Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 4)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD-ĐT ĐỒNG THÁP
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN QUANG DIÊU
ĐỀ CHÍNH THỨC
( Gồm 06 trang)
ĐỀ THI DIỄN TẬP THPT QUỐC GIA 2018
MÔN: SINH HỌC 12- LẦN 4
Thời gian làm bài: 50 phút
(40 câu trắc nghiệm)
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
đề 132
Câu 81: Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên không sự tham gia của lực o sau đây?
A. Lực di chuyển của chất hữu từ xuống rễ.
B. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau với thành mạch dẫn.
C. Lực hút do thoát hơi nước của lá.
D. Lực đẩy của áp suất rễ.
Câu 82: Vi khuẩn Rhizôbium khả năng cố định đạm vì chúng loại enzim nào sau đây?
A. Amilaza. B. Caboxilaza. C. Nitrôgenaza. D. Nuclêaza.
Câu 83: Khi nói về sự thay đổi vận tốc máu trong h mạch, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Giảm dần từ động mạch, đến mao mạch thấp nhất tĩnh mạch.
B. Tăng dần từ động mạch đến mao mạch, giảm dần tĩnh mạch.
C. Luôn giống nhau tất cả các vị trí trong hệ mạch.
D. Giảm dần t động mạch đến mao mạch, tăng dần tĩnh mạch.
Câu 84: Khi nói về sự tiêu hóa thức ăn trong các bộ phận của ống tiêu hóa người, phát biểu nào
sau đây sai?
A. dạ dày tiêu hóa hóa học tiêu hóa học.
B. ruột già tiêu hóa học tiêu hóa hóa học.
C. miệng tiêu hóa học tiêu hóa hóa học.
D.
-
ruột non tiêu hóa học tiêu hóa hóa học.
Câu 85: quan hấp của nhóm động vật nào dưới đây thường hiệu quả trao đổi khí đạt
hiệu suất cao nhất?
A. Phổi của chim. B. Bề mặt da của giun đất.
C. Phổi của sát. D. Phổi và da của ếch nhái.
Câu 86: Khi nói về đột biến gen , phát biểu o sau đây đúng?
A. Có tần số đột biến t nhiên lớn, th thay đổi tần số alen 1 locus một cách nhanh chóng.
B. thể lợi, hại hay trung tính đối với thể đột biến.
C. Có giá trị nguyên liệu cho quá trình tiến hóa tương đương đột biến cấu trúc NST.
D. Xuất hiện ch yếu trong quá trình tự sao của vật chất di truyền.
Câu 87: Đột biến cấu trúc NST làm thay đổi
A. Số cặp NST tương đồng trong bộ NST lưỡng bội của loài.
B. Số ợng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit trên gen.
C. Số ợng NST trong tế bào sinh dưỡng của loài.
D. Số ợng, thành phần trật tự sắp xếp các gen trên NST.
Câu 88: Theo quan niệm hiện đại, các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái
Đất lần lượt là:
A. tiến h hoá học tiến hoá tiền sinh học tiến hoá hữu .
B. tiến h tiền sinh học
tiến hoá hoá học
tiến hoá sinh học .
C. tiến h hoá học tiến hoá tiền sinh học tiến hoá sinh học.
D. tiến h hoá học
tiến hoá sinh học
tiến hoá tiền sinh học .
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 89: Hô hấp ng đặc điểm nào sau đây?
A. Diễn ra mọi thực vật khi ánh sáng mạnh, nhiệt độ cao.
B. Diễn ra 3 bào quan ti thể, lục lạp nhân tế bào.
C. Không phân giải CO
2
chỉ giải phóng O
2.
D. Phân giải các sản phẩm quang hợp không tạo ra ATP.
Câu 90: Nối nội dung cột A với các nội dung cột B
Cột A
Cột B
1. Pha sáng
a. sắc tố trực tiếp tham gia quang hợp
2. Pha tối
b. diễn ra trong stroma
3. Diệp lục
c. sắc tố làm cho màu vàng
4. Carôtenoit
d. diễn ra grana
Tổ hợp nào sau đây đúng?
A. 1 d, 2 b, 3 a, 4 c. B. 3 a, 4 c, 1 b, 2 d.
C. 1 b, 2 a, 3 d, 4 c. D. 1 d, 2 b, 3 c, 4 a.
Câu 91: Một bệnh nhân do bị cảm nên bị nôn rất nhiều lần trong ngày làm mất nhiều nước, mất
thức ăn mất nhiều dịch vị. Tình trạng trên gây mất cân bằng nội môi theo những hướng nào
sau đây?
(1) pH máu tăng. (2) Huyết áp giảm.
(3) Áp suất thẩm thấu ng. (4) Thể tích máu giảm.
A.1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 92: Khi nói về mức phản ứng của kiểu gen, bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Trong cùng một kiểu gen, các gen khác nhau mức phản ứng khác nhau.
(2) Tính trạng chất lượng thường mức phản ứng rộng hơn tính trạng số lượng.
(3) Mức phản ứng quy định giới hạn về năng suất của giống vật nuôi y trồng.
(4) Mức phản ứng ph thuộc vào kiểu gen của thể môi trường sống.
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 93: Khi nói về hoạt động của operon Lac, bao nhiêu phát biểu nào sau đây đúng?
(1) Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A số lần nhân đôi phiên bằng nhau.
(2) Trong một operon Lac, các gen cấu trúc Z, Y, A số lần nhân đôi phiên khác nhau.
(3) Đường lactôzơ làm bất hoạt prôtêin ức chế bằng cách bám vào prôtêin ức chế làm cho cấu
trúc không gian của prôtêin ức chế bị thay đổi.
(4) Gen điều hòa và các gen cấu trúc Z, Y, A số lần nhân đôi bằng nhau.
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 94: Một học sinh làm tiêu bản châu chấu đực, quan sát hình thái số lượng nhiễm sắc thể
dưới kính hiển vi thấy 23 nhiễm sắc thể. Nhận xét nào sau đây của học sinh đúng?
A. Bộ nhiễm sắc thể của loài 2n = 24 .
B. Đây đột biến tam bội.
C. Cặp nhiễm sắc thể giới tính châu chấu đực XY.
D. Đây đột biến lệch bội dạng 2n-1.
Câu 95: Để phát hiện một tính trạng do gen trong ti th qui định, người ta dùng phương pháp
nào?
A. Lai phân tích. B. Cho t th phấn hay lai thân thuộc.
C. Lai xa. D. Lai thuận nghịch.
Câu 96: Một quần thể thực vật ỡng bội, alen A quy định hoa đ trội hoàn toàn so với alen a
quy định hoa trắng. thế hệ xuất phát (P) gồm 25% cây hoa đỏ 75% cây hoa trắng. Khi (P) tự
thụ phấn liên tiếp qua hai thế hệ, F
2
, cây hoa đỏ chiếm tỉ lệ 17,5%. Theo thuyết, trong tổng số
cây hoa đỏ (P), cây thuần chủng chiếm tỉ lệ :
A. 25%. B. 20%. C. 12,5%. D. 5%.
Câu 97: Phương pháp nào sau không tạo ra được nguồn biến dị di truyền?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Cấy truyền phôi.
B. Cho c thể cùng loài kiểu gen khác nhau lai với nhau.
C. Dung hợp tế bào trần khác loài.
D. Chuyển gen t loài này sang loài khác.
Câu 98: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên các yếu tố ngẫu nhiên chung
đặc điểm nào sau đây?
A. thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
B. Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho quá trình tiến hóa.
C. Luôn dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi của sinh vật.
D. Làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.
Câu 99: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây sai?
A. Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.
B. Di nhập gen thể làm phong phú vốn gen của quần thể.
C. Đột biến cung cấp nguồn biến dị cấp cho quá trình tiến a.
D. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng
nhất định.
Câu 100: Trong các bằng chứng sau đây, các bằng chứng được xem bằng chứng tiến hóa trực
tiếp:
(1) Chi trước của mèo nh của dơi các xương phân bố theo thứ tự ơng tự nhau.
(2) c sâu bọ sống trong các thời đại trước còn để lại trong nhựa hổ phách.
(3) Trong hoa đực của cây đu đủ 10 nhị, giữa vẫn còn di ch của nhụy.
(4) c voi ma mút được tìm thấy trong các lớp băng.
(5) Gai ơng rồng tua cuốn của đậu Lan đều là biến dạng của lá.
(6) Những đốt xương sống của khủng long được tìm thấy trong các lớp đất đá.
Phát biểu đúng là:
A. (2), (4), (5). B. (2), (3), (5). C. (2), (3), (6). D. (2), (4), (6).
Câu 101: Khi nói v mức sinh sản mức tử vong của quần thể, bao nhiêu phát biểu sau đây
sai?
(1) Mức tử vong số thể của quần th bị chết trong một đơn vị thời gian.
(2) Mức sinh sản của quần thể số thể của quần thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian.
(3) Sự thay đổi về mức sinh sản mức tử vong chế chủ yếu điều chỉnh số ợng cá thể
của quần thể.
(4) Mức sinh sản mức tử vong của quần th tính ổn định, không phụ thuộc vào điều kiện
môi trường.
A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 102: Trong quần thể, sự phân bố ngẫu nhiên của các thể ý nghĩa
A. Giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường.
B. Làm biến đổi thành phần kiểu gen tần số alen của quần thể.
C. làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các thể trong quần thể.
D. giúp c thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của i trường.
Câu 103: Theo nguồn gốc hình thành, h sinh thái được chia thành
A. hệ sinh thái trên cạn hệ sinh thái ới nước.
B. hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo.
C. hệ sinh thái rừng, hệ sinh thái biển hệ sinh thái đại ơng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 4), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 4). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 412
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm