Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 Cụm chuyên môn 11, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2015 Cụm chuyên môn 11, Quảng Nam được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Hóa hữu ích dành cho các bạn học sinh, giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị kiến thức tốt nhất cho kì thi THPT Quốc gia hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Tuyển chọn và giải chi tiết đề thi THPT Quốc gia 2015 môn Hóa học

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM

CỤM CHUYÊN MÔN 11

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 04 trang)

KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Môn: Hóa học

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề 932

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Sn = 119, Pb = 207.

Câu 1: Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là

A. (2), (3), (5) B. (3), (4), (5) C. (1), (3), (4) D. (1), (2), (3).

Câu 2: Để làm mềm nước có tính cứng tạm thời không dùng cách nào sau đây?

A. Đun nóng B. Cho dung dịch Na3PO4
C. Cho dung dịch Ca(OH)2 vừa đủ D. Cho dung dịch HCl vừa đủ

Câu 3: Dãy gồm các chất tác dụng được với Cu(OH)2 ở điều kiện thường

A. Ala-Ala-Gly; Glucozo; chất béo B. Ala-Ala-Gly; Glucozo; saccarozo
C. Tinh bột, xenlulozo, Ala-Ala-Gly D. Ala-Val; Glyxerol; CH3CHO

Câu 4: Metylacrylat (CH2=CH-COO-CH3) không tác dụng chất nào sau đây ?

A. Dung dịch K2CO3 B. Dung dịch Brom
C. Dung dịch NaOH D. H2/Ni, t0

Câu 5: Tinh thể kim loại có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối là

A. Na B. Mg C. Al D. Be

Câu 6: Chất vừa tác dụng được dung dịch H2SO4 loãng vừa tác dụng được dung dịch NaOH loãng là

A. AlCl3 B. Cr2O3 C. Al(OH)3 D. NH4NO3

Câu 7: Chất rắn X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, sau phản ứng các sản phẩm tạo thành giống nhau. X là

A. Zn B. Cr C. Fe D. MgCO3

Câu 8: Vật liệu polime nào sau đây thuộc loại bán tổng hợp?

A. Tơ visco B. Nilon 6,6 C. P.V.C D. Cao su Buna-S

Câu 9: Cho 14,7g axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ. Sau khi phản ứng hoàn toàn được m gam muối. Giá trị của m là

A. 19,1 B. 16,9 C. 20,6 D. 22,4

Câu 10: Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Các amin đều có tính bazơ.
B. Tính bazơ của các amin đều mạnh hơn NH3.
C. Anilin có tính bazơ yếu hơn CH3NH2.
D. Amin no, hở đơn chức khi đốt cháy bằng oxi thì sản phẩm cháy thu được có số mol H2O lớn hơn số mol CO2.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

1. C

2. D

3. B

4. A

5. A

6. C

7. D

8. A

9. A

10. B

11. D

12. B

13. D

14. B

15. B

16. D

17. D

18. B

19. B

20. A

21. A

22. C

23. A

24. A

25. B

26. C

27. C

28. C

29. C

30. D

31. A

32. B

33. A

34. B

35. D

36. C

37. B

38. D

39. D

40. A

41. A

42. D

43. B

44. B

45. D

46. C

47. C

48. A

49. C

50. C

Đánh giá bài viết
1 673
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm