Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Trang 1/4 - Mã đề 001
SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN I NĂM 2020
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI. Môn: LỊCH SỬ
(Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài:50 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………………….Số báo danh:……………….
Câu 1: Mt trong nhng ý nghĩa ca phong trào dân ch 1936 - 1939 Vit Nam là
A. buc thc dân Pháp nhưng b mt s yêu sách v dân sinh, dân ch.
B. bưc đu hình thành trên thc tế liên minh công nông.
C. cuc tp dưt đu tiên ca Đng và qun chúng cho Tng khi nghĩa tháng Tám.
D. bưc đu khng đnh vai trò lãnh đo ca giai cp công nhân.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là quyết định của Hội nghị Ianta (2 1945)?
A. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.
B. Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.
C. Thỏa thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp phát xít.
D. Nhanh chóng khắc phục hậu quả của chiến tranh.
Câu 3: Đ khc phc tình trng khó khăn v tài chính sau Cách mng tháng Tám năm 1945, Chính ph nưc
Vit Nam Dân ch Cng hòa kêu gi
A. ci cách rung đt và thc hành tiết kim.
B. tinh thn t nguyn đóng góp ca nhân dân.
C. nhân dân thc hin phong trào tăng gia sn xut. .
D. nhân dân c nưc thc hin Ngày đng tâm.
Câu 4: Vic đàm phán và ký kết Hip đnh Sơ b gia đi din Chính ph Vit Nam Dân ch Cng hòa vi đi
din Chính ph Pháp (6 - 3 - 1946) có tác dng như thế nào?
A. Th hin thin chí hòa bình ca hai chính ph Vit Nam và Pháp.
B. Chuyn quan h gia Vit Nam và Pháp t đi đu sang đi thoi.
C. To thi gian hòa bình đ Vit Nam t chc bu c Quc hi.
D. Giúp Vit Nam ngăn chn đưc mi nguy cơ xung đt vi Pháp.
Câu 5: Vit Nam thc hin thng nht đt nưc v mt nhà nưc ngay sau Đi thng mùa Xuân 1975 vì
A. mun to sc mnh tng hp đ tham gia xu thế toàn cu hóa.
B. đó là mt điu khon phi thi hành ca Hip đnh Pari (1973).
C. phi hoàn thành trit đ cuc cách mng gii phóng dân tc.
D. đó là ý chí và nguyn vng thiết tha ca toàn dân tc.
Câu 6: Sự phân chia khu vực đóng quân, phạm vi ảnh hưởng giữa các nước Đồng minh tại Hội
nghị Ianta (2/ 1945)
A. trở thành khuôn khổ một trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai.
B. đã dẫn tới tình trạng đối đầu Đông- y và cuộc chiến tranh lạnh trong nhiều thập kỉ.
C. là nền tảng cho mọi quan h giữa các nước XHCN TBCN sau chiến tranh thế gii thhai.
D. là nhân t quan trọng thúc đẩy phong to tranh các nưc b quân Đồng minh chiếm đóng.
Câu 7: Định ước Henxinki được ký kết (8-1975)
A. kết thúc cuộc chiến tranh lạnh, chấm dứt tình trạng đối đầu căng thẳng ở châu Âu.
B. cơ sở quan hệ gia Đông Đức và Tây Đức, đánh dấu sthống nhất của nước Đức.
C. tạo nên cơ chế giải quyết các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh ở châu Âu.
D. là sự thỏa thuận giữa hai siêu cường Xô- Mĩ về việc hạn chế vũ khí chiến lược.
Mã đề: 001
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/4 - Mã đề 001
Câu 8: T chc và lãnh đo qun chúng đoàn kết, tranh đu đ đánh đ đế quc ch nghĩa Pháp và tay sai đ t
cu ly mình là mc tiêu hot đng ca t chc nào?
A. Vit Nam Quc dân Đng. B. Hi Hưng Nam.
C. Hi Phc Vit. D. Hi Vit Nam Cách mng Thanh niên.
Câu 9: Liên Xô tiếp tc xây dng ch nghĩa xã hi t năm 1950 đến na đu nhng năm 70 thế k XX, sau khi đã
A. phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. hoàn thành công cuc khôi phc kinh tế.
C. đi đầu trong công nghiệp vũ trụ, công nghiệp điện hạt nhân.
D. trở thành cường quốc công nghiệp thứ hai thế giới.
Câu 10: Trong phong trào dân tc dân ch Vit Nam t năm 1919 đến năm 1925, mt s tư sn và đa ch ln
Nam Kì thành lp t chc chính tr nào dưi đây?
A. Đng Thanh niên. B. Hi Phc Vit. C. Đng Lp hiến. D. Vit Nam nghĩa đoàn.
Câu 11: Đâu không phi là đc đim ca phong trào gii phóng dân tc châu Phi sau chiến tranh thế gii th hai?
A. Phong trào phát triển rộng khắp,nhưng diễn ra không đồng đều.
B. Mức độ độc lập và sự phát triển đất nước sau khi độc lập không đồng đều nhau.
C. Phong trào đấu tranh đều do giai cấp tư sản lãnh đạo.
D. Phong trào diễn ra rộng khắp, chống Chủ nghĩa thực dân mới.
Câu 12: Hoạt động yêu nước của Nguyễn Tất Thành trong những năm 1911 - 1918 có ý nghĩa như thế nào?
A. Thiết lp mi quan h gia cách mng Vit Nam và thế gii.
B. Chun b điu kin v t chc cho s ra đi ca Đng Cng sn.
C. Đt cơ s cho vic xác đnh con đưng cu nưc mi.
D. Xác đnh đưc con đưng cu nưc đúng đn cho dân tc.
Câu 13:Vic gii quyết thành công nn đói, nn dt và khó khăn v tài chính sau Cách mng tháng Tám Vit
Nam có ý nghĩa gì?
A. To cơ s thc lc đ ký Hip đnh Sơ b vi Pháp.
B. Đánh du hoàn thành nhim v đánh đ chế đ phong kiến.
C. To cơ s đ các nưc xã hi ch nghĩa công nhn Vit Nam.
D. Góp phn to ra sc mnh đ bo v chế đ mi.
Câu 14: Ni dung nào dưi đây phn ánh đúng ý nghĩa thng li ca chiến dch Vit Bc thu - đông năm 1947?
A. Quân đi Vit Nam giành đưc quyn ch đng trên chiến trưng chính Bc B.
B. Chng t s đúng đn trong đưng li kháng chiến chng thc dân Pháp ca Đng.
C. M ra giai đon phát trin mi trong cuc kháng chiến chng thc dân Pháp xâm lưc.
D. Buc thc dân Pháp phi chuyn t đánh nhanh thng nhanh sang đánh lâu dài.
Câu 15: Đâu không phải là hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN?
A. Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
B. Các nước thấy cần có sự hợp tác với nhau để cùng phát triển.
C. Những tnh công của Khối thị tờng chung châu Âu đã cvũ c ớc Đông Nam Á.
D. Các nước muốn hình thành liên minh để bảo vệ an ninh khu vực.
Câu 16: Ý đ chiến lưc ca đế quc Mĩ khi can thip ngày càng sâu vào cuc chiến tranh xâm lưc ca thc
dân Pháp Đông Dương (1945-1954) là gì?
A. Chia cắt u dài nưc Vit Nam. B. Nm quyn điu khin chiến tranh Đông Dương.
C. Khng đnh v thế ca nưc Mĩ. D. Giúp đ Pháp kéo dài và m rng chiến tranh.
Câu 17: Ngày 31 - 3 - 1968, bt chp s phn đi ca chính quyn Sài Gòn, Tng thng M Giônxơn tuyên b
ngng ném bom min Bc Vit Nam t vĩ tuyến 20 tr ra; không tham gia tranh c Tng thng nhim k th hai;
sn sàng đàm phán vi Chính ph nưc Vit Nam Dân ch Cng hòa đ đi đến kết thúc chiến tranh. Nhng đng
thái đó chng t: Cuc Tng tiến công và ni dy Xuân Mu Thân 1968 đã
A. buc M phi xung thang trong chiến tranh xâm lưc Vit Nam.
B. buc M phi gim vin tr cho chính quyn và quân đi Sài Gòn.
C. làm cho ý chí xâm lưc ca đế quc M Vit Nam b sp đ hoàn toàn.
D. làm khng hong sâu sc hơn quan h gia M và chính quyn Sài Gòn.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/4 - Mã đề 001
Câu 18: Nhận xét nào sau đây là đúng v phong to yêu ớc Việt Nam đầu thế kXX?
A. Khẳng định ớc pt triển của h tưởng phong kiến trước nhiệm vgiải png dân tc.
B. Có sự giống nhau về phương pháp đấu tranh, cách thức hoạt động, giai cấp lãnh đạo.
C. Đều nhằm vào mục tiêu cứu nước, giải png n tộc
D. B phn văn thân, sĩ phu yêu nưc đã s dng h tư tưng phong kiến làm vũ khí chng Pháp.
Câu 19: Sự kiện nào ý nghĩa to lớn đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Ấn Độ
trong những năm 1948- 1950?
A. Phương án Maobatton: Ấn Độ và Pakixtan trở thành quốc gia tự tr
B. Ấn Độ tuyên bố độc lập và thành lập nước cộng hoà.
C. Thực dân Anh trao trả quyền tự trị cho nhân dân Ấn Độ.
D. Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản Ấn Độ nắm quyền lãnh đạo.
Câu 20: Bin pháp căn bn và lâu dài đ gii quyết nn đói Vit Nam sau ngày Cách mng tháng Tám 1945
thành công là
A. thực hin phong trào thi đua tăng gia sản xut. B. thc hin li kêu gi cu đói ca H Chí Minh.
C. nghiêm trị những nời đầu cơ ch tra gạo. D. t chc điu hòa thóc go gia các đa phương.
Câu 21: Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. B. Mở rộng quan hệ với Trung Quốc.
C. Liên minh chặt chẽ với Tây Âu. D. Mở rộng quan hệ với Đông Nam Á.
Câu 22: Thc tin cách mng Vit Nam t sau ngày 2-9-1945 đến 19-12-1946 phn ánh quy lut nào ca lch s
dân tc Vit Nam?
A. Dng nưc đi đôi vi gi nưc. B. Mm do trong quan h đi ngoi.
C. Kiên quyết chng gic ngoi xâm. D. Luôn gi vng ch quyn dân tc.
Câu 23: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp Việt Nam đã làm nảy sinh những lực
lượng xã hội mới. Sự biến đổi này
A. tạo ra những điều kiện bên trong cho cuộc vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX.
B. chứng tỏ skhủng hoảng của chế đphong kiến, sphát triển của CNTB cuối thế kXIX.
C. đã dẫn đến schuyển biến sâu sắc vkinh tế và cấu xã hội phong kiến cuối thế kỉ XIX.
D. là cơ s đ Pháp tiến hành cuc khai thác thuc đa ln th hai sau chiến tranh thế gii th nht.
Câu 24: Đ góp phn xây dng hu phương trong cuc kháng chiến chng thc dân Pháp, năm 1952, Chính
ph nưc Vit Nam Dân ch Cng hòa
A. ch trương thành lp Mt trn Liên hip quc dân Vit Nam.
B. quyết đnh phát đng phong trào toàn dân xóa nn mù ch.
C. m cuc vn đng lao đng sn xut và thc hành tiết kim.
D. hp Hi ngh thành lp Liên minh nhân dân Vit - Miên - Lào.
Câu 25: Chiến dch Đin Biên Ph (1954) và chiến dch H Chí Minh (1975) đu
A. tiêu dit mi lc lưng ca đi phương. B. là nhng trn quyết chiến chiến lưc.
C. có s điu chnh phương châm tác chiến. D. có s kết hp vi ni dy ca qun chúng.
Câu 26: Phong trào dân ch 1936 - 1939 Vit Nam là mt bưc chun b cho thng li ca Cách mng tháng
Tám năm 1945 vì đã
A. khc phc trit đ hn chế ca Lun cương chính tr tháng 10 - 1930.
B. bưc đu xây dng đưc lc lưng vũ trang nhân dân.
C. xây dng đưc mt lc lưng chính tr qun chúng đông đo.
D. đưa Đng Cng sn Đông Dương ra hot đng công khai.
Câu 27: Chiến dch này là mt chiến dch lch s ca quân đi ta, ta đánh thng chiến dch này có ý nghĩa quân
s và ý nghĩa chính tr quan trng là nhn đnh ca Đng và Bác H v chiến dch nào trong cuc kháng chiến
chng Pháp ca nhân dân Vit Nam?
A. Trung Lào năm 1953. B. Biên gii thu-đông năm 1950.
C. Vit Bc thu- đông năm 1947. D. Đin Biên Ph năm 1954.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm đề trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lịch sử năm 2020 lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 321
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm