Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1

SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA- LẦN 1
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: LỊCH SỬ
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 40 câu – Số trang: 07 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... – Số báo danh : ........................
Câu 1.
Nhận định "Nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ trong thời kì mới, đó là vấn
đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và nhân dân ta", được Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trong bối cảnh
A.
xu thế toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ.
B.
cách mạng khoa học- công nghệ đang diễn ra.
C.
chủ nghĩa xã hội sụp đổ tại Liên Xô và Đông Âu.
D.
Mĩ và Liên Xô cùng tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.
Câu 2.
Kế hoạch quân sự nào của Pháp đã chứng tỏ Mỹ bắt đầu "dính líu" và "can thiệp" vào cuộc chiến
tranh của Pháp ở Đông Dương?
A.
Kế hoạch Rơ -ve
B.
Kế hoạch Đờ Lat đơ Tatxinhi.
C.
Kế hoạch Bôlae.
D.
Kế hoạch Na-va.
Câu 3.
Điểm khác nhau cơ bản giữa khởi nghĩa Yên Thế và phong trào Cần vương là
A.
địa bàn đấu tranh.
B.
lực lượng tham gia.
C.
mục tiêu đấu tranh.
D.
thời gian bùng nổ.
Câu 4. Nhà lãnh đạo đi đầu trong cuộc đấu tranh xóa bỏ chế độ Apácthai ở Nam Phi là
A. Xucácnô. B. Phiden Cátxtoro.
C. M.Ganđi. D. N. Mandela.
Câu 5. Luận cương chính trị của Đảng được thông qua tại
A. Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 – 1930.
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 10 – 1930.
C. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 11 – 1939.
D. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 5 – 1941.
Câu 6.
Sau đợt 1 của chiến dịch Đin Bn Ph(13 - 17/3/1954), thực dân Pp rơi vào tình trạng nthếo?
A.
Pháp bị cắt đứt hoàn toàn khả năng tiếp viện bằng đường hàng không.
B.
Pháp mất sân bay Mường Thanh và phân khu Bắc.
C.
Pháp mất sân bay Hồng Cúm, bị bao vây ở phân khu trung tâm.
D.
Pháp mất cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
MÃ ĐỀ THI: 132
Câu 7.
Yếu tố chủ quan quyết định
đến thắng lợi trong phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới là
A.
ý thức dân tộc và sự trưởng thành của lực lượng xã hội ở các nước thuộc địa.
B.
giai cấp tư sản dân tộc ngày càng đông về số lượng, ý thức được sứ mệnh của mình.
C.
giai cấp công nhân xuất hiện và ngày càng trưởng thành, từng bước bước lên vũ đài chính trị.
D.
sự suy yếu của chủ nghĩa đế quốc tạo điều kiện thuận lợi cho phong trào giải phóng dân tộc.
Câu 8.
Thời cơ trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam xuất hiện từ khi
A.
Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.
B.
Nhật đầu hàng Đồng minh đến sau khi Đồng minh vào Đông Dương.
C.
Chính phủ Trần Trọng Kim được thành lập đến khi Nhật đầu hàng.
D.
Nhật đảo chính Pháp đến khi Nhật đầu hàng Đồng minh.
Câu 9.
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930 là sự kết hợp của những yếu tố nào?
A.
Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư tưởng Hồ Chí Minh và phong trào yêu nước.
B.
Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và tư tưởng Hồ Chí Minh.
C.
Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào vô sản yêu nước
D.
Chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
Câu 10.
Cho đoạn dữ liệu sau:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã đề ra nhiệm vụ chiến lược cả cách mạng cả
nước và nhiệm vụ của ch mạng từng miền. Đại hội nêu rõ: cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc có vai
trò………đối với sự phát triển cách mạng của cả nước. Cách mạng dân tộc dân chủ miền Nam vai trò
…………….đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam. Cách mạng hai miền ………..,gắn tác động
lẫn nhau nhằm thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.
Chọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.
A.
quyết định nhất…….quyết định trực tiếp……quan hệ mật thiết.
B.
quyết định trực tiếp…..quan hệ mật thiết….quyết định nhất.
C.
quyết định nhất……..quan hệ mật thiết……quyết định trực tiếp.
D.
quyết định trực tiếp…… quyết định nhất….quan hệ mật thiết.
Câu 11.
Nhiệm vụ cách mạng được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là
A.
đánh đổ đế quốc và đánh đổ phong kiến
B.
đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến sản phản cách mng, làm choớc Việt Nam được độc lập, tự
do.
C.
đánh đổ đế quốc, phong kiến, làm cho nước Việt Nam được độc lập, tự do.
D.
đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến tay sai.
Câu 12.
Điểm khác biệt căn bản của phong trào cách mạng 1930 - 1931 so với phong trào dân tộc dân chủ
trước năm 1930?
A.
Phong trào cách mạng đầu tiên do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
B.
Hình thức đấu tranh quyết liệt và triệt để hơn.
C.
Quy mô phong trào rộng lớn trên cả nước.
D.
i cuốn đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.
Câu 13.
Nguyên nhân nào dưới đây làm cho nền kinh tế Mĩ, Nhật, Tây Âu bị suy thoái từ nửa sau những
năm 70 của thế kỉ XX?
A.
Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Á, Phi, Mĩ Latinh làm cho các nước này mất thị
trường tiêu thụ.
B.
Sự vươn lên của các nền kinh tế mới nổi.
C.
Các nước đồng minh không có khả năng trả nợ cho Mĩ.
D.
Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.
Câu 14.
Đâu là công thức tổng quát về chiến lược "Chiến tranh cục bộ" mà đế quốc Mĩ thực hiện ở miền
Nam Việt Nam?
A.
Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu + vũ khí, trang
bị, cố vấn Mĩ.
B.
Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ là chủ yếu + vũ khí, trang bị,
cố vấn Mĩ.
C.
Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đội Mĩ + Quân đồng Minh + quân đội
Sài Gòn + cố vấn, trang bị kĩ thuật của Mĩ.
D.
Chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, tiến hành bằng quân đồng minh của Mĩ là chủ yếu + vũ khí,
trang bị, cố vấn Mĩ.
Câu 15.
Chỗ dựa của "chiến tranh đặc biệt" mà Mỹ thực hiện ở miền Nam Việt Nam là
A.
"ấp chiến lược" và quân đội tay sai.
B.
"ấp chiến lược".
C.
lực lượng quân đội tay sai.
D.
hệ thống cố vấn Mỹ.
Câu 16.
Nội dung nào sau đây giải thích
không đúng
về quá trình khởi nghĩa giành chính quyền trong tổng
khởi nghĩa tháng Tám?
A.
Việc giành chính quyền có sự kết hợp của lực lượng chính trị và vũ trang.
B.
Lực lượng vũ trang có sự phối hợp với lực lượng Đồng minh tiêu diệt phát xít Nhật.
C.
Lực lượng vũ trang tuy mới hình thành, nhưng góp phần quan trọng làm nên thắng lợi.
D.
Công tác chuẩn bị lực lượng của Đảng diễn ra lâu dài và chu đáo.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 880
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm