Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 132
S GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT PHẠM CÔNG BÌNH
(Đề thi gồm có 05 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 12
(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề)
đề thi
132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam trang 12, thảm thực vật Trung du miền núi Bắc bộ chiếm diện
tích lớn nhất là
A. rừng trồng . B. rừng kín thường xanh
C. rừng thưa. D. trảng cỏ, cậy bụi.
Câu 2: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, theo lát cắt A B, địa hình thấp dần theo chiều nào ?
A. Tây Bắc Đông Nam. B. Đông Bắc Tây Nam.
C. Đông Nam Tây Bắc. D. Tây Nam Đông Bắc.
Câu 3: Nông nghiệp đang đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế ở vùng kinh tế nào của Nhật Bản?
A. Xicôcư B. Hôcaiđô C. Kiuxiu D. Hônsu
Câu 4: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam trang 19, tỉ trọng giá trị sản xuất cây lương thực thay đổi như thế
nào trong cơ cấu ngành trồng trọt nước ta từ năm 2000 – 2005?
A. tăng giảm không ổn định. B. giảm chậm .
C. tăng trở lại . D. giảm nhanh.
Câu 5: cấu giá trị sản xuất thuỷ sản nước ta trong một số năm qua sự chuyển dịch theo
hướng
A. giảm tỉ trọng khai thác, tăng tỉ trọng nuôi trồng
B. tỉ trọng khai thác và nuôi trồng luôn ổn định
C. tỉ trọng khai thác và nuôi trồng biến động thất thường
D. tăng tỉ trọng khai thác, giảm tỉ trọng nuôi trồng
Câu 6: Cho bảng số liệu:
Giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo khu vực kinh tế nước ta giai đoạn 1995 – 2014
(Đơn vị: triệu USD)
Khu vực
1995
2000
2005
2010
Kinh tế trong
nước
7672,4
13893,4
33084,3
42277,2
Khu vực vốn
đầu tư nước ngoài
6810,3
18553,7
39152,4
72252,0
Tổng số
14482,7
32447,1
72236,7
114529,2
Từ bảng số liệu trên, nhận xét nào sau đây không đúng về giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo khu
vực kinh tế ở nước ta trong giai đoạn 1995 – 2014?
A. giá trị xuất khẩu hàng hóa nước ta tăng nhanh.
B. giá trị xuất khẩu hàng hóa của hai khu vực trong nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đều
tăng.
C. giá trị xuất khẩu hàng hóa của khu vực trong nước tăng nhanh hơn khu vực có vốn đầu tư nước
ngoài.
D. giá trị xuất khẩu hàng hóa của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng ngày càng chiếm ưu
thế hơn so với khu vực kinh tế trong nước.
Câu 7: Quan sát bảng số liệu sau: Dân số Liên Bang Nga qua các năm (Triệu người)
Năm
1991
1995
1999
2005
Dân số
148,3
147,8
146,3
143
Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?
A. Dân số Liên Bang Nga có xu hướng giảm B. Liên Bang Nga có dân số già
Trang 2/5 - Mã đề thi 132
C. Số trẻ em sinh ra nhiều D. Tuổi thọ của người dân được nâng cao
Câu 8: Quá trình đô thị hóa ở nước ta nảy sinh những hậu quả về các vấn đề
A. ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự xã hội.
B. việc làm, mật độ dân số.
C. gia tăng dân số tự nhiên, việc làm.
D. an ninh trật tự xã hội, gia tăng dân số tự nhiên.
Câu 9: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, Bắc Trung Bộ có những khu kinh tế ven biển nào ?
A. Nghi Sơn, Đông Nam Nghệ An, Vũng Áng, Nhơn Hội, Chân Mây Lăng Cô.
B. Nghi Sơn, Đông Nam Nghệ An, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây Lăng Cô.
C. Nghi Sơn, Đông Nam Nghệ An, Dung Quất, Hòn La, Chân Mây Lăng Cô.
D. Nghi Sơn, Chu Lai, Vũng Áng, Hòn La, Chân Mây Lăng Cô.
Câu 10: Đặc điểm nổi bật về dân cư lao động của Đồng bằng sông Hồng là
A. dân số đông nhất cả nước, nguồn lao động dồi dào.
B. dân số trẻ, gia tăng nhanh.
C. lao động có trình độ cao nhất cả nước, phân bố không đều.
D. lao động tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn, có trình độ sản xuất.
Câu 11: Cho biểu đồ:
Sản lượng dầu mỏ, than, điện của Liên bang Nga từ 1995-2005
Nhận xét nào sau đây đúng nhất?
A. Sản lượng than, dầu mỏ, điện có xu hướng tăng.
B. Sản than lượng dầu mỏ tăng, than giảm, điện tăng.
C. Sản lượng dầu mỏ, than có xu hướng tăng, điện có xu hướng giảm.
D. Sản lương than, dầu mỏ tăng liên tục, điện tăng nhưng có biến động.
Câu 12: Phương hướng chính để khai thác kinh tế biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là
A. đầu tư đội tàu công suất lớn để đánh bắt xa bờ.
B. tạo thế kinh tế liên hoàn (mặt biển-đảo- quần đảo- đất liền).
C. xây dựng các cảng nước sâu, bảo vệ môi trường, đầy mạnh khai thác dầu.
D. phát triển du lịch biển, đảo.
Câu 13: Khó khăn lớn nhất trong sản xuất cây công nghiệp ở nước ta là
A. khả năng mở rộng diện tích cây công nghiệp không còn nhiều.
B. cơ sở vật chất kĩ thuật còn hạn chế, đặc biệt việc áp dụng các thành tựu khoa học kĩ thuật tiên tiến
trong sản xuất.
C. thị trường thế giới có nhiều biến động, sản phẩm cây công nghiệp nước ta chưa đáp ứng được yêu
cầu của các thị trường khó tính.
D. mạng lưới cơ sở chế biến chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển cây công nghiệp.
Câu 14: Một số cảng nước sâu gắn với khu kinh tế cảng biển của vùng Bắc Trung Bộ đang được đầu
xây dựng và hoàn thiện là
A. Chân Mây, Vũng Áng, Cửa Lò. B. Nghi Sơn, Vũng Áng, Chân Mây.
Trang 3/5 - Mã đề thi 132
C. Đà Nẵng, Cửa Việt, Thuận An. D. Vũng Áng, Chân Mây, Vân Phong.
Câu 15: Trình độ thâm canh tương đối thấp, nông nghiệp sử dụng nhiều lao động là đặc điểm của
vùng nào sau đây?
A. Bắc Trung Bộ B. Đồng bằng sông Cửu Long
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ D. Tây Nguyên
Câu 16: Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, ngành công nghiệp có mặt ở cả 4 trung tâm công nghiệp
của Bắc Trung Bộ là
A. chế biến lương thực B. vật liệu xây dựng. C. cơ khí. D. chế biến lâm sản.
Câu 17: Cho biểu đồ: Cơ cấu GDP của Hoa Kì phân theo khu vực kinh tế năm 1990, 2010.
`
Nhận xét nào sau đây là đúng về sự chuyển dịch cơ cấu GDP của Hoa Kì giai đoạn 1990-2010?
A. Tăng tỉ trọng nông m - ngư nghiệp; giảm tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
B. Giảm tỉ trọng nông m - ngư nghiệp; giảm tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và tăng tỉ trọng dịch
vụ.
C. Giảm tỉ trọng nông m - ngư nghiệp; tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng; giảm tỉ trọng dịch vụ.
D. Giảm tỉ trọng nông m - ngư nghiệp; tăng tỉ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ.
Câu 18: Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ nước ta sớm trở thành một nguồn lao
động có chất lượng là
A. tổ chức hướng nghiệp chu đáo. B. lập nhiều cơ sở giới thiệu việc làm.
C. mở rộng các ngành nghề thủ công mĩ nghệ. D. có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lí.
Câu 19: Dựa vào Atlat Địa Việt Nam trang 19, cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta thay đổi theo
hướng
A. giảm tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm ít thay đổi.
B. giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm, tăng tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm.
C. giảm tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, tăng tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm.
D. giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm, tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm ít thay đổi.
Câu 20: Sắp xếp theo thứ tự gia nhập ASEAN của các nước trong khu vực Đông Nam Á lần lượt là
A. Thái Lan, Bru-nây, Việt Nam, Mi-an-ma và Cam-pu-chia.
B. Việt Nam, Thái Lan, Bru-nây, Mi-an-ma và Cam-pu-chia.
C. Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Bru-nây.
D. Thái Lan, Việt Nam, Bru-nây Mi-an-ma và Cam-pu-chia.
Câu 21: Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến sự phân bố dân của Hoa thay đổi theo hướng từ các
bang vùng Đông Bắc đến các bang phía Nam và ven Thái Bình Dương
A. khu vực mới có điều kiện khí hậu rất thuận lợi.
B. khu vực Đông Bắc có mật độ dân số quá cao
C. để phù hợp với quá trình khai thác lãnh thổ
D. khu vực mới rất giàu tài nguyên khoáng sản
Câu 22: Cơ quan nào của EU có quyền lực chính trị cao nhất?
A. Nghị viện châu Âu B. Hội đồng châu Âu
C. Ủy ban liên minh châu Âu D. Hội đồng bộ trưởng EU
Câu 23: Giao thông vận tải đường sông nước ta chậm phát triển là do
A. sự thất thường của chế độ nước sông.

Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12

Mời bạn đọc tham khảo Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian giao đề, thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm, đề thi có đáp án.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Địa lí lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Phạm Công Bình - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Lịch sử lớp 12, Địa lý lớp 12, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 826
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 12 Xem thêm