấm gây ô nhiễm không khí. B. Cấm khai thác gỗ quý.
C.
Cấm săn bắt động vật trái phép.
D.
Cấm gây độc hại cho môi trường nước.
0014: Phải áp dụng các hệ thống canh tác khác nhau giữa các vùng do s phân hóa của các điều kiện
A.
địa hình, đất trồng.
B.
địa hình, khí hậu.
C. khí hậu, đất trồng. D. đất trồng, nguồn nước.
0015: Hạn chế chính về xuất khẩu của nước ta
A.
tỷ lệ hàng gia công còn lớn.
B.
chủ yếu các mặt đã qua chế biến.
C. tỷ lệ hàng máy móc, thiết bị lớn. D. chủ yếu nguyên liệu, liệu sản xuất.
0016: Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH CÂY CÔNG NGHIỆP NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2005 - 2015
(Đơn vị: nghìn ha)
Năm
2005
2010
2012
2015
Cây hàng năm
861,5
797,6
729,9
676,8
Cây lâu m
1633,6
2010,5
2222,8
2150,5
(Nguồn: Niên giám thống Việt Nam 2015, NXB Thống kê, 2016)
Căn c vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về diện tích cây công nghiệp của nước
ta, giai đoạn 2005 - 2015?
A. Diện ch cây lâu năm tăng 1,8 lần. B. Diện tích cây hàng năm giảm liên tục.
C.
Diện tích cây lâu năm không ổn định.
D.
Diện tích cây lâu năm lớn hơn y hàng năm.
0017: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 20, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với ngành thủy
sản nước ta?
A.
Sản lượng thủy sản khai thác giảm nhẹ.
B. Rịa ng Tàu là tỉnh sản ợng khai thác lớn thứ 2 cả nước m 2007.
C.
Hoạt động nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh Đồng bằng Sông Cửu Long.
D. An Giang tỉnh sản lượng nuôi trồng lớn nhất cả nước năm 2007.
0018: Cho biểu đồ: Lượng mưa, lượng bốc hơi cân bằng ẩm của 3 địa điểm.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Căn cứ vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau không đúng về lượng mưa, lượng bốc hơi cân bằng
ẩm của Nội, Huế TP Hồ Chí Minh?
A. Lượng a tăng dần từ Bắc vào Nam.
B. Lượng bốc hơi tăng dần t Bắc o Nam.
C.
TP Hồ Chí Minh lượng cân bằng ẩm thấp nhất.
D. Cân bằng ẩm của Huế cao hơn Nội.
0019:
Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào ?
A. 1995. B. 1997. C. 1967. D. 1999.
0020: Cho bảng số liệu:
DÂN SỐ SẢN LƯỢNG LÚA CỦA NHẬT BẢN, GIAI ĐOẠN 1990-2010.
Năm
1990
2000
2005
2010
Dân số ( triệu người)
123,5
126,9
127,8
127,5
Sản lượng lúa ( nghìn tấn)
13124
11863
11342
8483
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng ?
A. Dân số Nhật Bản tăng liên tục qua các năm.
B. Sản ợng lúa bình quân đầu người năm 2010 đạt 66,5 kg/người.
C.
Sản lượng lúa liên tục giảm.
D. Dân số ng chậm.
0021:
Vấn đề được đặt ra hiện nay đối với Đông Nam Bộ trong việc đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo
chiều sâu là
A. bảo vệ môi trường. B. thiếu nguyên liệu.
C.
thiếu lao động chuyên n cao.
D.
quy hoạch không gian nh thổ.
0022: Các huyện đảo nào sau đây thuộc tỉnh Kiên Giang?
A.
Kiên Hải, Phú Quốc
B.
Phú Quốc, Phú Quý.
C. Kiên Hải, Côn Đảo. D. Côn Đảo, Phú Quốc.
0023: Phát biểu nào sau đây không đúng với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?
A. Trong cơ cấu kinh tế theo ngành, dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất( năm 2007).
B.
Đóng góp t trọng GDP cao nhất cả nước.
C. Đứng đầu 3 vùng về tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân - Nghệ An (Lần 2), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh thử sức.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT Nguyễn Cảnh Chân - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 598
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm