Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Tuyên Quang

4
SỞ GD & ĐT TUYÊN QUANG
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
----------------
ĐỀ THI THỬ LẦN I
THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018
MÔN: HÓA HỌC
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
đề thi 357
Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 88; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137
Câu 1: Cặp chất nào sau đây đồng phân của nhau ?
A. C
2
H
5
OH CH
3
-O-CH
2
-CH
3
. B. CH
3
–O-CH
3
CH
3
-CHO.
C. CH
3
-CH
2
–CHO CH
3
-CHOH-CH
3
. D. CH
2
=CH-CH
2
OH CH
3
-CH
2
-CHO.
Câu 2: Thành phần chính của quặng photphorit
A. CaHPO
4
. B. Ca
3
(PO
4
)
2
. C. Ca(H
2
PO
4
)
2
. D. NH
4
H
2
PO
4
.
Câu 3: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?
A. nitron. B. Poli(etylen-terephtalat).
C. nilon-7. D. nilon-6,6.
Câu 4: Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng (anbumin) tác dụng với Cu(OH)
2
cho hợp chất màu
A. xanh. B. tím. C. vàng. D. đỏ.
Câu 5: Cho các dung dịch: NaOH, KCl, Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, NaHSO
4
. Số dung dịch pH > 7
A. 3. B. 4. C. 2. D. 1.
Câu 6: Một mẫu nước cứng chứa c ion: Mg
2+
, Ca
2+
, Cl
, SO
2
. Chất được dùng để làm mềm mẫu
nước cứng trên
A. BaCl
2
. B. NaHCO
3
. C. Na
3
PO
4
. D. H
2
SO
4
.
Câu 7: Cho các phát biểu sau:
(a)
Khí CO
2
gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính.
(b)
Khí NO
2
; SO
2
gây ra hiện tượng mưa axít.
(c)
Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu CFCl
3
CF
2
Cl
2
) phá hủy tầng ozon.
(d)
Moocphin cocain các chất ma túy.
Số phát biểu đúng
A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg trong dung dịch HCl dư, thu được 7,84 lít khí H
2
(đktc). Giá trị của
m
A. 8,4. B. 9,6. C. 10,8. D. 7,2.
Câu 9: Cho CH
3
COOC
2
H
5
vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là
A. C
2
H
5
COONa CH
3
OH. B. C
2
H
5
OH CH
3
COOH.
C. CH
3
COOH C
2
H
5
ONa. D. CH
3
COONa C
2
H
5
OH.
Câu 10: Khi đun nóng, khí CO thể khử được oxit kim loại nào sau đây?
A. CuO. B. MgO. C. K
2
O. D. Al
2
O
3
.
Câu 11: Để phân biệt dung dịch phenol (C
6
H
5
OH) ancol etylic (C
2
H
5
OH), ta thể dùng thuốc thử
A. dung dịch NaCl. B. kim loại Na. C. nước brom. D. quỳtím.
Câu 12: Cho kim loại Fe lần lượt phản ứng với các dung dịch: FeCl
3
, Cu(NO
3
)
2
, AgNO
3
, H
2
SO
4
đặc
nguội, MgCl
2
. S trường hợp xảy ra phản ứng hóa học
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 13: Cho đồ phản ứng sau:
(NH
4
)
2
Cr
2
O
7
t
0
X
d
ung
d
Þ
ch
H
C
l,t
0
Y
C
l
2
+ d
ung
d
Þ
ch
KO
H d
-
Z

+ du
ng d
Þ
ch H
2
S
O
4
lo
·
ng
T
Trong đó X, Y, Z, T đều các hợp chất khác nhau của crom. Chất T
A. K
2
CrO
4
. B. CrSO
4
. C. Cr
2
(SO
4
)
3
. D. K
2
Cr
2
O
7
.
Câu 14: Cho dãy các chất: H
2
NCH
2
COOH, C
6
H
5
NH
2
, CH
3
COOH, H
2
NCH
2
COONa, ClH
3
N-CH
2
COOH.
Số chất trong dãy phản ứng với HCl trong dung dịch
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 15: Tiến nh thí nghiệm với các chất sau: glucozơ, anilin, fructozơ phenol (C
6
H
5
OH). Kết quả
được ghi bảng sau:
Thuốc thử
X
T
Z
Y
(+): phản
ứng
(-): không
phản ng
Nước Br
2
Kết tủa
Nhạt màu
Kết tủa
(-)
Dung dịch AgNO
3
trong NH
3
,
đun nóng
(-)
Kết tủa
(-)
Kết tủa
Dung dịch NaOH
(-)
(-)
(+)
(-)
Các chất X, Y, Z, T trong bảng lần lượt các chất:
A. glucozơ, anilin, phenol, fructozơ B. anilin, fructozơ, phenol, glucozơ.
C. phenol, fructozơ, anilin, glucozơ D. fructozơ, phenol, glucozơ, anilin
Câu 16: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na
Ba o nước thu được dung dịch X. Sục khí
CO
2
vào dung dịch X. Kết quả thí nghiệm thu
được biểu diễn trên đồ thị sau.
Giá trị của m x lần lượt
A. 228,75 3,0. B. 228,75 3,25.
C. 200 2,75. D. 200 3,25.
Câu 17: Cho dãy các chất: KHCO
3
, KHSO
4
, Cr(OH)
3
, CH
3
COONH
4
, Al, Al(OH)
3
, Cr(OH)
2
. S chất
trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH
A. 4. B. 3. C. 5. D. 6.
Câu 18: Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2,5a mol NaOH thu được dung dịch X. Kết luận nào
sau đây đúng ?
A.
Dung dịch X m quỳ tím chuyển sang màu đỏ.
B.
Thêm 2a mol HCl vào dung dịch X thu được a/3 mol kết tủa.
C.
Dung dịch X không phản ứng với dung dịch CuSO
4.
D.
Sục CO
2
vào dung dịch X thu được a mol kết tủa.
Câu 19: Nhận định nào sau đây không đúng?
A.
Nước cứng làm cho phòng ít bọt, giảm khả năng giặt rửa của phòng.
B.
Nguyên tắc luyện gang dùng chất khử (CO, H
2
...) để khử oxit sắt thành kim loại sắt.
C.
Cho kim loại Fe (dư) vào dung dịch AgNO
3
chỉ thu được muốiFe
2+
.
D.
Kim loại cứng nhất crom, kim loại dẫn điện tốt nhất bạc.
Câu 20: Hỗn hợp X gồm metan, propen isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15,0 gam X cần vừa đủ 36,96 t
O
2
(đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,1 mol brom. Giá trị của a
A. 0,20. B. 0,15. C. 0,30. D. 0,10.
Câu 21: Thực hiện c thí nghiệm sau
(1) Cho bột Al vào dung dịch NaOH (dư).
(2) Điện phân dung dịch NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp.
(3)
Cho dung dịch AgNO
3
(dư) vào dung dịch FeCl
2
.
(4)
Dẫn luồng khí NH
3
qua ống sứ chứa CrO
3
.
(5)
Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl CuSO
4
.
Số thí nghiệm thu được đơn chất
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 22: Cho m
1
gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO
3
)
2
0,3M AgNO
3
0,3M. Sau khi các phản
ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được m
2
gam chất rắn X. Nếu cho m
2
gam X tác dụng với lượng dung
dịch HCl t thu được 0,672 lít khí (ở đktc). Giá trị của m
1
m
2
lần lượt
A. 1,08 5,43. B. 1,35 5,43. C. 1,35 5,70. D. 1,08 5,16.
Câu 23: Cho các phát biểu sau:
2 4 2 2 2 2 2 2
3
2
(1).
K
2
Cr
2
O
7
màu da cam, cht oxi hóa mạnh.
(2).
Kim loi Al Cr đều phn ứng với dung dịch HCl theo ng tỷ lệ.
(3).
CrO
3
một oxit axit, chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với u hunh, photpho,
(4). Cr
2
O
3
được dùng để tạo u lục cho đồ sứ, đồ thủytinh.
(5). Hợp chất crom (VI) vừa tính oxi a, vừa tính khử.
(6). Crom (III) oxit crom (III) hiđroxit đều chất nh lưỡng tính.
Tổng số phát biểu đúng
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Câu 24: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH dư, thu được 4,6 gam glixerol m
gam hỗn hợp hai muối natri stearat natri oleat tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Giá trị của m
A. 45,6 gam. B. 45,8 gam. C. 45,7 gam. D. 45,9 gam.
Câu 25: Tiến nh các thí nghiệm sau
a)
Cho Al vào dung dịch Fe
2
(SO
4
)
3
dư.
b)
Cho dung dịch NaOH (loãng, dư) vào dung dịch hỗn hợp
Al
2
(SO
4
)
3 FeCl
3
.
c)
Cho dung dịch KHSO
4
vào dung dịchBa(HCO
3
)
2
.
d)
Cho nước cứng tạm thời vào dung dịch NaOH.
Số thí nghiệm thu được kết tủa
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 26: Cho các phát biểu sau:
(1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.
(2) Xenlulozơ nguyên liệu được dùng để sản xuất nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(3) Các triglixerit đều phản ứng cộng hiđro.
(4)
Oxi hóa glucozơ bằng AgNO
3
trong NH
3
đun nóng thu được axit gluconic.
(5) Các este thường dễ tan trong nước mùi dễ chịu.
Tổng số phát biểu đúng
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 27: Lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn bộ quá trình 80%). Lượng CO
2
hấp thụ vào dung dịch
NaOH thu được dung dịch X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
-
Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch CaCl
2
thu được 7,5 gam kết tủa.
-
Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch CaCl
2
đun nóng thu được 8,5 gam kết tủa.
Giá trị của m
A. 18,2750. B. 16,9575. C. 15,1095. D. 19,2375.
Câu 28: Cho x mol Ca(OH)
2
vào dung dịch A chứa Mg
2+
(0,10 mol), Na
+
(0,15 mol), Cl
(0,15 mol)
HCO
3
thì dung dịch A không còn tính cứng. Giá trị tối thiểu của x
A. 0,10. B. 0,25. C. 0,15. D. 0,20.
Câu 29: Cho 7,2 gam một amin đơn chức X tác dụng với dung dịch HCl (dư). cạn dung dịch sau phản
ứng thu được 13,04 gam muối khan. Công thức phân tử của X
A. C
3
H
9
N. B. C
2
H
7
N. C. C
3
H
7
N. D. CH
5
N.
Câu 30: Cho hình vẽ tả thí nghiệm điều chế thử tính chất của hợp chất hữu cơ.
Phản ứng xảy ra trong ống nghiệm (A)
A. C
2
H
5
OH
H
2
SO
4
,17
0
o
C
C
H
+
H O.
B. CaC +
H
O Ca(OH) + C
H
.
C. Al
4
C
3
+ H
2
O 4Al(OH)
3
+ CH
4
. D. CH
3
CH
2
OH + CuO
t
o
CH
C
HO
+ Cu +
H O.
Câu 31: Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO
2
(đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)
2
1M, thu được dung
dịch X. Coi thể tích dung dịch không thay đổi. Nồng độ mol của chất tan trong dung dịch X

Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm 2018

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Tuyên Quang, nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt hơn môn Hóa học.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Hóa học năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Tuyên Quang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 151
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm