Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
Câu 1: Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh:
A. Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên.
B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
C. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên.
D. Cao Bằng, Lạng Sơn, Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.
Câu 2: Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những
năm 1936 1939 là
A. Đông Dương Toàn quyền mới.
B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII.
C. Chính ph Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền Pháp.
D. Chính ph Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương.
Câu 3: ơng nh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt
Nam
A. Đánh đổ đế quốc, sản phản cách mạng.
B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến sản phản cách mạng.
C. Đánh đổ thực dân Pháp bọn tay sai
D. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.
Câu 4: Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần lực lượng, tính mạng của cải
để giữ vững nền tự do độc lập ấy”. Đoạn liệu trên được trích trong văn kiện nào?
A. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi B. Chỉ th Toàn dân kháng chiến.
C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. D. Tuyên ngôn độc lập
Câu 5: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện lịch sử nào?
A. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)
B. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ Góocbachốp tại đảo Manta (12/199)
C. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phng chống n lửa ($BM) năm 192.
D. Định ước Henxinki năm 195.
Câu 6: So với chiến dịch Việt Bắc (194), chiến dịch Biên giới thu đông (1950) khác v
kết quả nghĩa lịch sử?
A. M ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.
B. Bộ đội chủ lực trưởng thành thêm một bước.
C. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.
D. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHUYÊN ĐỀ LẦN 3
MÔN: LỊCH S - KHỐI 12
NĂM HỌC 2018-2019
Thời gian làm bài: 50 phút (40 câu trắc nghiệm)
đề thi
001
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 7: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam những chuyển biến mới do
nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?
A. Chính sách đầu vốn.
B. Chính sách tăng thuế khóa.
C. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai.
D. Chính sách tăng cường đầu vào công nghiệp.
Câu 8: Việc văn kiện o đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức $SE$N?
A. Hiến chương $SE$N.
B. Tuyên bố ứng xử của c bên biển Đông.
C. Hiệp ước thân thiện hợp tác Đông Nam Á.
D. Tuyên bố nhân quyền $SE$N.
Câu 9: Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng n phong trào cách mạng 1930 1931 là.
A. thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa n Bái.
B. đời sống của nhân n lao động đói khổ trầm trọng.
C. nh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 1933.
D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời nh đạo phong trào.
Câu 10: Lựa chọn phương án đúng để điền vào ch trống trong câu sau:
“Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay diễn ra là do những đi hỏi của cuộc sống, của
sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu …ngày càng cao của con người”.
A. cuộc sống sản xuất B. vật chất tinh thần
C. dân số i trường D. kinh tế chiến tranh
Câu 11: Nước đã làm để đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -
1933?
A. Phát xít hóa bộ y nhà nước B. Khai thác bóc lột thuộc địa
C. Chuẩn b chiến tranh thế giới D. Tiến hành cải cách kinh tế, hội
Câu 12: Nguyễn Ái Quốc đã hoạt động tại Pháp vào ngày 25-12-1920?
A. Đọc Bản thảo luận cương của Lênin.
B. Dự Đại hội XVIII của Đảng hội Pháp.
C. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.
D. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân n $n Nam.
Câu 13: Nhận định nào sau đây đúng nhất sau vụ khủng bố 11/9/2001 Mĩ?
A. Ch nghĩa khủng bố không ch vấn đề riêng của mà vấn đề chung của toàn thế giới.
B. Nước luôn đứng trước nguy khủng bố và an nnh chính tr bị đe dọa.
C. Mĩ các nước y Âu luôn đứng trước nguy bị tấn ng khủng bố.
D. Các nước Đông Nam Á đang đứng trước nguy bị tấn công khủng bố.
Câu 14: Sự kiện nào dưới đây ảnh ởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam những
năm 1919-1925?
A. Pháp bị thiệt hại nặng n trong chiến tranh.
B. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécsai Oasinhtơn.
C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.
D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 191.
Câu 15: Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản các nước y Âu trong giai đoạn phục hồi
phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Áp dụng thành tựu khoa học thuật.
B. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.
C. Chi phí cho quốc phng thấp.
D. S lãnh đạo, quản hiệu quả của Nhà nước.
Câu 16: Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến
toàn quốc chống thực dân Pháp?
A. Những hành động phá hoại Hiệp định bộ (6/3/1946) Tạm ước Việt Pháp (14/9/1946)
của thực n Pháp.
B. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu ng
C. Được giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta.
D. Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.
Câu 17: Quốc gia nào dưới đây đi đầu trong việc đi chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa” để
được t do buôn bán Trung Quốc?
A. Đế quốc Nhật B. Thực dân Pháp C. Đế quốc D. Thực dân $nh
Câu 18: Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào Việt Nam giai đoạn 1954 195
A. kháng chiến chống Mĩ. B. xây dựng chủ nghĩa hội.
C. đấu tranh giành độc lập. D. kháng chiến chống Pháp.
Câu 19: Điểm giống nhau giữa ơng lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) Luận cương
chính trị của Đảng (10/1930) .
A. Lãnh đạo cách mạng Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp sản.
B. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng sản dân quyền cách mạng
hội chủ nghĩa.
C. Nhiệm v của cách mạng Việt Nam đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau.
D. Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.
Câu 20: Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho c báo Nhân đạo, Người ng khổ, Đời
sống công nhân
A. tuyên truyền giáo dục luận giải phóng dân tộc.
B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.
C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam.
D. truyền luận giải phóng dân tộc, tố o tội ác của thực dân.
Câu 21: Bài học ch yếu nào thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức
cộng sản m 1929?
A. Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng.
B. Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo.
C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.
D. Thống nhất về tưởng chính trị.
Câu 22: S khác nhau bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên VNam Quốc
dân đảng là
A. khuynh ớng cách mạng. B. phương pháp, hình thức đấu tranh.
C. địa bàn hoạt động. D. thành phần tham gia.
Câu 23: . sao sau khi trật t hai cực Ianta bị sụp đổ, không thể thiết lập trật tự thế giới một
cực?
A. S xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.

Đề thi thử năm 2019 môn Lịch sử

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Câu 1: Khu giải phóng Việt Bắc được thành lập tháng 6/1945 gồm các tỉnh:

A. Cao Bằng, Bắc Kạn, Bắc Giang, Phú Thọ, Yên Bái, Vĩnh Yên.

B. Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

C. Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên.

D. Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên.

Câu 2: Yếu tố khách quan tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta trong những năm 1936 - 1939 là

A. Ở Đông Dương có Toàn quyền mới.

B. Quốc tế Cộng sản tổ chức Đại hội lần thứ VII.

C. Chính phủ Mặt trận Nhân dân lên cầm quyền ở Pháp.

D. Chính phủ Pháp cử phái viên sang điều tra tình hình Đông Dương.

Câu 3: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) xác định nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là

A. Đánh đổ đế quốc, tư sản phản cách mạng.

B. Đánh đổ đế quốc, phong kiến và tư sản phản cách mạng.

C. Đánh đổ thực dân Pháp và bọn tay sai

D. Đánh đổ phong kiến, đế quốc.

Câu 4: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền tự do và độc lập ấy”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn kiện nào?

A. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi

B. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.

C. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

D. Tuyên ngôn độc lập

Câu 5: Cuộc chiến tranh lạnh kết thúc đánh dấu bằng sự kiện lịch sử nào?

A. Hiệp định về một giải pháp toàn diện cho vấn đề Campuchia (10/1991)

B. Cuộc gặp không chính thức giữa Busơ và Góocbachốp tại đảo Manta (12/1989)

C. Hiệp ước về hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) năm 1972.

D. Định ước Henxinki năm 1975.

Câu 6: So với chiến dịch Việt Bắc (1947), chiến dịch Biên giới thu - đông (1950) có gì khác về kết quả và ‎nghĩa lịch sử?

A. Mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến.

B. Bộ đội chủ lực trưởng thành thêm một bước.

C. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch.

D. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).

Câu 7: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, kinh tế Việt Nam có những chuyển biến mới là do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?

A. Chính sách đầu tư vốn.

B. Chính sách tăng thuế khóa.

C. Chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai.

D. Chính sách tăng cường đầu tư vào công nghiệp.

Câu 8: Việc kí văn kiện nào đã đánh dấu sự khởi sắc của tổ chức ASEAN?

A. Hiến chương ASEAN.

B. Tuyên bố ứng xử của các bên ở biển Đông.

C. Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á.

D. Tuyên bố nhân quyền ASEAN.

Câu 9: Nguyên nhân quyết định dẫn tới sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930 – 1931 là.

A. thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

B. đời sống của nhân dân lao động đói khổ trầm trọng.

C. ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo phong trào.

Câu 10: Lựa chọn phương án đúng để điền vào chỗ trống trong câu sau:

“Cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu …ngày càng cao của con người”.

A. cuộc sống và sản xuất

B. vật chất và tinh thần

C. dân số và môi trường

D. kinh tế và chiến tranh

Câu 11: Nước Mĩ đã làm gì để đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933?

A. Phát xít hóa bộ máy nhà nước

B. Khai thác bóc lột thuộc địa

C. Chuẩn bị chiến tranh thế giới

D. Tiến hành cải cách kinh tế, xã hội

Câu 12: Nguyễn Ái Quốc đã có hoạt động gì tại Pháp vào ngày 25-12-1920?

A. Đọc Bản Sơ thảo luận cương của Lênin.

B. Dự Đại hội XVIII của Đảng Xã hội Pháp.

C. Tham gia sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa.

D. Gửi đến Hội nghị Vecxai Bản yêu sách của nhân dân An Nam.

Câu 13: Nhận định nào sau đây là đúng nhất sau vụ khủng bố 11/9/2001 ở Mĩ?

A. Chủ nghĩa khủng bố không chỉ là vấn đề riêng của Mĩ mà là vấn đề chung của toàn thế giới.

B. Nước Mĩ luôn đứng trước nguy cơ khủng bố và an ninh chính trị bị đe dọa.

C. Mĩ và các nước Tây Âu luôn đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố.

D. Các nước Đông Nam Á đang đứng trước nguy cơ bị tấn công và khủng bố.

Câu 14: Sự kiện nào dưới đây có ảnh hưởng tích cực đến phong trào cách mạng Việt Nam những năm 1919-1925?

A. Pháp bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh.

B. Các nước thắng trận họp Hội nghị Vécsai và Oasinhtơn.

C. Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc.

D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 1917.

Câu 15: Nguyên nhân khác nhau giữa Nhật Bản và các nước Tây Âu trong giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.

B. Tận dụng tốt các yếu tố bên ngoài để phát triển.

C. Chi phí cho quốc phòng thấp.

D. Sự lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước.

Câu 16: Ý nào sau đây không phản ánh đúng nguyên nhân dẫn đến bùng nổ cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp?

A. Những hành động phá hoại Hiệp định sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước Việt - Pháp (14/9/1946) của thực dân Pháp.

B. Pháp gửi tối hậu thư buộc ta phải đầu hàng

C. Được Mĩ giúp sức, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta.

D. Hội nghị Phông-ten nơ-blô thất bại.

Câu 17: Quốc gia nào dưới đây đi đầu trong việc đòi chính quyền Mãn Thanh phải “mở cửa” để được tự do buôn bán ở Trung Quốc?

A. Đế quốc Nhật

B. Thực dân Pháp

C. Đế quốc Mĩ

D. Thực dân Anh

Câu 18: Nhiệm vụ chung của cách mạng Lào và Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Kháng chiến chống Mĩ.

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội.

C. Đấu tranh giành độc lập.

D. Kháng chiến chống Pháp.

Câu 19: Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (2/1930) và Luận cương chính trị của Đảng (10/1930).

A. Lãnh đạo cách mạng là Đảng Cộng sản - đội tiền phong của giai cấp vô sản.

B. Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

C. Nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là đánh đế quốc trước, đánh phong kiến sau.

D. Động lực của cách mạng là giai cấp công nhân và nông dân.

Câu 20: Mục đích của Nguyễn Ái Quốc khi viết bài cho các báo Nhân đạo, Người cùng khổ, Đời sống công nhân là

A. tuyên truyền giáo dục lý luận giải phóng dân tộc.

B. xây dựng tổ chức cách mạng cho nhân dân Việt Nam.

C. yêu cầu thực dân Pháp thừa nhận độc lập của Việt Nam.

D. truyền bá lý luận giải phóng dân tộc, tố cáo tội ác của thực dân.

Câu 21: Bài học chủ yếu nào có thể rút ra cho cách mạng Việt Nam từ sự chia rẽ của ba tổ chức cộng sản năm 1929?

A. Xây dựng khối đoàn kết trong Đảng.

B. Thống nhất trong lực lượng lãnh đạo.

C. Xây dựng khối liên minh công nông vững chắc.

D. Thống nhất về tư tưởng chính trị.

Câu 22: Sự khác nhau cơ bản giữa tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Việt Nam Quốc dân đảng là ở

A. khuynh hướng cách mạng.

B. phương pháp, hình thức đấu tranh.

C. địa bàn hoạt động.

D. thành phần tham gia.

Câu 23: Vì sao sau khi trật tự hai cực Ianta bị sụp đổ, Mĩ không thể thiết lập trật tự thế giới một cực?

A. Sự xuất hiện của chủ nghĩa khủng bố.

B. Hệ thống thuộc địa kiểu mới của Mĩ bị sụp đổ.

C. Sự vươn lên mạnh mẽ của các cường quốc.

D. Bị Nhật Bản vượt qua trong lĩnh vực tài chính.

Câu 24: Nhân dân Liên Xô nhanh chóng hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) dựa vào

A. những tiến bộ khoa học kĩ thuật.

B. sự giúp đỡ của các nước Đông Âu

C. tinh thần tự lực tự cường.

D. có nguồn tài nguyên phong phú.

Câu 25: Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta là

A. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận.

B. kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

D. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.

Câu 26: Nội dung nào không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc?

A. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

C. Duy trì hòa bình, anh ninh thế giới.

D. Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc.

Câu 27: Khó khăn nào đe dọa trực tiếp đến nền độc lập của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Hơn 90% dân số không biết chữ

B. Các thế lực đế quốc và phản động bao vây, chống phá

C. Kinh tế kiệt quệ và nạn đói hoành hành

D. Chính quyền cách mạng non trẻ.

Câu 28: Thành tựu Liên Xô đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội (từ 1950 - nửa đầu những năm 70) có ý nghĩa

A. đạt thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự với Mĩ.

B. nâng cao vị thế của Liên Xô trên trường quốc tế.

C. ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

D. thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Câu 29: Thời cơ “ngàn năm có một” của Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 được Đảng ta xác định từ sau ngày

A. Nhật đầu hàng Đồng minh đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

B. Nhật đảo chính Pháp đến trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương.

C. Nhật vào Đông Dương đến trước ngày Nhật đảo chính Pháp.

D. quân Đồng minh vào Đông Dương giải giáp quân Nhật.

Câu 30: Chỉ thị của Đảng ta trong chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. “Toàn dân kháng chiến”

B. “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

C. kháng chiến kiến quốc

D. phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của giặc Pháp.

Câu 31: Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu trong đầu thập niên 90 (thế kỉ XX)?

A. Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí.

B. Khi cải tổ lại mắc phải sai lầm.

C. Sự chống phá của các thế lực thù địch.

D. Không bắt kịp sự phát triển của khoa học kĩ thuật.

Câu 32: Kết quả lớn nhất mà quân dân ta đạt được ở chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 là

A. tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

B. bảo vệ vững chắc căn cứ địa Việt Bắc.

C. bộ đội chủ lực của ta trưởng thành hơn trong chiến đấu.

D. làm phá sản kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”, buộc địch chuyển sang đánh lâu dài với ta.

Câu 33: Chính sách đối ngoại chủ yếu của Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. ngăn chặn tiến tới xóa bỏ CNXH trên thế giới.

B. khống chế, chi phối các nước tư bản đồng minh

C. triển khai “chiến lược toàn cầu”.

D. đàn áp phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

Câu 34: Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) không được coi là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế?

A. Vì Pháp không công nhận Việt Nam là một quốc gia độc lập tự chủ.

B. Vì Hiệp định này chỉ có hai nước kí kết, Pháp có thể bội ước.

C. Vì Hiệp định không công nhận Việt Nam có chính phủ, nghị viện riêng.

D. Vì Hiệp định chỉ công nhận Việt Nam là một quốc gia tự do, có chính phủ. riêng.

Câu 35: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu bước tiến mới của giai cấp công nhân Việt Nam trong những năm 1919-1925?

A. Công hội thành lập ở Sài Gòn - Chợ Lớn.

B. Công nhân Ba Son bãi công.

C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ra đời.

D. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập.

Câu 36: Chủ trương cải cách - mở cửa của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc được đề ra tại

A. Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (12/1978).

B. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XII (9/1982).

C. Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966 - 1976).

D. Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIII (10/1987).

Câu 37: Hai xu hướng trong phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đầu thế kỷ XX có sự khác nhau về

A. mục đích.

B. phương pháp.

C. tư tưởng.

D. tầng lớp lãnh đạo.

Câu 38: So với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914), cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của Pháp có điểm mới nào dưới đây?

A. Đầu tư vốn với tốc độ nhanh, quy mô lớn.

B. Đầu tư vào ngành giao thông vận tải và ngân hàng.

C. Tăng cường đầu tư vào nông nghiệp, khai thác mỏ.

D. Vơ vét tài nguyên thiên nhiên các nước thuộc địa.

Câu 39: Sự phát triển kinh tế của Mĩ - Tây Âu - Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai là do nguyên nhân chủ yếu nào dưới đây?

A. Do lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên phong phú.

B. Yếu tố con người được coi là vốn quý nhất.

C. Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

D. Chi phí cho quốc phòng thấp.

Câu 40: Thách thức lớn nhất của Việt Nam khi phải đối mặt trong xu thế toàn cầu hoá là

A. sự chênh lệch về trình độ dân trí khi tham gia hội nhập.

B. sự cạnh tranh khốc liệt trong thị trường thế giới.

C. sự bất bình đẳng trong quan hệ quốc tế.

D. quản lí, sử dụng chưa có hiệu quả các nguồn vốn từ bên ngoài.

Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử

Câu

Đáp án

1

B

2

C

3

B

4

D

5

B

6

D

7

C

8

C

9

D

10

B

11

D

12

B

13

A

14

D

15

C

16

C

17

A

18

A

19

A

20

D

21

A

22

A

23

C

24

C

25

A

26

C

27

B

28

D

29

A

30

D

31

A

32

D

33

C

34

B

35

B

36

A

37

B

38

A

39

C

40

B

Để có kết quả thi THPT quốc gia tốt hơn, VnDoc mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

----------------------------

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2019 trường THPT Liễn Sơn - Vĩnh Phúc lần 3. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.834
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm