Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm 2017 - 2018 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC
( Đề thi có 04 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:…………………………………………….
Số báo danh:…………………………………………..........
Cho: h = 6,625.10
-34
Js; e = 1,6.10
-19
C; m
e
= 9,1.10
-31
kg; c = 3.10
8
m/s; 1eV = 1,6.10
-19
J
l1mjev
Câu 1: Quang phổ vạch hấp thụ
A: là dải màu liên tục từ đỏ đến tím
B: là sự xuất hiện của một hoặc một số vạch màu riêng lẻ ngăn cách với nhau bởi c khoảng tối
C: là sự xuất hiện của một hoặc một số vạch tối trên nền quang phổ liên tục
D: do chất khí hoặc hơi áp suất thấp bị kích thích nóng sáng phát ra
Câu 2: Một vật dao động điều hòa với phương trình:
)
3
20cos(6
tx
cm. tần số dao động
A: 10 rad/s B: 10Hz C: 20 rad/s D: 20 Hz
Câu 3: Số notron trong hạt nhân
U
238
92
A: 238 B: 146 C: 92 D: 330
Câu 4: Phóng xạ, phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch đều đặc điểm
A: tuân theo định luật bảo toàn khối lượng C: tuân theo định luật bảo toàn số notron
B: đều thuộc loại phản ứng tỏa năng lượng D: đều thuộc loại phản ứng thu năng lượng
Câu 5: Một electron chuyển động trong điện trường đều theo phương đường sức điện trường từ M đến N với
hiệu điện thế U
MN
. Công của lực điện thực hiện khi electron dịch chuyển từ M đến N
A:
MN
eU
B:
MN
eU
C:
e
U
MN
D:
2
e
U
MN
Câu 6: Dao động cưỡng bức
A: là dao động biên độ giảm dần theo thời gian
B: là dao động chu chỉ phụ thuộc o đặc tính của hệ
C: là dao động dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên tuần hoàn theo thời gian
D: dao động được lại phần năng bằng với phần năng bị mất đi
Câu 7: Một sóng tần số 200 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1500 m/s. Bước sóng của sóng
này trong môi trường đó
A: λ = 7,5 cm. B: λ = 7,5 m. C: λ = 3 m. D: λ = 30,5 m.
Câu 8: Năng lượng của photon anh sáng đơn sắc bước sóng 250nm giá trị là?
A: 4,97eV. B: 7,95eV. C: 0,69.10
-19
J D: 0,795.10
-19
J
Câu 9: Mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh có: R = 50 Ω; L = 7/10π (H); C = 10
-3
/2π (F). Đặt o hai
đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz thì tổng trở của đoạn mạch
A: 150 Ω. B: 50
Ω. C: 50
3
Ω. D: 50
5
Ω.
Câu 10: Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều dựa trên hiện tượng.
A: tự cảm B: Cảm ứng điện từ C: quang điện D: cộng hưởng điện
Câu 11: Trong quá trình lan truyền sóng điện từ
A:
E
B
biến thiên điều hòa cùng tần số, vuông pha với nhau
B:
E
B
biến thiên điều hòa khác tần số, ngược pha, cùng vuông góc với phương truyền sóng
C:
E
B
biến thiên điều hòa cùng tần số, ngược pha, cùng vuông góc với phương truyền sóng
D:
E
B
biến thiên điều hòa cùng tần số, cùng pha, cùng vuông góc với phương truyền sóng
đ thi: 104
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng khoảng cách giữa hai khe a = 2 mm, khoảng cách từ
hai khe đến màn D = 2 m, ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,5 μm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 1 đến vân
sáng bậc 10 cùng phía với vân trung tâm
A: 4,5 mm. B: 5,5 mm. C: 4,0 mm. D: 5,0 mm.
