Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO
TẠO QUẢNG NAM
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 NĂM
HỌC 2017 - 2018
Bài thi: KHOA HỌC HỘI
Môn thi thành phần: ĐỊA
Thời gian làm bài: 50 phút, không k thời gian phát đề
đề thi: 602
Họ tên học sinh : ………………………………………. Số báo danh : ………………
Câu 1: Thu nhập bình quân đầu người của nhóm nước đang phát triển thường thấp hơn so với nhóm
nước phát triển, nguyên nhân chính do
A. lệ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài. B. sở hạ tầng chưa được hoàn thiện.
C. trình độ phát triển kinh tế còn thấp. D. trình độ lao động chưa được nâng cao.
Câu 2: Dạng địa hình nào sau đây khá phổ biến ven biển miền Trung nước ta?
A. Núi đá vôi. B. Vũng vịnh nước sâu. C. Tam giác châu. D. Đồng bằng châu thổ.
Câu 3: Đặc điểm nào sau đây đúng với chất lượng nguồn lao đông nước ta?
A. Thông minh, cần cù, kinh nghiệm trong hoạt động dịch vụ.
B. Cần cù, sáng tạo, giàu kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.
C. Cần cù, sáng tạo, kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp.
D. Sáng tạo, thông minh, kinh nghiệm hoạt động thương mại.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân của khu vực Đông Nam Á?
A. Dân số đông. B. Mật độ dân số cao. C. Phân bố đồng đều. D. Kết cấu dân số trẻ.
Câu 5: Gió tín phong Bắc bán cầu hoạt động nước ta tạo nên mùa khô cho khu vực nào sau đây?
A. Nam Bộ. B. Đông Bắc. C. Tây Bắc. D. Trung Bộ.
Câu 6: Căn cứ Atlat Địa Việt Nam trang 17, cho biết khu kinh tế ven biển Vân Phong thuộc tỉnh nào
sau đây?
A. Phú Yên.
B. Ninh Thuận.
C. Khánh Hòa.
D. Đắk Lắk.
Câu 7: Cho bảng số liệu:
Diện tích cây công nghiệp của nước ta, giai đoạn 2010 2015.
(Đơn vị: Nghìn ha)
2010
2013
2014
2015
Cây công nghiệp hàng m
797,6
730,9
710,0
676,6
Cây cây công nghiệp lâu năm
2 010,5
2 110,9
2 133,5
2 154,5
(Nguồn: Tổng cục Thống Việt Nam 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về diện tích cây công nghiệp của nước ta,
giai đoạn 2010 - 2015?
A. Diện tích cây công nghiệp ng năm tăng, cây công nghiệp lâu năm giảm.
B. Diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng nhanh hơn cây công nghiệp lâu năm.
C. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng, cây công nghiệp hàng năm giảm liên tục.
D. Diện tích cây công nghiệp ng năm cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 21, cho biết giá trị sản xuất công nghiệp nước ta qua các
năm thay đổi như thế nào?
A. Không ổn định từ năm 2000 đến 2007. B. Từ năm 2003 đến 2007 giảm rất nhanh.
C. Tăng liên tục từ năm 2000 đến 2007. D. Từ năm 2006 đến 2007 tăng rất chậm.
Câu 9: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 17, cho biết vùng kinh tế nào sau đây của nước ta không
khu kinh tế ven biển?
A. Đông Nam Bộ. B. Bắc Trung Bộ.
C. Trung du miền núi Bắc Bộ. D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 10: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây không giáp Cam-pu-chia?
A. Bình Phước. B. Kon Tum. C. An Giang. D. Quảng Nam.
Câu 11: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 10, cho biết sông o sau đây không thuộc hệ thống
sông Công?
A. Sông Đồng Nai . B. Sông Tiền. C. Sông Hậu. D. Sông Đak Krông.
Trang 1/4 - đề thi 602
Câu 12: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 13-14, cho biết cao nguyên nào sau đây cao nguyên
badan?
A. Sín Chải. B. Sơn La. C. Mộc Châu. D. Di Linh.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây không đúng về sự chuyển dịch cấu kinh tế của nước ta?
A. Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp cao cấp giảm so với sản phẩm chất lượng thấp.
B. Tỉ trọng sản phẩm công nghiệp cao cấp tăng so với sản phẩm chất lượng thấp.
C. Tỉ trọng công nghiệp chế biến tăng so với tỉ trọng ngành công nghiệp khai thác.
D. Tỉ trọng của chăn nuôi lấy trứng, sữa tăng còn chăn nuôi lấy thịt giảm tỉ trọng.
Câu 14: Căn cứ Atlat Địa Việt Nam trang 25, cho biết vườn quốc gia P Quốc thuộc tỉnh o sau đây?
A. Bạc Liêu. B. Kiên Giang. C. Mau. D. An Giang.
Câu 15: Bộ phận nào sau đây của nước ta vùng biển được qui định nhằm đảm bảo cho việc thực hiện
chủ quyền của nước ven biển?
A. Thềm lục địa. B. Tiếp giáp lãnh hải. C. Lãnh hải. D. Đặc quyền kinh tế.
Câu 16: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 28, cho biết Duyên hải Nam Trung Bộ cây bông được
trồng nhiều tỉnh nào sau đây?
A. Phú Yên.
B. Khánh Hòa.
C. Ninh Thuận.
D. Bình Thuận.
Câu 17: Cây lương thực quan trọng truyền thống của các nước Đông Nam Á
A. lúa mì.
B. ngô.
C. lúa nước.
D. khoai tây.
Câu 18: Cho bảng số liệu:
Tổng sản phẩm trong ớc bình quân đầu người theo giá hiện hành của một s quốc gia
(Đơn vị:USD)
Năm
2010
2015
Bru-nây
34 852,0
30 555,0
Cam-pu-chia
783,0
1 159,0
Lào
9 069,0
9 768,0
Mi-an-ma
2 145,0
2 904,0
(Nguồn: Tổng cục Thống Việt Nam 2016)
Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về so nh tổng sản phẩm trong nước
bình quân đầu người theo giá hiện hành giữa các quốc gia qua hai năm?
A. Cam-pu-chia tăng chậm hơn Mi-an-ma. B. Lào tăng chậm n Mi-an-ma.
C. Bru-nây tăng nhanh hơn Lào. D. Lào tăng nhanh hơn Mi-an-ma.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng đối với Đồng bằng sông Hồng?
A. lực lượng lao động đông, kinh nghiệm. B. sở vật chất thuật tương đối đồng bộ.
C. lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời. D. nền kinh tế hàng hóa phát triển sớm.
Câu 20: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 18, hãy cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với
nền nông nghiệp nước ta?
A. Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản không nhiều Đồng bằng sông Hồng.
B. Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản nhiều Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản không nhiều vùng Nam Trung Bộ.
D. Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản tập trung nhiều vùng Bắc Trung Bộ.
Câu 21: Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc của nước ta thế mạnh vượt trội nào sau đây?
A. Nguồn lao động chất lượng hàng đầu cả nước. B. Nguồn nhiên liệu dầu khí trữ lượng lớn.
C. Đất phù sa màu mỡ, diện tích lớn nhất nước. D. nhiều bãi tắm đẹp nổi tiếng nhất ớc ta.
Câu 22: Ngoài ý nghĩa kinh tế, môi trường thì việc đẩy mạnh đánh bắt hải sản xa bờ nước ta còn
nghĩa quan trọng nào sau đây?
A. Để giao lưu với nhiều nước. B. Nhằm giảm áp lực nuôi trồng.
C. Bảo vệ vùng trời, vùng biển. D. Bảo vệ môi trường ven biển.
Câu 23: Phát biểu nào sau đây không đúng khi đề cập về những thách thức đối với ASEAN?
A. Trình độ phát triển chênh lệch. B. Việc tăng số lượng thành viên.
C. Bảo vệ môi trường chưa hợp lí. D. Vẫn còn tình trạng nghèo đói.
Câu 24: Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân Nhật Bản?
A. cấu dân số trẻ. B. Tỉ lệ người già tăng.
C. Tỉ lệ trẻ em giảm. D. Tuổi thọ trung bình cao.
Trang 2/4 - đề thi 602
Câu 25: Nền kinh tế của Trung Quốc không đặc điểm nào sau đây?
A. Lúa nước được trồng nhiều nhất miền Tây.
B. Công nghiệp tập trung nhiều miền Đông.
C. Lúa trồng nhiều đồng bằng Đông Bắc.
D. Miền Tây thuận lợi cho chăn nuôi cừu dê.
Câu 26: Cho biểu đồ sau:
(Nguồn: Tổng cục Thống Việt Nam 2016)
Căn cứ vào biểu đồ, cho biết nhận xét nào sau đây đúng về tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của các
quốc gia, giai đoạn 2010 - 2015?
A. Tốc độ tăng trưởng của Thái Lan giảm liên tục.
B. Tốc độ tăng trưởng của Thái Lan tăng liên tục.
C. Thái Lan tốc độ tăng trưởng cao hơn Việt Nam.
D. Tốc độ tăng trưởng của Việt Nam tăng liên tục.
Câu 27: Cho biểu đồ về n số của nước ta phân theo nhóm tuổi qua 2 năm (Đơn vị : %)
(Nguồn: Tổng cục Thống Việt Nam năm 2015)
Biểu đồ trên thể hiện đầy đủ nội dung nào sau đây?
A. cấu dân số phân nhóm tuổi của nước ta giai đoạn từ 2009 đến năm 2014.
B. Quy cấu dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta năm 2009 2014.
C. Quy dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta m 2009 2014.
D. Tỉ trọng dân số phân theo nhóm tuổi của nước ta m 2009 2014.
Câu 28: Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam trang 22, hãy cho biết phát biểu nào sau đây đúng về ngành
công nghiệp năng lượng?
A. Sản lượng điện, dầu thô tăng liên tục qua các năm.
B. Nhà máy điện Mau sử dụng nguồn than đá để vận hành.
C. Nhà máy điện Mau s dụng nguồn khí đốt để vận nh.
D. Sản lượng điện than tăng liên tục qua c năm.
Trang 3/4 - đề thi 602

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

--------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Quảng Nam. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.368
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 12 Xem thêm