Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2016 trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang (Lần 2) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải với hy vọng sẽ giúp các bạn có nhiều đề thi để luyện tập và củng cố, nâng cao kỹ năng làm bài môn Hóa. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Phụ Dực, Thái Bình

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Nguyễn Du, Hà Nội

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang

SỞ GD VÀ ĐT AN GIANG

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
THOẠI NGỌC HẦU

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 - MÔN HOÁ HỌC

NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)


* Thí sinh không được sử dụng bảng TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC.

Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Li = 7; Na = 23; K = 39; Rb = 85,5; Mg = 24, Al = 27, F = 19; C l = 35,5; S = 32; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Zn = 65; Cu = 64, Br = 80, Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Hoà tan hoàn toàn 1,02 gam Al2O3 trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được khối lượng muối là

A. 6,84 gam. B. 5,81 gam. C. 5,13gam. D. 3,42 gam.

Câu 2: Cho 8,24 gam α-amino axit X (phân tử có một nhóm –COOH và một nhóm –NH2) phản ứng với dung dịch HCl dư thì thu được 11,16 gam muối. X là

A. H2NCH(CH3)COOH. B. H2NCH(C2H5)COOH.
C. H2N[CH2]2COOH. D. H2NCH2CH(CH3)COOH.

Câu 3: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển thành màu xanh là

A. CH3NH2. B. C6H5NH2. C. NaCl. D. C2H5OH.

Câu 4: Nước cứng vĩnh cửu có chứa các ion

A. Mg2+; Na+; HCO-3. B. Mg2+; Ca2+; Cl-; SO2-4.
C. K+; Na+, CO2-3;. D. Mg2+; Ca2+; HCO-3.

Câu 5: Polime không phải thành phần chính của chất dẻo là

A. poliacrilonitrin. B. polistiren.
C. poli (metyl metacrylat). D. polietilen.

Câu 6: Cho dãy chuyển hoá sau: CH4 → A → B → C → Cao su buna.

Công thức phân tử của B là

A. C4H10. B. C2H2. C. C4H4. D. C4H6.

Câu 7: Chất tham gia phản ứng tráng gương là

A. fructozơ. B. tinh bột. C. saccarozơ. D. xenlulozơ.

Câu 8: Dẫn lượng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam Fe3O4 nung nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 5,88 gam sắt. Giá trị của m là

A. 12,18. B. 8,40. C. 7,31. D. 8,12.

Câu 9: Để điều chế kim loại kiềm, ta dùng phương pháp

A. nhiệt luyện. B. thuỷ luyện.
C. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy.

Câu 10: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa

A. NaCl, NaOH, BaCl2. B. NaCl, NaOH.
C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2. D. NaCl.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Hóa học

1. D

2. B

3. A

4. B

5. A

6. C

7. A

8. D

9. D

10. D

11. D

12. B

13. C

14. C

15. C

16. D

17. B

18. A

19. B

20. D

21. C

22. B

23. B

24. A

25. C

26. D

27. B

28. C

29. A

30. A

31. D

32. C

33. B

34. A

35. C

36. D

37. D

38. C

39. A

40. D

41. C

42. A

43. D

44. C

45. A

46. B

47. B

48. A

49. B

50. D

Đánh giá bài viết
1 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Toán khối D Xem thêm