Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam năm học 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10

Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Nguyễn Huệ, Quảng Nam năm học 2014 - 2015 là đề kiểm tra học kì II môn Hóa lớp 10, gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Đây là tài liệu hay dành cho các bạn tham khảo, ôn tập, hệ thống chương trình Hóa học, củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp tới.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2014-2015 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2

SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Hóa học - Lớp: 10

Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề thi 132

(Cho biết nguyên tử khối: He = 4; Ag =108; O = 16; N = 14; H = 1; S = 32; Se =79; Cu = 64; K = 39; Na = 23; Mg = 24; Ca = 40; Cr = 52; Sr = 88; P = 31; Cl = 35,5; F = 19)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (20 câu, từ câu 1 đến câu 20)

Câu 1: Cho 4,4 g hỗn hợp hai kim loại A, B thuộc nhóm IIA và ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được dung dịch D và V lít H2. Nếu thêm 0,25 mol AgNO3 vào dung dịch D thì chưa kết tủa hết. Nếu thêm 0,35 mol AgNO3 vào dung dịch D thì AgNO3 còn dư. A và B là

A. Be và Ca. B. Be và Mg. C. Ca và Cr. D. Mg và Ca.

Câu 2: X là nguyên tố phi kim có hóa trị cao nhất với oxi bằng hóa trị với hiđro. Số nguyên tố thỏa mãn điều kiện trên là

A. 1 B. 4 C. 2 D. 3

Câu 3: Cho Cu tác dụng với một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HNO3 1M sản phẩm thu được muối Cu(NO3)2, H2O và thấy thoát ra V lít khí NO duy nhất ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của V là

A. 0,672. B. 2,288. C. 1,344. D. 1,495.

Câu 4: Trong phân tử CO2, cacbon có

A. cộng hoá trị là 4. B. điện hoá trị là 2+. C. cộng hoá trị là 2. D. điện hoá trị là 4+.

Câu 5: Các nguyên tố nhóm IA có điểm chung là

A. cùng số nơtron. B. dễ dàng nhường 1 electron.

C. cùng số electron. D. cùng số proton.

Câu 6: Cho các phản ứng dưới đây:

  1. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
  2. Mg + 2HCl → MgCl2 + H2
  3. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

Phản ứng mà HCl đóng vai trò là chất khử là

A. (1). B. (1) và (2). C. (3). D. (2).

Câu 7: Số mol e sinh ra khi có 0,5 mol Zn bị oxi hóa thành ion Zn là

A. 0,5 mol. B. 2,5 mol. C. 0,1 mol. D. 1 mol.

Câu 8: Trong phân lớp 4s có tối đa bao nhiêu electrron?

A. 2. B. 14. C. 8. D. 6.

Câu 9: Nguyên tố nào sau đây là nguyên tố d?

A. 7Z. B. 21X. C. 19Y. D. 13T.

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 34. Cấu hình electron của nguyên tử X là

A. 1s22s22p63s2. B. 1s22s22p63s23p3. C. 1s22s22p63s1. D. 1s22s22p63s23p1.

Câu 11: Nguyên tử của nguyên tố X có Z = 15, hợp chất của nó với hidro có công thức hóa học dạng

A. HX. B. H2X. C. H3X. D. H4X.

Câu 12: Các đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học được phân biệt bởi đại lượng nào sau đây?

A. Số lớp electron. B. Số nơtron. C. Số proton. D. Số electron hóa trị.

Câu 13: Nhóm A bao gồm những khối nguyên tố nào?

A. d và f. B. d và p. C. s và p. D. s và d.

Câu 14: Ion X2+ có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3d9. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là

A. chu kỳ 4, nhóm IIA. B. chu kỳ 3, nhóm VIIB.

C. chu kỳ 3, nhóm VIIA. D. chu kỳ 4, nhóm IB.

Câu 15: Nguyên tử của nguyên tố A và B đều có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là

A. 7; 8. B. 5; 6. C. 1; 2. D. 7;9.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 10

1

D

11

C

21

D

2

C

12

B

22

A

3

A

13

C

23

C

4

A

14

D

24

D

5

B

15

B

25

A

6

A

16

A

26

C

7

D

17

D

27

A

8

A

18

C

28

B

9

B

19

B

29

D

10

C

20

B

30

A

Đánh giá bài viết
1 4.249
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Hóa Xem thêm