Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 1) là đề thi thử Đại học hay có đáp án mà VnDoc.com muốn gửi tới các bạn làm tài liệu luyện thi đại học môn Hóa cũng như ôn thi tốt nghiệp môn Hóa, chuẩn bị tốt cho các kì thi Quốc gia 2016 sắp tới.

Các bài ôn thi đại học môn Hoá

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Toán trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

TRƯỜNG LƯƠNG THẾ VINH
HÀ NỘI
(Đề thi có 04 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 1 NĂM 2016
Môn: Hóa Học
Thời gian làm bài 90 phút

Mã đề thi 161

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; Ca = 40;
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag =108; Ba = 137; He = 4.

Điện tích hạt nhân của một số nguyên tố: Cr có Z = 24, Cu có Z = 29, Fe có Z = 26, Na có Z = 11, K có Z = 19, O có Z = 8, N có Z = 7, H có Z = 1, Cl có Z = 17, S có Z = 16.

Câu 1. Kim loại M có các tính chất: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường; tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là:

A. Zn B. Fe C. Cr D. Al

Câu 2. Một loại mỡ chứa: 50% olein, 30% panmitin, 20% stearin. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng muối natri thu được từ 100kg loại mỡ đó là?

A. 206,50 kg. B. 309,75 kg. C. 51, 63 kg D. 103,25 kg.

Câu 3. Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH là?

A. propan-1-ol B. butan-1-ol C. butan-2-ol D. pentan-2-ol

Câu 4. Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H2SO4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là ?

A. 8,00 gam B. 7,04 gam C. 10,00 gam D. 12,00 gam

Câu 5. Ứng với công thức phân tử C4H11N có bao nhiêu đồng phân amin bậc 1?

A. 3 B. 5 C. 4 D. 2

Câu 6. Nung hỗn hợp gồm 3,84 gam Cu và 17 gam AgNO3 trong bình kín, chân không. Sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X. Cho X phản ứng hết với nước thu được 1,5 lít dung dịch Y. pH của dung dịch Y là?

A. 0,523 B. 1,21 C. 0,664 D. 1,27

Câu 7. Chất nào dưới đây không làm mất màu nước brom?

A. C6H5OH (phenol). B. CH2=CH-COOH. C. CH3COOH. D. CH≡CH.

Câu 8. Dẫn luồng khí CO dư đi qua 2,4 gam hỗn hợp CuO và Fe2O3 nung nóng đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,76 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là?

A. 45,72%. B. 55,28%. C. 66,67%. D. 33,33%.

Câu 9. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị phân cực là?

A. HCl, O2. B. HF, Cl2. C. H2O, HF. D. H2O, N2.

Câu 10. Thể tích dung dịch FeSO4 0,2M cần để phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KMnO4 0,1M trong môi trường H2SO4 dư là?

A. 400 ml. B. 200 ml. C. 250 ml. D. 300 ml.

Câu 11. Dãy các kim loại nào sau đây tan hết trong nước ở điều kiện thường?

A. Cs, Mg, K. B. Na, K, Ba. C. Ca, Mg, K. D. Na, K, Be.

Câu 12. Cho 100 ml dung dịch FeCl2 1M vào 500 ml dung dịch AgNO3 1M, sau phản ứng hoàn toàn khối lượng kết tủa thu được là?

A. 28,7 gam. B. 10,8 gam. C. 39,5 gam. D. 71,75 gam.

Câu 13. Cho phương trình phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNH4NO3 + eH2O. Tỉ lệ a : e là?

A. 1 : 3. B. 1 : 15. C. 8 : 15. D. 8 : 9.

Câu 14. Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml dung dịch AlCl3 aM, sau khi kết thúc các phản ứng thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của a là?

A. 1,0. B. 0,6. C. 2,0. D. 0,5.

Câu 15. Phương trình nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm ?

A. H2 + CuO → Cu + H2O B. 3CO + Fe2O3 → 2Fe + 3CO2

C. 2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr D. Al2O3 + 2KOH → 2KAlO2 + H2O

Câu 16. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm (x mol Ca, y mol CaC2 và z mol Al4C3) vào nước thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất (không thu được kết tủa). Biểu thức liên hệ giữa x, y, z ở trên là?

A. x + y = 4z B. x + 2y = 8z C. x + y = 8z D. x + y = 2z

Câu 17. Saccarozơ thuộc loại

A. polosaccarit. B. đisaccarit. C. đa chức. D. monosaccarit.

Câu 18. Cho 4,8 gam Mg vào dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, cô cạn dung dịch X được m gam muối khan. Giá trị của m là?

A. 25,4 B. 31,7 C. 44,4 D. 34,9

Câu 19. Cho hình vẽ bên dưới minh họa việc điều chế khí Y trong phòng thí nghiệm

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2016

Khí Y có thể là khí nào dưới đây?

A. N2. B. CH4. C. NH3. D. H2.

Câu 20. Thêm từ từ cho đến hết 0,5 mol dung dịch HCl vào hỗn hợp dung dịch Y gồm 0,2 mol NaOH và 0,15 mol NaAlO2. Lượng kết tủa thu được là?

A. 3,9 gam B. 7,8 gam C. 15,6 gam D. 11,7 gam

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

1

D

11

B

21

B

31

D

41

C

2

D

12

C

22

A

32

B

42

A

3

B

13

D

23

B

33

D

43

D

4

B

14

A

24

A

34

B

44

A

5

C

15

C

25

A

35

C

45

D

6

B

16

D

26

D

36

C

46

D

7

C

17

B

27

A

37

A

47

A

8

D

18

B

28

D

38

C

48

C

9

C

19

A

29

D

39

A

49

C

10

C

20

B

30

A

40

C

50

B

Đánh giá bài viết
1 1.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm