Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPT QG Sở GD&ĐT Điện Biên
Câu 1: Cho c este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat
(5), benzyl axetat (6). Số chất phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol
A. 6 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 2: Tiến nh các thí nghiệm sau :
(a) Cho dung dịch chưa 4a mol HCl vào dung dịch chứa a mol NaAlO
2
(b) Cho Al
2
O
3
vào lượng dung dịch NaOH
(c) Sục khí CO
2
đến vào dung dịch Ba(OH)
2
(d) Cho Fe vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
(e) Cho dung dịch chứa a mol KHSO
4
vào dung dịch chứa a mol NaHCO
3
(g) Cho Mg vào dung dịch HNO
3
( phản ứng không thu được chất khí )
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số t nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là
A. 3 B. 2 C. 4 D. 5
Câu 3: Cho 250 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 150 ml dung dịch AlCl
3
1M sau phản ứng
thu được m g kết tủa. Giá trị của m là
A. 11,7 B. 15,6 C. 19,5 D. 7,8
Câu 4: Hỗn hợp E gồm chất X ( C
3
H
7
O
3
N) chất Y ( C
5
H
14
O
4
N
2
) trong đó X muối của axit
Y muối của axit cacbonxylic hai chức. Cho 34,2 g X tác dụng với 500 ml dung dịch
NaOH 1M ( phản ứng vừa đủ ) thu được khí Z duy nhất ( Z chứa C, H, N làm quỳ tím ẩm đổi
màu xanh) dung dịch sau phản ứng chứa m g muối. Giá trị của m
A. 36,7 B. 32,8 C. 34,2 D. 35,1
Câu 5: Este nào sau đây phản ứng trùng hợp
A. HCOOCH
3
B. HCOOC
2
H
5
C. HCOOCH=CH
2
D. CH
3
COOCH
3
Câu 6: Tác nhân ch yếu gây mưa axit
A. SO
2
NO
2
B. CO CH
4
C. CO CO
2
D. CH
4
NH
3
Câu 7: Tiến nh thí nghiệm với c dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả thu được ghi bảng sau :
Chất Thuốc thử
Y
Z
X
T
Dd AgNO
3
/NH3
đun nhẹ
màu trắng bạc
màu trắng bạc
Nước Br2
Nhạt màu
màu trắng
Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt
A. Phenol, glucozo, glixerol, fructozo B. Glucozo, fructozo, phenol, glixerol
C. Fructozo, glucose, phenol, glixerol D. Fructozo, glucozo, glixerol, phenol
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn 1 amin no, đơn chức X người ta thu được 12,6 gam nước, 8,96 lít
khí CO
2
2,24 lít N
2
( đktc). X công thức phân t
A. C
5
H
13
N B. C
4
H
11
N C. C
2
H
7
N D. C
3
H
9
N
Câu 9: Cho 28,4 gam P
2
O
5
vào 300 ml dung dịch KOH 1,5M thu được dng dịch X. cạn X
thu được hỗn hợp các chất
A. K
3
PO
4
KOH B. K
2
HPO
4
K
3
PO
4
C. KH
2
PO
4
K
2
HPO
4
D. KH
2
PO
4
H
3
PO
4
Câu 10: Chọn câu trả lời đúng : Trong phản ứng hóa học, cacbon
A. Không thể hiện tính khử tính oxi hóa
B. Chỉ thể hiện tính oxi hóa
C. Chỉ thể hiện tính khử
D. Vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa
Câu 11: Chất nào sau đây không phải chất hữu
A. C
6
H
12
O
6
B. Na
2
CO
3
C. CH
3
COONa D. CH
4
Câu 12: Chất nào sau đây làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời
A. HCl B. Ca(OH)
2
C. NaNO
3
D. NaCl
Câu 13: Khử m gam hỗn hợp X gồm các oxit CuO, FeO, Fe
3
O
4
Fe
2
O
3
bằng khí CO nhiệt độ
cao, người ta thu được 40 gam hỗn hợp chất rắn Y 13,2 gam khí CO
2
. Giá trị của m
A. 53,2 B. 35,2 C. 49,6 D. 44,8
Câu 14: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất
A. Cu B. Al C. Fe D. Ag
Câu 15: Cho butan qua xúc tác ( nhiệt độ cao ) thu được hỗn hợp X gồm C
4
H
10
, C
4
H
8
, C
4
H
6
H
2
. Tỉ khối của X so với butan 0,4. Nếu cho 0,6 mol X tác dụng với dung dịch nước brom
thì số mol brom tối đa phản ứng
A. 0,6 mol B. 0,48 mol C. 0,24 mol D. 0,36 mol
Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai
A. Tristearin không phản ứng với nước brom
B. Thủy phân etyl axetat thu được ancol metylic
C. điều kiện thường triolein thể lỏng
D. Etyl fomat có phản ứng tráng bạc
Câu 17: Phenol lỏng không khả năng phản ứng với
A. dung dịch NaCl B. nước brom C. dung dịch NaOH D. kim loại Na
Câu 18: Cho các phát biểu sau :
(a) Điện phân dung dịch NaCl ( điện cực trơ), catot xảy ra quá trình khử ion Na
+
(b) Cho CO qua hỗn hợp Al
2
O
3
CuO nung nóng thu được Al Cu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(c) Nhúng thanh Zn o dung dịch chứa CuSO
4
H
2
SO
4
, xuất hiện ăn mòn điện hóa
(d) Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg kim loại nhiệt độ nóng chảy cao nhât W
(e) Cho dung dịch AgNO
3
vào dung dịch FeCl
2
thu được chất rắn gồm Ag AgCl
Số phát biểu đúng là
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 19: Đây thí nghiệm điều chế thu khí
A. C
2
H
2
B. CH
4
C. H
2
D. C
3
H
8
Câu 20: Cho các phản ứng sau :
(1)NH
3
+ O
2
850 ,
o
Pt

NO + H
2
O
(2)NH
3
+ 3CuO
3Cu + 3H
2
O + N
2
(3)NH
4
NO
3
+ NaOH
NaNO
3
+ NH
3
+ H
2
O
(4) NH
4
Cl
NH
3
+ HCl
bao nhiêu phản ng không tạo khí N
2
A. 3 B. 4 C. 1 D. 2
Câu 21: Dung dịch o sau đây m quỳ tím đổi sang màu xanh
A. NaNO
3
B. NaOH C. HNO
3
D. HCl
Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai :
A. CrO
3
tác dụng với dung dịch KOH tạo muối K
2
CrO
4
B. Cr
2
O
3
Cr(OH)
3
đều chất tính lưỡng tính
C. Trong môi trường kiềm anion CrO
2
-
bị oxi hóa bởi Cl
2
thành anion CrO
4
2-
D. Khi phản ứng với dung dịch H
2
SO
4
loãng nóng kim loại Cr bị khư thành Cr
2+
Câu 23: Chất nào sau đây nh lưỡng tính
A. Al(NO
3
)
3
B. NaHCO
3
C. Al D. MgCl
2
Câu 24: Crom s oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây
A. CrSO
4
B. K
2
Cr
2
O
7
C. Cr
2
O
3
D. NaCrO
2
Câu 25: Polime o sau đây không có nguồn gốc tự nhiên

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên, với 40 câu hỏi trắc nghiệm tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 Sở GD&ĐT Điện Biên. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 575
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm