Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Thành Nhân - TP. Hồ Chí Minh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Trường PTTH Thành Nhân
(Đề thi 04 trang)
ÐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Môn: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
(Số câu TN: 40)
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al =
27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1. Axit nào sau đây axit béo?
A. Axit Acetic. B. Axit Glutamic. C. Axit Stearic. D. Axit Ađipic.
Câu 2. Ancol nào sau đây số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?
A. Propan–1,2–điol B. Glixerol C. Ancol benzylic D. Ancol etylic
Câu 3. Các dung dịch nào sau đây đều tác dụng với Al
2
O
3
?
A. Na
2
SO
4
, HNO
3
. B. HNO
3
, KNO
3
. C. HCl, NaOH. D. NaCl, NaOH.
Câu 4. Kim loại nào sau đây tan hết trong nước nhiệt độ thường?
A. Na B. Fe C. Mg D. Al
Câu 5. Chất nào sau đây phản ứng được với NaHCO
3
A. phenol B. anilin C. anđhit axetic D. axit fomic
Câu 6. Chất rn kết tinh khng màu, nhiệt nóng chảy cao, d tan, tính chất của chất nào sau đây?
A. H
2
NCH
2
CH
2
COOH B. C
2
H
5
OH
C. CH
3
COOH D. C
6
H
5
NH
2
Câu 7. Muối nào dưới đây không tác dụng được với dung dịch NaOH?
A. FeSO
4
. B. Ca(HCO
3
)
2
. C. NH
4
NO
3
. D. BaCl
2
.
Câu 8. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng giữa axit terephtalic với chất nào sau đây?
A. Etilen glicol. B. Etilen C. Glixerol D. Ancol etylic
Câu 9. Ion X
2+
cấu hình electron trạng thái bản 1s² 2s² 2p
6
. Nguyên tố X là
A. Ne (Z = 10). B. Mg (Z = 12). C. Na (Z = 11). D. O (Z = 8)
Câu 10. Dung dịch axit acrylic (CH
2
=CH–COOH) khng phản ứng được với chất nào sau đây?
A. Na
2
CO
3
. B. Mg(NO
3
)
2
. C. Br
2
. D. NaOH.
Câu 11. Cho bột Fe vào dung dịch AgNO
3
dư, sau khi phản ng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch gồm các
chất
A. Fe(NO
3
)
2
, AgNO
3
, Fe(NO
3
)
3
. B. Fe(NO
3
)
2
, AgNO
3
.
C. Fe(NO
3
)
3
, AgNO
3
. D. Fe(NO
3
)
2
, Fe(NO
3
)
3
.
Câu 12. Trái cây được bảo quản lâu hơn trong mi trường v trùng. Trên thực tế, người ta dùng nước ozon để
bảo quản trái cây. Ứng dụng trên dựa trên tính chất nào sau đây?
A. Ozon trơ về mặt hóa học. B. Ozon chất khí mùi đặc trưng.
C. Ozon chất tính oxi hóa mạnh. D. Ozon khng tác dụng được với nước.
Câu 13. Trùng hợp hidrocacbon nào sau đây tạo ra polime dùng để sản xuất cao su buna?
A. 2–metylbuta–1,3–đien B. Penta–1,3–đien
C. But–2–en. D. Buta–1,3–đien
Câu 14. Phương trình hóa học nào sau đây khng đúng?
A. Ca + H
2
O Ca(OH)
2
+ H
2
. B. 2Al + Fe
2
O
3
o
t

Al
2
O
3
+ 2Fe
C. 4Cr + 3O
2
o
t

2Cr
2
O
3
. D. 2Fe + 3H
2
SO
4
(loãng) Fe
2
(SO
4
)
3
+ H
2
.
đề thi 610
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15. Cho phản ứng NaOH + HCl NaCl + H
2
O. Phản ứng hóa học o sau đây cùng phương trình ion
thu gọn với phản ứng trên?
A. 2KOH + FeCl
2
Fe(OH)
2
+ 2KCl. B. NaOH + NaHCO
3
Na
2
CO
3
+ H
2
O.
C. NaOH + NH
4
Cl NaCl + NH
3
+ H
2
O. D. KOH + HNO
3
KNO
3
+ H
2
O.
Câu 16. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH 0,1
mol Ba(OH)
2
thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là
A. 14,775 B. 9,850 C. 29,550 D. 19,700
Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X gồm một ankan một anken, thu được 0,35 mol CO
2
0,4
mol H
2
O. phần trăm số mol anken trong X
A. 40% B. 50% C. 25% D. 75%
Câu 18. Chất X một loại phân bón hóa học. Cho X vào nước được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung
dịch HCl hay với dung dịch NaOH (đun nhẹ) đều khí thoát ra. Chất X
A. amophot. B. ure. C. nitrophotka . D. amoni nitrat.
Câu 19. Cho m gam P
2
O
5
tác dụng với 253,5 ml dung dịch NaOH 2M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu
được dung dịch X. C cạn dung dịch X thu được 3m gam chất rn khan. Giá tr của m
A. 21,30 B. 8,52. C. 12,78 D. 7,81.
Câu 20. Cho các chất sau: etilen, axetilen, phenol (C
6
H
5
OH), buta–1,3–đien, toluen, anilin. Số chất làm mất
màu nước brom điều kiện thường
A. 4 B. 2 C. 5 D. 3
Câu 21. Nung hỗn hợp gồm 0,12 mol Al 0,04 mol Fe
3
O
4
một thời gian thu được hỗn hợp rn X. Hòa tan
hoàn toàn X trong dung dịch HCl thu được 0,15 mol khí H
2
m gam muối. Giá trị của m
A. 34,10. B. 32,58 C. 31,97 D. 33,39.
Câu 22. Cho dãy chuyển hóa sau: X
2 2
H OCO

Y
NaOH

X. Cng thức của X
A. NaOH B. Na
2
CO
3
. C. NaHCO
3
. D. Na
2
O.
Câu 23. Cho các phản ứng sau
(a) C + H
2
O (hơi)
o
t

(b) Si + dung dịch NaOH
(c) FeO + CO
o
t

(d) Cu(NO
3
)
2
o
t

Số phản ứng sinh ra đơn chất
A. 4 B. 3 C. 2 D. 1
Câu 24. đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol một ancol đơn chức trong 0,7 mol O
2
(dư) thu được tổng số mol các khí
hơi bằng 1 mol. Khối lượng ancol ban đầu đem đốt cháy
A. 8,6 gam B. 6,0 gam C. 9,0 gam D. 7,4 gam
Câu 25. Số đồng phân cấu tạo cng thức phân tử C
8
H
10
O, chứa vòng benzen, tác dụng được với Na, khng
tác dụng được với dung dịch NaOH
A. 3 B. 5 C. 6 D. 4
Câu 26. Trường hợp nào sau đây khng tạo ra CH
3
CHO?
A. Oxi hóa CH
3
COOH.
B. Oxi hóa khng hoàn toàn C
2
H
5
OH bằng CuO đun nóng.
C. Cho CH≡CH cộng H
2
O (t°, xúc tác HgSO
4
, H
2
SO
4
)
D. Thủy phân CH
3
COOCH=CH
2
bằng KOH đun nóng.
Câu 27. Dung dịch X gồm 0,1 mol K
+
, 0,2 mol Mg
2+
, 0,1 mol Na
+
, 0,2 mol Cl
a mol Y
2–
. C cạn dung dịch
X thu được m gam muối khan. Ion Y
2–
giá trị của m
A. SO
4
2–
56,5. B. CO
3
2–
30,1. C. SO
4
2–
37,3. D. B. CO
3
2–
42,1.
Câu 28. Cho hình vẽ m tả thí nghiệm điều chế thử tính chất của hợp chất hữu cơ.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A)
A. C
2
H
5
OH
C
2
H
4
+ H
2
O. B. CaC
2
+ H
2
O Ca(OH)
2
+ C
2
H
2
.
C. Al
4
C
3
+ H
2
O 4Al(OH)
3
+ CH
4
. D. CH
3
CH
2
OH + CuO
o
t

CH
3
CHO + Cu + H
2
O.
Câu 29. Cho 3,48 gam Mg tan hết trong dung dịch hỗn hợp gồm HCl (dư) KNO
3
, thu được dung dịch X
chứa m gam muối 0,56 t (điều kiện tiêu chuẩn) khí Y gồm N
2
H
2
. Khí Y tỉ khối so với H
2
bằng 11,4.
Giá trị của m
A. 16,085. B. 14,485. C. 18,300. D. 18,035.
Câu 30. Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este X bằng NaOH, thu được một muối của axit cacboxylic Y 7,6 gam
ancol Z. Chất Y phản ứng tráng bạc, Z hòa tan được Cu(OH)
2
tạo dung dịch màu xanh lam. cng thức cấu
tạo của X
A. HCOOCH
2
CH
2
CH
2
OOCH. B. HCOOCH
2
CH
2
OOCCH
3
.
C. CH
3
COOCH
2
CH
2
OOCCH
3
. D. HCOOCH
2
CH(CH
3
)OOCH.
Câu 31. Hòa tan hết hỗn hợp kim loại (Mg, Al, Zn) trong dung dịch HNO
3
loãng vừa đủ thu được dung dịch X
khng khí thoát ra. C cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan (trong đó oxi chiếm
61,364% về khối lượng). Nung m gam muối khan trên tới khối lượng khng đổi thu được 19,2 gam chất rn.
Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 65 B. 70 C. 75 D. 80
Câu 32. Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử chất hữu lun chứa nguyên t cacbon hiđro.
(b) Nhiệt độ si của metyl axetat thấp hơn axit propionic.
(c) xenlulozơ axetat thuộc loại hóa học.
(d) điều kiện thường, các amin đều chất khí, mùi khó chịu độc.
(e) ớc ép của chuối chín có khả năng tham gia phản ứng tng gương.
(f) Tất cả các peptit mạch hở đều phản ng thủy phân.
(g) Trong phân tử tripeptit glu-lys-ala chứa 3 nguyên t N.
Số phát biểu đúng
A.
6.
B.
3.
C.
4.
D.
5.
Câu 33. Hỗn hợp X gồm hai muối R
2
CO
3
RHCO
3
. Chia 44,7 gam X thành ba phần bằng nhau. Phần một tác
dụng hoàn toàn với dung dịch Ba(OH)
2
dư, thu được 35,46 gam kết tủa. Phần hai tác dụng hoàn toàn với dung
dịch BaCl
2
dư, thu được 7,88 gam kết tủa. Phần ba tác dụng tối đa với V ml dung dịch KOH 2M. Giá trị của V
A. 180 ml B. 200 ml C. 110 ml D. 70 ml
Câu 34. Cho các phát biểu sau
(1) Các nguyên tố nhóm IA đều kim loại.
(2) Moocphin, cocain, nicotin cafein các chất gây nghiện.
(3) Một trong các c hại của nước cứng gây ngộ độc nước uống.
(4) Nhm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào dung dịch chứa Na
2
SO
4
H
2
SO
4
.
(5) Cho Fe vào dung dịch AgNO
3
dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.
(6) Cho NaNO
3
(rn) tác dụng với H
2
SO
4
(đặc, t
0
) để điều chế HNO
3
trong phòng thí nghiệm.
(7) Ancol etylic tự bốc cháy khi tiếp xúc với Cr
2
O
3
.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Thành Nhân - TP. Hồ Chí Minh, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018 trường THPT Thành Nhân - TP. Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 323
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm