Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Phụ Dực, Thái Bình (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Phụ Dực, Thái Bình (Lần 1) được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi thử đại học môn Hóa có đáp án dành cho các bạn luyện đề, củng cố kiến thức hiệu quả trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Mời các bạn tham khảo.

TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC

-----------------------

(Đề thi có 4 trang)

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA 2016 LẦN 1

Môn thi: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề.

----------------------------------

Mã đề thi 208

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5;
K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; As = 75 ; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1. Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A. toluen B. stiren C. caprolactam D. acrilonnitrin

Câu 2: Đun nóng hỗn hợp gồm etanol và butan-2-ol với H2SO4 đặc thì thu được tối đa bao nhiêu sản phẩm hữu cơ?

A. 5 B. 8 C. 7 D. 6

Câu 3: Cho 4,48 lít CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 500ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 20,4g. B. 15,2g C. 9,85g D. 19,7g

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng thu được 11,2lít khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì thu được bao nhiêu gam muối khan?

A. 55,5 gam.

B. 91,0 gam.

C. 90,0 gam.

D. 71,0 gam.

Câu 5: Các khí có thể tồn tại trong một hỗn hợp là

A. NH3 và Cl2. B. H2S và Cl2. C. HCl và CO2 . D. NH3 và HCl

Câu 6: Cho các este sau thủy phân trong môi trường kiềm :

C6H5COOCH3 HCOOCH = CH – CH3 CH3COOCH = CH2

C6H5OOCCH=CH2 HCOOCH=CH2 C6H5OOCC2H5

HCOOC2H5 C2H5OOCCH3

Có bao nhiêu este khi thủy phân thu được ancol:

A. 3 B.4 C.5 D.6

Câu 7: Trung hòa 11,8 gam một amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M. Công thức phân tử của X là

A. C2H5N. B. CH5N. C. C3H9N. D. C3H7NH2.

Câu 8: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. etyl axetat.

B. metyl axetat.

C. metyl propionat.

D. propyl axetat.

Câu 9: Cho các phân tử (1) MgO; (2) Al2O3; (3) SiO2; (4) P2O5. Độ phân cực của chúng được sắp xếp theo chiều tăng dần từ trái qua phải là:

A. (3), (2), (4), (1) B. (1), (2), (3), (4) C. (4), (3), (2), (1) D. (2), (3), (1), (4)

Câu 10: Cho sơ đồ chuyển hóa

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Các chất X và T lần lượt là

A. FeO và HNO3 B. Fe2O3 và Cu(NO3)2

C. FeO và AgNO­3 D. Fe2O3 và AgNO3

Câu 11: Nếu chỉ dùng một hóa chất để nhận biết ba bình mất nhãn: CH4, C2H2 và CH3CHO thì ta dùng

A. Dung dịch AgNO3 trong NH3.

B. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm,đun nóng.

C. O2 không khí với xúc tác Mn2+.

D. Dung dịch brom.

Câu 12: Thực hiện các thí nghiệmsau:

(a) Cho đồng kimloại vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

(b) Cho PbS vào dung dịch H2SO4 loãng.

(c) Đun nhẹ dung dịch Ca(HCO3)2.

(d) Cho mẩu nhôm vào dung dịch Ba(OH)2.

(e) Cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với muối NaNO3 (rắn), đun nóng.

(f) Cho Si tác dụng với dung dịch KOH loãng.

Số thí nghiệm tạo ra chất khí là

A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.

Câu 13: Chất được dùng để tẩy trắng nước đường trong quá trình sản đường saccarozơ từ cây mía là:

A. nước gia-ven B. SO2. C. Cl2. D. CaOCl2.

Câu 14: Dãy gồm các chất được xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần từ trái sang phải là:

A. C3H8, CH3COOH, C3H7OH, HCOOCH3

B. C3H8, HCOOCH3, C3H7OH, CH3COOH

C. C3H7OH, C3H8, CH3COOH, HCOOCH3

D. C3H8, C3H7OH, HCOOCH3, CH3COOH

Câu 15: Cho các chất sau: etyl axetat, lòng trắng trứng, etanol, axit acrylic, phenol, anilin, phenyl amoniclorua, ancol benzylic, p-crezol. Trong các chất trên, số chất tác dụng với dung dịch NaOH trong điều kiện thích hợp là

A. 7 B. 5 C. 6 D. 4

Câu 16: Chất hòa tan được Cu(OH)2 trong dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường thu được phức chất màu tím là

A. Glixerol. B. Gly-Ala. C. Lòng trắng trứng. D. Glucozơ.

Câu 17. Hãy cho biết loại polime nào sau đây thuộc loại poliamit?

A. tơ visco B. tơ capron C. tơ lapsan D. tơ nitron

Câu 18. Cho dãy các kim loại sau: Ag, Cu, Fe, Al. Các kim loại trên theo được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính chất:

A. dẫn nhiệt B. dẫn điện C. tính dẻo D. tính khử

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hiđro sunfua bị oxi hóa bởi nước clo ở nhiệt độ thường.

B. Kim cương, than chì là các dạng thù hình của cacbon.

C. Trong các hợp chất, tất cả các nguyên tố halogen đều có các số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.

D. Photpho trắng hoạt động mạnh hơn photpho đỏ.

Câu 20: Khi điện phân dung dịch nào sau đây tại catot xảy ra quá trình khử nước?

A. Dung dịch ZnCl2. B. Dung dịch CuCl2 C. dung dịch AgNO3. D. Dung dịch MgCl2.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

1

A

11

A

21

D

31

C

41

B

2

C

12

A

22

D

32

A

42

A

3

C

13

B

23

D

33

A

43

B

4

A

14

B

24

A

34

C

44

C

5

C

15

C

25

B

35

C

45

D

6

A

16

C

26

A

36

D

46

B

7

C

17

B

27

C

37

A

47

C

8

C

18

D

28

B

38

A

48

B

9

C

19

C

29

B

39

A

49

D

10

D

20

D

30

B

40

A

50

B

Đánh giá bài viết
1 1.168
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Hóa khối B Xem thêm