Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2
-----------
KỲ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019
ĐỀ THI MÔN SINH HỌC
Thời gian làm bài 50 phút, không kể thời gian giao đề.
Đề thi gồm 04 trang.
———————
Mã đề thi 132
Họ và tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
Câu 81: một loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), các cặp nhiễm sắc thtương đồng được hiệu
Aa, Bb, Dd Ee. Do đột biến lệch bội đã m xuất hiện thể một. Thể một này bộ nhiễm sắc thể
nào trong các bộ nhiễm sắc thể sau đây?
A. AaBbEe. B. AaBbDdEe. C. AaBbDEe. D. AaaBbDdEe.
Câu 82: Mt loài thc vt lưỡng bi 12 nhóm gen liên kết. Gis6 thđột biến ca loài này
được kí hiu tI đến VI vi slượng nhim sc th(NST) gia trong mi tế bào sinh dưỡng như
sau:
Thể đột biến
I
II
IV
V
VI
Số lượng NST trong một tế bào
sinh dưỡng
48
84
36
60
25
Trong các thể đột biến trên có bao nhiêu thể đa bi l?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 83: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chắc chắn không m thay đổi lượng vật chất di truyền
A. Đảo đoạn. B. Mất đoạn. C. Lặp đoạn. D. Chuyển đoạn.
Câu 84: Cho phép lai AaBbDd x aaBbDD, theo lý thuyết tỷ lệ cá thể thuần chủng ở F
1
A. 0%. B. 12,5%. C. 18,75%. D. 6,25%.
Câu 85: Loại mô phân sinh chỉ có ở cây Hai lá mầm là
A. Mô phân sinh lóng. B. Mô phân sinh đỉnh thân.
C. Mô phân sinh đỉnh rễ. D. Mô phân sinh bên.
Câu 86: một loài thực vật, xét một cây F
1
kiểu gen tự thụ phấn. Trong quá trình giảm
phân tạo giao tử, 40% tế bào sinh hạt phấn xảy ra hoán vị gen ở cặp NST mang gen A, B; 20% tế bào
sinh hạt phấn xảy ra hoán vị gen cặp NST mang gen D, E. Biết rằng mỗi gen quy định một tính
trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh giao tử đực và cái
với tần số bằng nhau. Tính theo lý thuyết thì tỷ lệ cây F
2
có kiểu hình A-B-D-E-
A. 12,06%. B. 15,84%. C. 16,335%. D. 33,165%.
Câu 87: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Đột biến gen có thể phát sinh ngay cả khi môi trường không có tác nhân đột biến.
B. Đột biến gen tạo ra các lôcut gen mới, làm tăng đa dạng di truyền của loài.
C. Đột biến gen lặn vẫn có thể biểu hiện ngay ra kiểu hình ở cơ thể bị đột biến.
D. Các đột biến gen gây chết vẫn có thể truyền lại cho đời sau.
Câu 88: Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:
1. Gây độc hại đối với cây.
2. Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.
3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.
4. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.
Số nhận định không đúng
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 89: một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng;
alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Biết rằng không phát sinh
đột biến mới các cây tứ bội giảm phân bình thường cho các giao tử 2n khả năng thụ tinh. Cho
cây tứ bội có kiểu gen AaaaBbbb tự thụ phấn. Theo lý thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con là
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
A. 35:35:1:1. B. 105:35:3:1. C. 33:11:1:1. D. 105:35:9:1.
Câu 90: Bộ ba mã sao nào sau đây không có bộ ba đối mã tương ứng?
A. 3
/
UAG5
/
. B. 5
/
AUG3
/
.
C. 3
/
UAA5
/
. D. 5
/
UGA3
/
.
Câu 91: phép lai giữa ruồi giấm
AB
ab
X
D
X
d
ruồi giấm
AB
ab
X
D
Y cho F
1
kiểu hình lặn về tất cả
các tính trạng chiếm tỉ lệ 4,375%. Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, gen trội trội hoàn toàn.
Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?
A. 35%. B. 30%. C. 40%. D. 20%.
Câu 92: Trong chế điều hòa hoạt động của opêron Lac E.coli, khi môi trường lactozo sao
prôtêin ức chế bị mất tác dụng?
A. Vì lactôzơ làm cho các gen cấu trúc bị bất hoạt.
B. Vì prôtêin ức chế bị phân hủy khi có lactôzơ.
C. Vì lactôzơ làm gen điều hòa không hoạt động.
D. Vì lactôzơ làm biến đổi cấu hình không gian của prôtêin ức chế.
Câu 93: Thứ tự chính xác sơ đồ cung phản xạ tự vệ ở người là
A. Thụ quan đau ở da Đường cảm giác Tủy sống Đường vận động Cơ co.
B. Thụ quan đau ở da Đường vận động Tủy sống Đường cảm giác Cơ co.
C. Thụ quan đau ở da Tủy sống Đường cảm giác Đường vận động Cơ co.
D. Thụ quan đau ở da Đường cảm giác Đường vận động Tủy sống Cơ co.
Câu 94: Cho các phát biểu sau:
(1) Trên mạch gốc của gen, tính từ đầu 5’ 3’ của gen thứ tự các vùng là: vùng điều hòa,
vùng mã hóa, vùng kết thúc.
(2) Bộ ba đối mã khớp với bộ ba mã sao 5’GXU3’ trên mARN là 5’XGA3’.
(3) Chiều tổng hợp của ARN polimeraza và chiều của ARN lần lượt là 5’- 3’ và 5’- 3’
(4) mARN không được tổng hợp theo nguyên tắc bán bảo toàn.
Số phát biểu đúng là:
A. 2. B. 4. C. 1. D. 3.
Câu 95: Ví dụ nào sau đây không phải là ví dụ về tập tính học được?
A. Chuột nghe thấy tiếng mèo kêu phải chạy xa.
B. Con mèo ngửi thấy mùi cá là chạy tới gần.
C. Ếch đực kêu vào mùa sinh sản.
D. Chim sâu thấy bọ nẹt không dám ăn.
Câu 96: một loài thực vật, hình dạng hoa do sự tương tác bổ sung của hai gen không alen phân li
độc lập. Trong đó, A-B- quy định kiểu hình hoa kép, còn lại quy định kểu hình hoa đơn. Lai c cây
hoa đơn thuần chủng thu được F
1
đồng loạt hoa kép. Cho F
1
lai với một cây khác không phân biệt
thể bố mẹ. Có bao nhiêu phép lai phù hợp với sự phân ly kiểu hình ở F
2
là 3 : 5?
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 97: Có 4 tế bào sinh trng của một cá th có kiu gen AabbDd X
E
X
e
tiến hành gim phân hình thành
giao t cái. Biết q trình giảm phân diễn ra bình thưng, không xy ra hoán v gen và không xy ra đột biến
nhim sc th. nh theo thuyết sloi trứng ti đa th tạo ra là
A. 64. B. 8. C. 16. D. 4.
Câu 98: Quá trình hấp hiếu khí gồm ba giai đoạn: Đường phân, chu trình Crep chuỗi chuyền
electron hô hấp. Trong đó, chu trình Crep xảy ra ở
A. tế bào chất. B. màng trong ti thể.
C. chất nền của ti thể. D. chất nền của lục lạp.
Câu 99: Cho biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến, các gen phân li độc lập tác động
riêng rẽ, các alen trội trội hoàn toàn. Theo thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDD cho đời con
tối đa:
A. 9 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình. B. 18 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình.
C. 18 loại kiểu gen và 18 loại kiểu hình. D. 8 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình.
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
Câu 100: Điều hòa hoạt động gen của sinh vật nhân sơ chủ yếu xảy ra ở giai đoạn
A. sau phiên mã. B. dịch mã. C. sau dịch mã. D. phiên mã.
Câu 101: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực, sợi bản đường
kính
A. 30nm. B. 11nm. C. 2nm. D. 300nm.
Câu 102: Mạch gốc của gen ban đầu: 3’ TAX TTX AAA… 5’. Cho biết bao nhiêu trường hợp
thay thế nuclêôtit vị trí số 6 làm thay đổi codon mã hóa axit amin này thành codon hóa axit
amin khác? (Theo bảng mã di truyền thì codon AAA và AAG cùng mã cho lizin, AAX và AAU cùng
mã cho asparagin)
A. 3. B. 4.
C. 1. D. 2.
Câu 103: động vật, đặc điểm nào sau đây đúng với kiểu sinh trưởng phát triển không qua
biến thái?
A. con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.
B. Con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí khác với con trưởng thành.
C. Con non phải trải qua nhiều lần lột xác để phát triển thành con trưởng thành.
D. Phải trải qua giai đoạn trung gian, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.
Câu 104: Nguyên liệu của quá trình hô hấp gồm có:
A. CO
2
, H
2
O, năng lượng. B. Glucôzơ, ATP, O
2
.
C. ATP, NADPH, O
2
. D. Cacbohiđrat, O
2
.
Câu 105: Loại bào quan chỉ có ở tế bào thực vật không có ở tế bào động vật là
A. lục lạp. B. ti thể. C. lưới nội chất hạt. D. trung thể.
Câu 106: Cho các nhận định sau:
(1) Axit nuclêic gồm hai loại là ADN và ARN.
(2) ADN và ARN đều được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.
(3) Đơn phân cấu tạo nên ARN có 4 loại là A, T, G, X.
(4) Chức năng của mARN là vận chuyển các axit amin.
(5) Trong các ARN không có chứa bazơ nitơ loại timin.
Số nhận định đúng là:
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 107: người, gen lặn a nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định tính trạng máu khó đông,
gen trội tương ứng A qui định tính trạng máu đông bình thường. Một cặp vợ chồng máu đông bình
thường sinh con trai mắc bệnh máu khó đông. Kiểu gen của cặp vợ chồng trên là:
A. X
a
X
a
và X
A
Y. B. X
a
X
a
và X
a
Y. C. X
A
X
A
và X
a
Y. D. X
A
X
a
và X
A
Y.
Câu 108: Ở người (2n = 46), vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào sinh dưỡng có
A. 46 crômatit.
B. 92 nhiễm sắc thể kép.
C. 92 tâm động.
D. 46 nhiễm sắc thể đơn.
Câu 109: một loài thực vật, alen A quy định thân cao, alen a quy định thân thấp; alen B quy định
quả màu đỏ, alen b quy định quả màu trắng; hai cặp gen này nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể khác
nhau. Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình thân thấp, quả màu trắng chiếm tỉ
lệ 1/16?
A. AaBb x AaBb. B. AaBb x Aabb. C. AaBB x aaBb. D. Aabb x AaBB.
Câu 110: đậu Lan, khi lai các cây hoa đỏ với hoa trắng thu được F
1
100% hoa đỏ. Cho F
1
tự
thụ thu được F
2
: 3 đỏ : 1 trắng. Lấy ngẫu nhiên 3 cây F
2
hoa đỏ tự thụ. Xác suất cả 3 cây cho đời con
toàn hoa đỏ là
A. 1,5625%. B. 3,70%. C. 12,5%. D. 29,62%.
Câu 111: 120 tế bào sinh trứng tham gia giảm phân. Biết không đột biến xảy ra, hiệu suất thụ
tinh của trứng là 50%. Số hợp tử được tạo thành là:
A. 480. B. 120. C. 240. D. 60.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Yên Lạc 2 - Vĩnh Phúc lần 1. Nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh rèn luyện làm bài tập Sinh học một cách tốt nhất. Mời các bạn tham khảo.

-------------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 589
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm