Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 tỉnh Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 tỉnh Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 tỉnh Quảng Nam là đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án dành cho các bạn tham khảo, luyện đề nhằm củng cố kiến thức, chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi THPT Quốc gia 2016 sắp diễn ra. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi quan trọng sắp tới.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2016 tỉnh Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 Cụm chuyên môn 11, Quảng Nam

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12

THPT QUỐC GIA NĂM 2016

Môn thi: HÓA HỌC 12

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề 218

Cho biết nguyên tử khối: H = 1; O = 16; C = 12; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; N = 14; S = 32; He = 4; Na = 23; K = 39; Ca = 40; Mg = 24; Ba = 137; Zn = 65; Cu = 64; Fe = 56; Cr = 52; Al = 27; Ag = 108.

Câu 1. Cho m gam bột Al vào dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng hoàn toàn thu được 6,72 lít khí H2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 2,7 gam. B. 5,4 gam. C. 10,4 gam. D. 16,2 gam.

Câu 2. Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ tan trong nước của ba chất hữu cơ X, Y, Z được trình bày trong bảng sau:

Nhiệt độ sôi (oC)

Nhiệt độ nóng chảy (oC)

Độ tan trong nước (g/100mL)

20oC

80oC

X

181,7

43

8,3

Y

Phân hủy trước khi sôi

248

23

60

Z

78,37

-114

X, Y, Z tương ứng là chất nào sau đây?

A. Phenol, glyxin, ancol etylic. B. Glyxin, phenol, ancol etylic.

C. Ancol etylic, glyxin, phenol. D. Phenol, ancol etylic, glyxin.

Câu 3. Nguyên tử M có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là 3s23p5. Nguyên tử M là

A. 11Na. B. 18Ar. C. 17Cl. D. 19K.

Câu 4. Các chất hữu cơ có cấu tạo và tính chất tương tự nhau nhưng về thành phần phân tử khác nhau một hay nhiều nhóm -CH2- được gọi là

A. các chất đồng đẳng. B. các chất thù hình. C. các chất đồng hình. D. các chất đồng phân.

Câu 5. Thuốc thử dùng để phân biệt metyl acrylat và etyl axetat là

A. dung dịch NaOH. B. dung dịch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2/OH-. D. dung dịch Br2.

Câu 6. Chất có đồng phân hình học là

A. CH3-CH=CH-CH3. B. CH2=CH-CH=CH2. C. CH2=CH-CH3. D. CH3-C≡C-CH3.

Câu 7. Hoà tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl thu được dung dịch X và a mol H2. Trong các chất sau: Na2SO4, Na2CO3,Al, Al2O3, AlCl3, Mg, NaOH, NaHCO3. Số chất tác dụng được với dung dịch X là

A. 7. B.4. C. 6. D. 5.

Câu 8. Chất không hòa tan được Cu(OH)2/OH-

A. glucozơ. B. phenol. C. axit axetic. D. tripeptit Ala-Ala-Gly.

Câu 9. Nghiên cứu một dung dịch chứa chất tan X trong lọ không dán nhãn và thu được kết quả sau:

- X đều có phản ứng với cả 3 dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 và AgNO3.

- X không phản ứng với cả 3 dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3.

Vậy dung dịch X là dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch Mg(NO3)2. B. Dung dịch FeCl2. C. Dung dịch BaCl2. D. Dung dịch CuSO4.

Câu 10. Khi nấu canh cua thì thấy các mảng "riêu cua" nổi lên là do

A. sự đông tụ của lipit. B. phản ứng màu của protein.

C. sự đông tụ của protein bởi nhiệt độ. D. phản ứng thủy phân của protein.

Câu 11. Thực hiện các thí nghiệm sau:

1. Sục khí Cl2 vào dung dịch KBr dư. 2. Sục khí H2S vào dung dịch KMnO4/H2SO4.

3. Sục khí SO2 vào dung dịch nước brom. 4. Nhiệt phân muối Mg(NO3)2.

5. Nhiệt phân KMnO4.

Số thí nghiệm mà sản phẩm cuối cùng luôn có đơn chất là

A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.

Câu 12. Thủy phân chất béo luôn thu được ancol nào sau đây?

A. C2H5OH. B. C3H5OH. C. C2H4(OH)2. D. C3H5(OH)3.

Câu 13. Ancol etylic không tác dụng với

A. CuO. B. O2. C. dung dịchNaOH. D. Na.

Câu 14. Ở 25oC, kẽm ở dạng bột khi tác dụng với dung dịch HCl 1,0M, tốc độ phản ứng xảy ra nhanh hơn so với kẽm ở dạng hạt. Yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng trên là

A. áp suất. B. nồng độ. C. diện tích bề mặt tiếp xúc. D. nhiệt độ.

Câu 15. Những tính chất vật lí chung của kim loại (tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, ánh kim) được gây nên chủ yếu bởi

A. các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. B. tính chất của kim loại.

C. khối lượng riêng của kim loại. D. cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016 tỉnh Quảng Nam

1B 2A 3C 4A 5D 6A 7C 8B 9C 10C

11D 12D 13C 14C 15A 16A 17A 18A 19D 20C

21C 22D 23C 24B 25A 26B 27D 28B 29C 30D

31D 32A 33D 34B 35C 36D 37B 38D 39D 40B

41A 42C 43D 44D 45D 46B 47C 48A 49C 50C

Đánh giá bài viết
1 3.331
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm