Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh (Lần 2)

Trang 1/6 - Mã đề thi 002
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT CẨM XUYÊN
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN THI: TOÁN
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Họ và tên thí sinh:..............................................................................................
Số báo danh: ......................................................................................................
Mã đề thi
002
Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng
:210yz
. Khẳng định nào sau đây sai?
A.
Oyz
B.

cắt

Oxy C.
Ox
D.
//Ox
Câu 2: Trong không gian Oxyz cho
2;1,0 , 4;3;2AB
. Các kết luận sau kết luận nào sai?
A. Vectơ
2; 2; 2AB

vuông góc với vectơ
1;1; 2u
B. Tọa độ vectơ

2; .2; 2AB

C. Độ dài AB bằng
23
D. Trung điểm I của AB (6;4;2).I
Câu 3: Biết hai hàm số ()yfx
2
'( ) ( 1)yfx x . Hàm số ( )yfx có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
2
.
B. 0
.
C. 3
.
D. 1
.
Câu 4: Ngày 8-3, An chọn hai hộp quà trong 10 hộp quà để tặng cho bạn . Hi An có bao nhiêu cách
chọn quà ?
A.
2
10
A
B.
10
2
C C.
2
10 D.
2
10
C
Câu 5: Cho tam giác
A
BC cân ti
A
, đường cao
A
H và
3AH
,
6BC
. Tính thể tích vật thể
tròn xoay sinh được tao thành khi quay tam giác
A
BC quanh trục
B
C .
A.
9.V
B. 15 .V
C.
18 .V
D.
30 .V
Câu 6:
Tìm họ nguyên hàm của hàm số:
2
1
() 2 .Fx dx
x




A.
1
() 2 .Fx x C
x
 B.
1
() 2 .Fx x C
x
 C.
1
() 2 .Fx C
x
 D.
3
1
() 2 .Fx x C
x

Câu 7: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A.
2
2
x
dx x C
B.
xx
edx e C


C.
1
lndx x C
x

D.
cos sin
x
dx x C
Câu 8: Đồ thị của hàm số
32
yax bx ccho như hình bên.
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
0, 0, 0.abc
B.
0, 0, 0.abc
C .
0, 0, 0.abc
D.
0, 0, 0.abc
Trang 2/6 - Mã đề thi 002
Câu 9: Kết quả của
1
0
1
1
x
dx
x
là :
A.
2ln2I
B.
12ln2I 
C.
1ln2I 
D.
12ln2I 
Câu 10: Giới hạn
3
lim
2
x
x
x

bằng:
A.
1
2
B. 0 C.  D.
1
2
Câu 11: Trong các hàm số sau đây hàm số nào đồng biến trên ?
A.
42
2yx x
B.
3
4yx x
C.
3
y
x
D.
2
1
x
y
x
Câu 12: Tập nghiệm bất phương trình:

3
3
1
0,5
2
x



là:
A.
1; 
B.
;1
C.

;1
D.

1;
Câu 13: Tính thể tích khối chóp tứ giác có diện tích đáy bằng
2
a , khoảng cách từ đỉnh đến đáy bằng a .
A.
3
1
3
a B.
3
3a C.
3
a D.
3
3
2
a
Câu 14: Trong không gian Oxyz , cho điểm

2;3;2M
,

:2 3 2 4 0xyz

. Phương trình mặt
phẳng qua
M và song song với mặt phẳng

là:
A.
23240xyz
B.
23210xyz
C.
23 10xyz
D.
23210xyz
Câu 15: Cho hàm số
yfx liên tục trên
đồng thời có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây.
Phát biểu nào sau đây là
sai?
A.
Phương trình:
10fx có 4 nghiệm.phân biệt.
B. Phương trình:

20fx
có 3 nghiệm.phân biệt.
C. Phương trình:
3fx có 2 nghiệm.phân biệt.
D. Phương trình:
50fxcó 2 nghiệm.phân biệt.
Câu 16: Biết
6
log 2 0 .aa Tính
6
1
logI
a
:
A. 2I  B. 2I C. 1I D.
1
2
I
Câu 17: Hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường
3yx
,
0y
hai đường
0, 2xx
. Công thức
nào sau đây tính diện tích hình phẳng (H)?
A.
2
0
3.Sxdx
B.
2
0
3.Sxdx
C.
2
0
3.Sxdx
D.
2
2
0
9.Sxdx
Câu 18: Cho hàm số
2
1
x
y
x
có đồ thị

C
. Số điểm có tọa độ nguyên thuộc

C
là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 19: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
122
2
log ( 1) log ( 1) log ( 3) 1xxx  .
A.
1; 
B.
3;
C.
1; 
D.

3;
Trang 3/6 - Mã đề thi 002
Câu 20: Cho hình chóp tứ giác .S ABCD có đáy là hình vuông cạnh
bằng
6 . Tam giác SAB vuông cân tại S nằm trong mặt phẳng
vuông góc với mặt đáy . Thể tích khối chóp
.SABCD
A. 144 B.
36
C. 54 D. 108
Câu 21:
Người ta sử dụng log
x
để tìm xem một số nguyên dương có bao nhiêu chữ số. Ví dụ số
A
số
nguyên dương n ch s thì

log 1nA
vi

X
phần nguyên của số
X . Hỏi
2017
2018A
có
bao nhiêu chữ số?
A. 6669 B. 6668 C. 6666 D. 6667
Câu 22: Cho hàm số
sin 2cos
f
xx x , Tìm m để phương trình
'
f
xm nghiệm.
A.

3; 3m 
B.
5; 5m 
C.

3; 3m 
D.
5; 5m



Câu 23: Tìm số hạng không chứa
x
trong
20
2
1
x
x



.
A. 4845 B. 4485 C. 4845 D. 4485
Câu 24: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho mặt cầu
222
:24650Sx y z x y z
và mt
phẳng

:2 2 15 0xy z

. Mặt phẳng (P) song song với
và tiếp xúc với

S
là:
A.
:2 2 15 0Pxyz
B.
:2 2 15 0Pxyz
C.
:2 2 3 0Pxyz D.
:2 2 3 0Pxyz
Câu 25: Biết đồ thị hai hàm số
1yx
1
1
x
y
x
cắt nhau tại hai điểm
,
A
B
. Tính độ dài đoạn thẳng
A
B
.
A.
22AB B. 2AB C. 4
A
B D. 32AB
Câu 26: Trong không gian Oxyz , mặt phẳng (P) đi qua điểm (2;3;3)A và song song với giá của hai vectơ
(1; 0; 2)a
(1;3;1)b 
có phương trình là:
A. 23140xyz B. 2120xy C. 240xyz D. 220xyz
Câu 27: Cho hình chóp
.S ABC
có đáy
A
BC
tam giác đều cạnh
a
,
M
trung điểm
B
C
,
()SAM ABC ,
SA SBC ,
3
4
a
SA
. Tính góc giữa hai mặt phẳng
SBC
A
BC .
A.
0
90 B.
0
30 C.
0
60 D.
0
45
Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho điểm

1; 2; 3M
. Hình chiếu vuông góc của
M
lênc trc ta đ
Ox , Oy , Oz lần lượt là ,,
A
BC. Tính thể tích tứ diện OABC .
A.
3V
B.
9V
C.
6V
D.
2V
Câu 29: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường 2, , 0, 1yxyxx x quay xung quanh trục Ox.
Thể tích của khối tròn xoay tạo thành bằng:
A.
2
3
V
B.
8
3
V
C.
4
3
V
D.
V
Câu 30: Đồ thị hàm số
2
3
4
x
y
x
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
Câu 31: Cho hình lăng trụ đều .'' '
A
BC A B C tất cả các cạnh bằng a . Tính khoảng cách d t đim M
là trung điểm của '
A
A đến mặt phẳng
''
A
BC .
A.
21
7
a
d
B.
21
14
a
d
C.
3
2
a
d
D.
3
4
a
d

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

VnDoc mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh (Lần 2), tài liệu nhằm giúp học sinh tham gia thử sức, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán sẽ diễn ra vào cuối tháng 6 năm 2018.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Toán lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 395
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Toán

    Xem thêm