Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc lần 2

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
KỲ THI KTCL ÔN THI THPT QG LẦN 2 NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN HÓA HỌC 12
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(40 câu trắc nghiệm từ câu 1 đến câu 40)
đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Cho biết khối lượng nguyên tử (đvC) của các nguyên tố: H = 1; O = 16; C = 12; N = 14; Cl = 35,5;
Na = 23; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1: Cho đồ:
Trong đồ trên, Y Z lần lượt
A. C
6
H
4
(OH)
2
, C
6
H
4
Cl
2
. B. C
6
H
5
OH, C
6
H
5
Cl. C. C
6
H
5
ONa, C
6
H
5
OH. D. C
6
H
6
(OH)
6
, C
6
H
6
Cl
6
.
Câu 2: phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH.
cạn dung dịch sau phản ứng,thu được m gam muối khan. Giá trị của m
A. 18,36. B. 19,12. C. 19,04. D. 14,64.
Câu 3: Cho 0,1 mol anđehit X tác dụng với lượng dung dịch AgNO
3
trong dung dịch NH
3
đun
nóng thu được 43,2 gam Ag. Hiđro hóa X thu được Y, biết 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na.
Công thức cấu tạo thu gọn của X
A. CH
3
CH(OH)CHO. B. OHC- CHO. C. HCHO. D. CH
3
CHO.
Câu 4: Hợp chất hữu X (C
5
H
11
NO
2
) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối
natri của α-amino axit ancol. Số công thức cấu tạo của X
A. 3. B. 2. C. 6. D. 5.
Câu 5: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. Polistiren. B. Poliacrilonitrin. C. Poli(vinyl clorua). D. Poli(etylen terephtalat).
Câu 6: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol dung
dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm natri stearat, natri panmitat C
17
H
y
COONa). Đốt cháy hoàn
toàn a gam X cần 1,55 mol O
2
, thu được H
2
O 1,1 mol CO
2
. Giá trị của m là:
A. 19,56. B. 16,12. C. 17,72. D. 17,96.
Câu 7: Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, thu được 3 mol Gly, 1 mol Ala 1 mol Val. Nếu
thủy phân không hoàn toàn X thì thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó Ala-Gly, Gly-Ala, Gly-Gly-
Ala nhưng không Val-Gly. Amino axit đầu N amino axit đầu C của peptit X lần lượt
A. Gly Gly. B. Ala Val. C. Gly Val. D. Ala Gly.
Câu 8: HCOOCH
3
n gọi
A. metylfomat. B. metanfomat. C. axitfomic. D. etylfomat.
Câu 9: Este X công thức C
8
H
8
O
2
. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm 2
muối. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên
A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.
Câu 10: Oxi hóa hoàn toàn 8,8 gam CH
3
CHO bằng dung dịch AgNO
3
trong NH
3
thu được lượng
Ag
A. 21,6 gam. B. 10,8 gam. C. 43,2 gam. D. 32,4 gam.
Câu 11: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở, đều có bốn liên kết pi (π) trong phân tử, trong đó một
este đơn chức este của axit metacrylic hai este hai chức đồng phân của nhau. Đốt cháy hoàn
toàn 12,22 gam E bằng O
2
, thu được 0,37 mol H
2
O. Mặt khác, cho 0,36 mol E phản ứng vừa đủ với
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
234 ml dung dịch NaOH 2,5M, thu đươc hỗn hợp X gồm c muối của các axit cacboxylic không no,
cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử; hai ancol không no, đơn chức khối lượng m
1
gam
một ancol no, đơn chức khối lượng m
2
gam. Tỉ l m
1
: m
2
giá trị gần nhất với giá tr nào sau đây?
A. 1,1. B. 2,9. C. 4,7. D. 2,7.
Câu 12: Tơ nào sau đây thuộc loại thiên nhiên?
A. tằm. B. nitron. C. nilon-6,6. D. nilon- 6.
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 8 gam khí metan thì thể tích khí cacbonic thu được (ở đktc)
A. 1,12 lít. B. 22,4 lít. C. 5,6 lít. D. 11,2 lít.
Câu 14: Khối lượng glucozơ tạo thành khi thủy phân hoàn toàn 0,855 kg saccarozơ
A. 900 gam. B. 270 gam. C. 450 gam. D. 360 gam.
Câu 15: Công thức H
2
NCH
2
COOH tên
A. glyxin. B. axit axetic. C. alanin. D. aminoaxetic.
Câu 16: Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân triolein thu được etilen glicol.
(b) Tinh bột bị thủy phân khi xúc tác axit hoặc enzim.
(c) Thủy phân vinyl fomat thu được hai sản phẩm đều phản ng tráng bạc.
(d) Trùng ngưng ε-aminocaproic, thu được policaproamit.
(e) Chỉ dùng quỳ tím thể phân biệt ba dung dịch alanin, lysin, axit glutamic.
(g) Phenylamin tan ít trong nước nhưng tan tốt trong dung dịch HCl.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.
Câu 17: Hỗn hợp E gồm bốn este đều công thức C
8
H
8
O
2
có vòng benzen. Cho m gam E tác
dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng) thu được hỗn hợp X gồm các ancol 20,5
gam hỗn hợp muối. Cho toàn bộ X o nh đựng Na dư, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng chất
rắn trong nh tăng 6,9 gam so với ban đầu. Giá trị của m
A. 13,60. B. 8,16. C. 16,32. D. 20,40.
Câu 18: Bông nõn chứa gần 98% xenlulozơ. Công thức của xenlulozơ
A. C
12
H
22
O
11
. B. C
2
H
6
O. C. C
6
H
12
O
6
. D. (C
6
H
10
O
5
)
n
.
Câu 19: Cho m gam hỗn hợp gồm glyxin alanin tác dụng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M.
cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 26,35 gam muối khan. Giá tr của m là:
A. 20,60. B. 20,85. C. 25,80. D. 22,45.
Câu 20: Cho 2,13 gam P
2
O
5
vào dung dịch chứa x mol NaOH 0,02 mol Na
3
PO
4
. Sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 6,88 gam 2 chất tan. Giá trị của x
A. 0,030. B. 0,050. C. 0,057. D. 0,139.
Câu 21: Thí nghiệm được tiến hành như hình vẽ. Hiện tượng xảy ra trong bình đựng dung dịch
AgNO
3
trong NH
3
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. có kết tủa màu nâu đỏ.
B. kết tủa màu vàng nhạt.
C. dung dịch chuyển sang màu da cam.
D. dung dịch chuyển sang màu xanh lam.
Câu 22: Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng khí CO khử CuO nung nóng, thu được kim loại Cu.
(b) Photpho trắng thể hiện tính oxi hóa khi tác dụng với một số kim loại hoạt động.
(c) Nhiệt phân AgNO
3
thu được Ag.
(d) Al thụ động với dung dịch HNO
3
đặc, nguội.
(e) H
2
CO
3
1 axit mạnh.
Số phát biểu đúng
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 23: Cho các chất: NaCl, CaCO
3
, HCl, CH
3
COOH, NaOH, Fe(OH)
3
, C
6
H
12
O
6
, C
2
H
5
OH. Số chất
điện li mạnh là
A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 24: Đồng đẳng những hợp chất thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm
A. OH. B. NH
2
. C. CH
2
. D. COOH.
Câu 25: Chất nào sau đây chiếm khoảng lần thể tích không khí?
A. O
2
. B. N
2
. C. H
2
. D. CO
2
.
Câu 26: Chất điện li mạnh
A. C
2
H
5
OH. B. C
6
H
12
O
6
. C. H
2
SO
4.
D. H
2
O.
Câu 27: Hòa tan hết 16,58 gam hỗn hợp X gồm Al, Mg, Fe, FeCO
3
trong dung dịch chứa 1,16 mol
NaHSO
4
0,24 mol HNO
3
, thu được dung dịch Z (chỉ chứa muối trung hòa) 6,89 gam hỗn hợp khí
Y gồm CO
2
, N
2
, NO, H
2
(trong Y 0,035 mol H
2
tỉ lệ mol NO : N
2
= 2 : 1). Dung dịch Z phản ứng
được tối đa với 1,46 mol NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi,
thu được 8,8 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Fe đơn chất
trong X
A. 33,77%. B. 13,51%. C. 16,89% . D. 20,27% .
Câu 28: Etilen có công thức phân tử
A. C
2
H
2
. B. CH
4
. C. C
6
H
6
. D. C
2
H
4
.
Câu 29: Kết quả thí nghiệm của các chất X; Y; Z với các thuốc thử được ghi bảng sau:
Chất
Thuốc thử
Hiện tượng
X
Dung dịch I
2
màu xanh tím
Y
Dung dịch
AgNO
3
/NH
3
Tạo kết tủa Ag
Z
Nước brom
Tạo kết tủa trắng

Đề thi thử THPT Quốc gia 2019 môn Hóa học

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học năm 2019 trường THPT Đội Cấn - Vĩnh Phúc lần 2. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Thi thpt Quốc gia

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Thi thpt Quốc gia môn Sinh học

Đánh giá bài viết
2 397
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm