Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016

Nhằm giúp các bạn thử sức trước kì thi THPT Quốc gia 2015, VnDoc.com xin giới thiệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 2) có đáp án kèm theo. Hi vọng các bạn ôn thi đại học môn Hóa hiệu quả, đạt kết quả tốt nhất trong kì thi của mình.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 3)

TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH

HÀ NỘI

(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016

Môn: Hóa Học

Thời gian làm bài 90 phút

-------------------------------

Mã đề thi: 231

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; P = 31; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Al = 27; S = 32;

Cl = 35,5; Br = 80; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag =108; He = 4; Ba = 137

Câu 1. Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu với tỉ lệ mol 1:1 tác dụng với dung dịch HCl dư. Khi kết thúc phản ứng thu được V lít khí ở đktc. Giá trị của V là ?

A. 5,6 B. 6,72 C. 4,48 D. 2,24

Câu 2. Chọn câu đúng

A. Từ CH4 để điều chế metylamin cần ít nhất 2 phản ứng

B. Amin bậc 2 luôn có tính bazơ mạnh hơn bậc 1

C. Amin no, đơn chức, bậc 1 tác dụng với HNO2 luôn tạo ra ancol no, đơn chức, bậc 1

D. Các amin no, đơn chức, mạch hở có từ 1 tới 3 nguyên tử cacbon đều là chất khí ở điều kiện thường

Câu 3. Một đoạn polietilen [(-CH2-CH2-)n]. Phân tử khối của đoạn polime nói trên có giá trị là bao nhiêu ? Biết giá trị của n là 200.

A. 1400 B. 2800 C. 4800 D. 5600

Câu 4. Hợp chất hữu cơ đơn chức X có công thức phân tử C2H4O2. X tác dụng với NaOH. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn X ?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5. Cho hỗn hợp gồm Zn, Al phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm HCl và 0,015 mol KNO3. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch X chứa 8,11 gam muối khan và 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết rằng tỉ khối hơi của Y so với H2 là 4,50. Khối lượng Al đã tham gia phản ứng là?

A. 1,08gam. B. 0,54gam. C. 0,81gam. D. 1,35gam

Câu 6. Ancol X là đồng đẳng của etylen glicol, có phần trăm khối lượng oxi bằng 35,55%. X hoà tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Số đồng phân cấu tạo thoả mãn tính chất trên của X là?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 7. Để phân biệt các dung dịch không màu mất nhãn sau: NaCl, NaBr, NaI có thể dùng:

A. Dung dịch AgNO3 B. Dung dịch H2SO4 loãng.

C. CuO D. Dung dịch NaOH.

Câu 8. Điện phân (điện cực trơ, không màng ngăn, hiệu suất 100%) dung dịch chứa 0,15 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol Fe(NO3)3 bằng dòng điện có cường độ 10A. Khối lượng catôt tăng lên sau 5790 giây điện phân là

A. 9,8gam. B. 15,2gam. C. 15,4gam. D. 9,6gam

Câu 9. Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

  1. Tinh bột là hỗn hợp gồm amilozơ và amilopectin

  2. Tơ nhân tạo là loại tơ được điều chế từ những pôlime tổng hợp như tơ capron, tơclorin

  3. Tơ visco, tơ axetat đều là những loại tơ thiên nhiên

  4. Tơ poliamit bền đối với nhiệt và bền về mặt hóa học

  5. Pôlime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu.

A. 2 B. 3 C. 4 D. 1

Câu 10. Cho 7,2 gam một oxit của kim loại M tác dụng với HNO3 đặc nóng, dư thu được 2,24 lít khí NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất). Có bao nhiêu oxit kim loại thỏa mãn điều kiện bài toán?

A. 4 B. 3 C. 2 D.1

Câu 11. Đun nóng etanol (C2H5OH) với H2SO4 đậm đặc làm xúc tác ở 1700C thu được sản phẩm hữu cơ X. X có tên là?

A. đimetylete B. eten C. etanal D.etan

Câu 12. Lấy m gam K cho tác dụng với 500ml dung dịch HNO3 thu được dung dịch M và thoát ra 0,336 lít hỗn hợp X (đktc) gồm 2 khí không màu và dung dịch Y chỉ chứa 17,97 gam hỗn hợp muối. Biết rằng quá trình khử HNO3 chỉ tạo một sản phẩm duy nhất. Giá trị m gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 6,1. B. 5,8. C. 6,7. D. 7,7.

Câu 13. Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, O, N) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hiđro là 44,5. Cho 8,9 gam este A tác dụng với 150ml dung dịch NaOH 1,2M, phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn khan thu được là

A. 9,7 gam B. 17,64 gam C. 3,2 gam D. 12,9 gam

Câu 14. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H2Cl4. X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được chất hữu cơ Y. Khối lượng mol phân tử của Y có giá trị là?

A. 98 hoặc 58 B. 60 hoặc 72 C. 44 hoặc 46 D. 82 hoặc 88

Câu 15. A là tripeptit có công thức Glu-Ala-Tyr. Cho 4,572 gam A tác dụng vừa đủ với V ml KOH 1M. Giá trị của V là?

A. 40. B. 70. C. 50. D. 60.

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm