Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2)

Trang 1/5 - Mã đề thi 001
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 2NĂM 2018
Môn thi: ĐỊA LÍ
Thời gian làm bài: 50 phút; (Không kể thời gian giao đề)
(Đề thi gồm có 05 trang - 40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
001
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Nhận định nào dưới đây không đúng về nền nông nghiệp của các nước Đông Nam Á?
A. Có thế mạnh về cây công nghiệp.
B. Có truyền thống về đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.
C. Lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất.
D. Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp.
Câu 2: Kim ngạch xuất nhập khẩu của nước ta liên tục tăng chủ yếu do
A. thị trường thế giới ngày càng mở rộng.
B. sự phát triển của nền kinh tế trong nước và đổi mới trong cơ chế quản lí.
C. tăng cường nhập khẩu dây truyền máy móc, thiết bị.
D. đa dang hóa các đối tượng tham gia hoạt động xuất , nhập khẩu.
Câu 3: Tại sao nguồn lao động ở khu vực Đông Nam Á lại dồi dào?
A. Dân số đông, cơ cấu dân số trẻ. B. Dân số đông, cơ cấu dân số già.
C. Đây là khu vực thu hút dân nhập cư. D. Tỉ lệ người ngoài độ tuổi lao động tăng.
Câu 4: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam trang 18, trong hiện trạng sử dụng đất, loại đất chiếm phần lớn
diện tích ở vùng Đồng bằng Sông Hồng là
A. đất trồng cây lương thực thực phẩm và cây hàng năm
B. đất lâm nghiệp có rừng.
C. đất trồng cây công nghiệp lâu năm.
D. đất phi nông nghiệp.
Câu 5: Với dân số đông nước ta có lợi thế về
A. tăng cường tích lũy vốn. B. đẩy mạnh khai thác tài nguyên.
C. mở rộng thị trường hàng xuất khẩu. D. thu hút đầu tư nước ngoài.
Câu 6: Một trong những vấn đề mang tầm cỡ quốc tế đang được Nnước ta rất quan tâm để phát
triển kinh tế, an ninh quốc phòng ở vùng biển đảo là
A. bảo vệ môi trường biển. B. thăm dò và khai thác dầu khí.
C. đẩy mạnh việc đánh bắt xa bờ. D. giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển Đông.
Câu 7: Cho biểu đồ:
Trang 2/5 - Mã đề thi 001
Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu
hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?
A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.
B. Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác luôn nhỏ nhất.
C. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất.
Câu 8: Ý nào sau đây không phải là hệ quả của toàn cầu hóa kinh tế?
A. Thúc đẩy sản xuất phát triển.
B.
Thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các nước.
C. Tăng cường sự hợp tác quốc tế.
D. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Câu 9: Ở ĐBSH, rau vụ đông được phát triển mạnh là do
A. nguồn nước phong phú.
B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh.
C. đất đai màu mỡ.
D. ít có thiên tai.
Câu 10: Ngành công nghiệp nào sau đây là thế mạnh của các nước trong khu vực Tây Nam Á?
A. Công nghiệp dệt may, giày da.
B. Các ngành tiểu thủ công nghiệp.
C. Công nghiệp khai thác, chế biến dầu mỏ.
D. Công nghiệp chế biến, lắp ráp ô tô, thiết bị điện tử.
Câu 11: Dựa vào bảng số liệu
CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ NƯỚC TA, GIAI ĐOẠN 2000 2012
(Đơn vị: %)
Thành phần kinh tế
2000
2003
2012
Nhà nước
9,3
9,9
10,4
Ngoài Nhà nước
90,1
88,8
86,3
Có vốn đầu tư nước ngoài
0,6
1,3
3,3
Để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế nước ta giai đoạn 2000
2012 biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất?
A. biểu đồ miền. B. biểu đồ tròn. C. biểu đồ đường. D. biểu đồ cột ghép.
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 19, các tỉnh tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công
nghiệp so với tổng diện tích gieo trồng đạt dưới 10% (năm 2007) tập trung chủ yếu tại
A. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên.
C. Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.
D. Trung du và miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
Câu 13: Nguyên nhân sâu xa để Tây Nam Á Trung Á trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của
nhiều cường quốc là do
A. nền kinh tế phát triển mạnh.
B. nguồn lao động có trình độ cao.
C. nguồn dầu mỏ có trữ lượng lớn, vị trí địa lý- chính trị quan trọng.
D. nhiều khoáng sản quan trọng như sắt, đồng, vàng, kim loại hiếm…
Câu 14: Đặc điểm nào không đúng với đô thị hóa ở nước ta?
A. Phân bố đô thị không đều giữa các vùng. B. Dân số thành thị tăng nhanh.
C. Trình độ đô thị hoá thấp. D. Quá trình đô thị hoá diễn ra chậm.
Câu 15: Dân số nước ta năm 2015 là 91.713,3 nghìn người, diện tích 331.212 km
2
thì mật độ dân số
Trang 3/5 - Mã đề thi 001
A. 254,0 người/km
2
. B. 276,9 người/km
2
. C. 277,9 người/km
2
. D. 256,9 người/km
2
.
Câu 16: Điểm khác biệt của Bắc Trung Bộ so với các vùng khác trong nước chịu ảnh hưởng nặng của
A. cát bay, cát chảy lấn chiếm đồng ruộng. B. bão.
C. ngập lụt. D. hạn hán.
Câu 17: Cho biểu đồ
Biểu đồ trên thể hiện
A. quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
B. sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
C. tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
D. cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta.
Câu 18: Ý nào không đúng khi nói “toàn cầu hóa kinh tế là một xu thế tất yếu” vì
A. Quá trình phát triển kinh tế tất yếu của xã hội.
B. Nhu cầu của mỗi quốc gia.
C. Đòi hỏi mở rộng phạm vi trao đổi quốc tế
D. Sự giống nhau về điều kiện tự nhiên của các quốc gia.
Câu 19: Liên bang Nga là cường quốc thế giới về ngành công nghiệp
A. vũ trụ và nguyên tử. B. luyện kim
C. điện tử - tin học. D. khai thác vàng, kim cương.
Câu 20: Căn cứ vào biểu đồ tròn Atlat Địa Việt Nam trang 19, hãy cho biết nhận xét nào sau đây
không đúng về cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ở nước ta trong giai đoạn 2000 - 2007?
A. Tỉ Trọng gia súc luôn cao nhất nhưng có xu hướng giảm.
B. tỉ trọng sản phẩm không qua giết thịt thấp nhất và ít biến động.
C. Giá trị sẩn xuất ngành chăn nuôi tăng gấp gần 1,6 lần.
D. Tỉ trọng gia cầm có xu hướng giảm khá nhanh.
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, các mỏ khí đốt đang được khai thác nước ta
(năm 2007) là
A. Hồng ngọc, Rồng, Tiền Hải. B. Lan Đỏ, Lan Tây, Rồng.
C. Lan Đỏ, Lan Tây, Tiền Hải. D. Lan Đỏ, Tiền Hải, Đại Hùng.
Câu 22: Điều kiện ít hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp ở nước
ta hiện nay là
A. dân cư, nguồn lao động B. cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng
C. thị trường tiêu thụ sản phẩm D. chính sách phát triển công nghiệp
Câu 23: Ở nước ta hiện nay số dân đông không gây trở ngại cho việc
A. phát triển kinh tế. B. mở rộng thị trường.
C. giải quyết việc làm. D. nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

-------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Địa lý năm 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.261
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Địa lý Xem thêm