Câu 13: Giả sử hai hạt nhân A B cùng độ hụt khối, nếu số nuclon của A nhiều hơn hạt nhân B t
A: năng lượng liên kết của hạt nhân A lớn hơn năng lượng liên kết hạt nhân B
B: hạt nhân A bền vững hơn hạt nhân B
C: hạt nhân B bền vững n hạt nhân A
D: năng lượng liên kết hạt nhân A gấp 1,5 lần năng lượng liên kết hạt nhân B
Câu 14: Một khung dây phẳng diện tích 40cm
2
đặt trong từ trường đều véc cảm ứng t hợp với mặt phẳng
khung góc 30
0
độ lớn 0,15T. Từ thông cực đại qua khung dây
A: 3.10
-4
Wb B: 3
3
.10
-4
Wb C: 6.10
-4
Wb D: 6
3
.10
-4
Wb
Câu 15: Khi hai ca cùng hát một cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng hát của từng người ℓà do:
A. Tần số biên độ âm khác nhau. B. Tần số cường độ âm khác nhau.
C. Tần số năng ượng âm khác nhau. D. Biên độ cường độ âm khác nhau.
Câu 16: Một sóng tần số 200 Hz lan truyền trong một môi trường với tốc độ 1500 m/s. Bước sóng của
sóng này trong môi trường đó
A: λ = 7,5 cm. B: λ = 7,5 m. C: λ = 3 m. D: λ = 30,5 m.
Câu 17: Để kiểm tra tiền polyme người ta dùng tia tử ngoại chiếu vào tờ tiền polyme thấy hiện số màu xanh lục
trên t tiền đó hiện tượng
A: quang điện trong B: quang điện ngoài C: quang phát quang D: phát xạ cảm ứng
Câu 18: Cảm ứng từ của dòng điện không đổi cường độ I (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm
M đặt cách dây dẫn một khoảng 2R(mét)
A:
R
I
7
10.2
B:
R
I
7
10.2
C:
R
I
7
10.
D:
R
I
7
10
Câu 19: Một con lắc xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 10 cm, chu kỳ 1 s. Khối lượng của quả nặng
400 g, lấy π
2
= 10, cho g = 10 m/s
2
. Độ cứng của xo là bao nhiêu?
A: 16 N/m B: 20 N/m C: 32 N/m D: 40 N/m
Câu 20: Giao thoa mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương
thẳng đứng biết khoảng cách gần nhất giữa một cực đại một cực tiểu 4cm bước sóng giá trị
A: 16cm B: 8cm C: 4cm D: 2cm
Câu 21: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u = U
0
cos(ωt) V. hiệu
U
R
, U
L
, U
C
tương ứng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L tụ
điện C. Khi 2U
R
/
3
= 2U
L
= U
C
thì pha của dòng điện so với điện áp
A: trễ pha π/3. B: trễ pha π/6. C: sớm pha π/3. D: sớm pha π/6.
Câu 22: Tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s. Thủy tinh có chiết suất n = 1,5 đối với ánh sáng đơn
sắc màu lam. Tốc độ của ánh sáng màu lam trong thủy tinh
A: 2.10
5
km/s B: 4,5.10
5
km/s C: 1,53.10
8
m/s D: 4,5.10
7
m/s
Câu 23: Sóng dừng trên dây AB = 2m tần số f = 40Hz, hai đầu c định, ngoài hai đầu c định trên dây quan
sát được 3 nút khác. m tốc độ truyền sóng trên y
A: 40m/s B: 60m/s C: 30m/s D: 20m/s
Câu 24: Hai nguồn giống hệt nhau u
A
= u
B
= acos(100
t +
/2)cm đặt tại hai điểm AB = 38cm tốc độ truyền
sóng trên mặt nước 4m/s. Một điểm M biên độ sóng cực đại cùng pha với A khoảng cách ngắn nhất MA
A: 8cm B: 6cm C: 4cm D: 14cm
Câu 25: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm, vật sáng AB trước kính cho ảnh A’B’ hiện t trên màn.
Nếu từ vị trí ban đầu dời vật ra xa thấu kính 20 cm thì màn phải dời đi một đoạn 10cm mới lại cho ảnh nét
trên màn. Sau khi dịch chuyển, màn cách thấu kính
A. 20 cm. B. 30 cm. C. 40 cm. D. 60 cm.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 26: Chiếu chùm bức xạ đơn sắc bước sóng
vào tấm kim loại có giới hạn quang điện 500nm, cho e
quang điện bứt ra bay vào từ trường đều theo phương vuông góc với các đường sức từ ( bỏ qua trọng lực lực
cản của môi trường) biết e chuyển động theo quỹ đạo tròn đều với bán kính cực đại R = 4cm. biết cảm ứng từ B
= 2,5.10
-4
T. Tìm
A: 110nm B: 121nm C: 215nm D: 98,5nm
Câu 27: Một kính hiển vi vật kính tiêu c 2mm thị kính tiêu cự 4cm khoảng cách t vật kính đến thị kính
17cm. Một người cận thị khoảng nhìn từ 10cm đến 50cm quan sát vật nhỏ qua nh hiển vi trên sau khi
đã sửa tật cận thị ( nh sát mắt). Khi mắt không điều tiết thì độ bội giác giá tr
A: 200 B: 300 C: 265,625 D: 531,25
Câu 28: một máy biến áp tưởng. Đặt vào hai đầu cuộn cấp một hiệu điện thế xoay chiều giá trị hiệu
dụng U
1
dùng vôn kế đo hiệu điện hai đầu cuộn thứ cấp được giá trị U
2
U
1
/U
2
=5 . Sau đó quấn thêm vào cả
hai cuộn cùng số vòng 6000 vòng thì tỉ số trên 2. Để được máy tăng thế lên 2 lần thì phải quấn vào cuộn thứ
cấp của máy biến áp ban đầu số vòng là:
A. 6000 vòng. B. 12000 vòng. C. 18000 vòng. D. 24000 vòng.
Câu 29: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên
hai đường thẳng song song kề nhau cách nhau 5 cm song song
với Ox đồ thị li độ như hình vẽ. V trí n bằng của hai chất
điểm đều trên một đường thẳng qua góc tọa độ vuông góc
với Ox. Biết t
2
- t
1
= 1,08 s. K từ lúc t = 0, hai chất điểm
cách nhau
5 3
cm lần thứ 2018
A. 362,73 s. B. 363,09 s.
C. 362,07 s. D. 363,76 s.
Câu 30:
Cho đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp với cuộn dây thuần cảm R
2
C<2L. Đặt vào hai đầu
đoạn mạch điện áp xoay chiều
2 cos( )
3
u U t V
với
biến thiên. Khi ω=ω
C
thì
axM
C
U
khi đó
12
R
L
U
U
Xác địn h số công suất của mạch khi ω = ω
C
?
A:
26
1
B:
24
1
C:
37
1
D:
39
1
Câu 31: U235 bị phân hạch theo phản ứng :
nYIUn
1
0
94
39
139
53
235
92
1
0
3
. Khối lượng của các hạt tham gia phản
ứng: m
U
= 234,99332u; m
n
= 1,0087u; m
I
= 138,8970u; m
Y
= 93,89014u; 1uc
2
= 931,5MeV. Giả sử ban đầu ta
kích thích cho 10
10
hạt U235 phân hạch theo phương trình trên xảy ra y chuyền với hệ số nhân nơtrôn k
= 2. Coi phản ứng không phóng xạ gamma. Năng lượng toả ra sau 6 phân hạch dây chuyền đầu tiên (k cả phân
hạch kích thích ban đầu):
A. 175,85MeV B. 11,08.10
13
MeV C. 5,45.10
13
MeV D. 175,85.10
10
MeV
Câu 32: Đặt điện áp u =
2 cosU t
thay đổi được o hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp gồm biến trở R,
cuộn dây thuần cảm hệ số t cảm L tụ điện điện dung C. Chỉnh đến giá trị
0
để cường độ dòng điện
hiệu dụng đạt cực đại. Để điện áp hiệu dụng U
RL
giữa hai đầu đoạn mạch chứa biến trở R cuộn dây L không
phụ thuộc vào giá trị của R thì cần thay đổi tần số góc như thế nào?
A. tăng thêm
0
2
B. giảm bớt
0
2 2
2
C. giảm bớt
0
2
D. tăng thêm
0
2 2
2
5
3
O
x(cm)
t1
5
t2
t

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm 2017 - 2018 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình, bộ tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lí năm 2017 - 2018 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 206
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm