Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Phước

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT nh Phước
Câu 1.
Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi y căng ngang với bước ng λ thì khong ch gia hai điểm
t liên tiếp trên dây bằng
A.
λ.
B.
0,5.λ.
C.
2λ.
D.
0,25.λ.
Câu 2.
Để đo bước sóng của ánh ng đơn sắc nời ta sử dụng thí nghiệm vật lí o sau đây?
A.
Thí nghim Y- âng v giao thoaánh sáng.
B.
Thí nghiệm v sự n sắc ánh sáng caNewton.
C.
Thí nghim vi máy quang phổ lăng kính.
D.
Thí nghim với ánh ng đơn sắc của Newton.
Câu 3.
Hiệu điện thế gia hai đim A B trong mt điện trường U
AB
= 12 (V). Nếu chọn gốc điện thế tại
A thì điện thế tại A B giá tr lần lượt
A.
0 (V) và -12 (V).
B.
0 (V) và 12 (V).
C.
-12 (V) 0 (V).
D.
12 (V) và 0 (V).
Câu 4.
Một khung dây dẫn hình ch nhật kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong một t trường đều có cảm
ứng từ B = 5.10
-4
(T); vectơ cảm ng từ hợp với mt phng khung dây mt góc 30
0
. T thông qua khung dây
giá tr
A.
5,2.10
-3
(Wb)
B.
5,2.10
-7
(Wb)
C.
3.10
-3
(Wb).
D.
3.10
-7
(Wb).
Câu 5.
Trong chân không, các bc x điện t đưc sắp xếp theo thứ t ớc sóng giảm dần là
A. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng m, tia hồng ngoại.
B. Ánh sáng m, tia hng ngoi, tia tử ngoại, tia X.
C. Tia hồng ngoi, ánh ng tím, tia X, tia tử ngoi.
D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.
Câu 6.
hình n, xy trc chính của thấu kính L, S một điểm ng trước
thấu nh, S’ là nh của S cho bởi thu kính. Kết lun o sau đây
đúng
?
A. L là thu kính hội t đặt tại giao điểm của đưng thẳng SS với xy.
B. L thấu nh phân kì đặt trong khoảng giữa S S’.
C. L là thu kính phân hội tụ đt trong khoảng giữa S và S’.
D. L là thu kính phân kì đặt tại giao điểm của đường thng SS với xy.
Câu 7.
Biết ờng độ âm chuẩn 10
-12
W/m
2
. Khi mức ờng độ âm tại mt điểm 80 (dB) thì cường độ
âm tại điểm đó bằng
A. 2. 10
-4
W/m
2
. B. 2. 10
-10
W/m
2
. C. 10
-4
W/m
2
. D. 10
-10
W/m
2
.
Câu 8.
Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều một pha da trên hiện tượng vật nào sau đây?
A.
Hiện ợng cảm ng điện từ.
B.
Hin ng cộng hưởng điện.
C.
Hiện tượng phát x cảm ng.
D.
Hiện ợng tỏa nhiệt trên cuộn dây.
Câu 9.
Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc ca điện áp xoay
chiu u đặt o hai đầu một đoạn mạch theo thi gian t như
hình vẽ. Tn số của điện áp xoay chiều này bằng
A.
45 (Hz).
B.
50 (Hz).
C.
55 (Hz).
D.
60 (Hz).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
Câu 10.
Khi chiếu ánh sáng đơn sắc màu lam vào mt chất hunh quang thì ánh ng huỳnh quang phát ra
không th
ánh sáng màu
A.
ng.
B.
lục.
C.
đỏ.
D.
chàm.
Câu 11.
Mc một biến tr R o hai cực của một nguồn điện mt chiu
suất điện động ξ và đin trở trong r. Đồ thị biểu diễn hiệu sut H của ngun
điện theo biến trở R như hình vẽ. Điện tr trong của ngun điện giá tr
bằng
A.
4 ).
B.
2 (Ω).
C.
0,75 (Ω).
D.
6 ).
Câu 12.
Trong thông tin liên lạc bằng sóng tuyến, mạch ch ng dùng để
A. ch sóng điện từ tn số cao ra khi loa.
B. tách sóng điện t tần s cao để đưa vào mạch khuếch đại.
C. ch sóng điện từ tn số âm ra khỏi ng điện từ tần số cao.
D. ch sóng điện từ tn số âm ra khỏi loa.
Câu 13.
ng dụng
không liên quan
đến hiện tượng điện phân là
A.
tinh luyện đồng.
B.
mạ điện.
C.
luyn nhôm.
D.
n điện.
Câu 14.
Trong thí nghim Y-âng v giao thoa ánh ng, hai khe được chiếu bằng ánh ng đơn sắc có bước
sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan t có vân tối th ba (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đưng đi của
ánh sáng t hai khe đến M có đ lớn bằng
A.
2,5 λ.
B.
3 λ.
C.
2 λ.
D.
1,5 λ.
Câu 15.
Trong một mch dao đng LC lí tưởng, đ t cảm L của cuộn cảm giá trị không đổi, điện dung C
của t thay đổi được. Khi C = C
1
thì chu dao động của mạch 4 μs; khi C = 2C
1
thì chu dao động của
mạch là
A. 4 μs. B. 4
2 μs. C. 2
2 μs. D. 8 μs.
Câu 16.
Trên mặt nước đủ rộng một nguồn đim O dao động điều hòa theo pơng thẳng đng tạo ra một
hệ ng tròn đồng tâm O lan tỏa ra xung quanh. Th một nút chai nhỏ nổi trên mặt nước i có sóng truyn
qua thì nút chai
A.
sẽ b ng cuốn ra xa nguồn O.
B.
sẽ dịch chuyn lại gần nguồn O.
C.
sẽ dao động tại chỗ theo pơngthng đứng.
D.
sẽ dao động theo phương nằm ngang.
Câu 17.
Một con lc đơn chiều dài
l = 1,2 (m)
dao động nhỏ vi tn số c bằng 2,86 (rad/s) tại nơi gia
tốc trọng trưng g. Giá tr của g tại đó bằng
A.
9,82 (m/s
2
).
B.
9,88 (m/s
2
).
C.
9,85 (m/s
2
).
D.
9,80 (m/s
2
).
Câu 18.
Đặt mt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gm một điện tr thuần R và cuộn cảm thuần có
cảm kháng Z
L
(Z
L
= R
√3
) mắc nối tiếp. H số ng suất của đoạn mạch bằng
A.
0,5.
B.
0,71.
C.
1.
D.
0.87.
Câu 19.
Một người cận th điểm cực viễn ch mắt 50(cm). Muốn nhìn rõ một vật xa vô cực không
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn
phải điều tiết thì ni đó phi đeo t mắt một thấu kính
A.
hội t đ t 2(dp).
B.
phân đ t - 1(dp).
C.
hội tụ độ tụ 1(dp).
D.
phân kì độ tụ - 2(dp).
Câu 20.
Chuông g như hình bên, thưng đưc m từ nhng thanh hình ng cùng chất liệu, ng
tiết diện nng có chiều dài khác nhau đ tạo ra những âm thanh có
A.
vận tc khác nhau.
B.
tần số khác nhau.
C.
biên đ khác nhau.
D.
ờng đ âm kc nhau.
Câu 21.
Trong các phát biểu sau đây, phát biểu o
sai
?
A. Một trong những ng dụng quan trng của hiện tượng quang điện trong Pin quang điện.
B. Mọi bức xạ hồng ngoại đều gây ra đưc hiện tượng quang điện trong đối với c chất quang dẫn.
C. Trong cn không, phôtôn bay dọc theo các tia ng vi tốc đ c = 3.10
8
(m/s).
D. Một số loại n xanh, đỏ, vàng quét trên c biển o giao thông các chất lân quang.
Câu 22.
Điện tr của một quang điện trở có đặc điểm nào dưới đây?
A.
Có giá trị rất lớn.
B.
Có giá tr kng đi.
C.
Có giá trị rất nhỏ.
D.
Có giá trị thay đổi được.
Câu 23.
Đặt vào hai đầu cuộn cấp (có N
1
ng y) của mt máy h áp lí tưởng một đin áp xoay chiu
giá tr hiệu dụng U
1
thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp (có N
2
ng y) để hở U
2
. H thức
o sau đây
đúng
?
A.
2
=
2
< 1 B.
2
=
1
> 1 C.
2
=
1
< 1 D.
2
=
2
> 1
1
1
1
2
1
2
1

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Phước, nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý

Câu 1. Người ta tạo ra sóng dừng trên một sợi dây căng ngang với bước sóng λ thì khoảng cách giữa hai điểm nút liên tiếp trên dây bằng?

A. λ.

B. 0,5.λ.

C. 2λ.

D. 0,25.λ.

Câu 2. Để đo bước sóng của ánh sáng đơn sắc người ta sử dụng thí nghiệm vật lí nào sau đây?

A. Thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng.

B. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng của Newton.

C. Thí nghiệm với máy quang phổ lăng kính.

D. Thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Newton.

Câu 3. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B trong một điện trường là UAB = 12 (V). Nếu chọn gốc điện thế tại A thì điện thế tại A và B có giá trị lần lượt là?

A. 0 (V) và -12 (V).

B. 0 (V) và 12 (V).

C. -12 (V) và 0 (V).

D. 12 (V) và 0 (V).

Câu 4. Một khung dây dẫn hình chữ nhật có kích thước 3 (cm) x 4 (cm) đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4 (T); vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây có giá trị là?

A. 5,2.10-3 (Wb)

B. 5,2.10-7 (Wb)

C. 3.10-3 (Wb).

D. 3.10-7 (Wb).

Câu 5. Trong chân không, các bức xạ điện từ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là?

A. Tia X, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại.

B. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

C. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia X, tia tử ngoại.

D. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia X.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bình Phước. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm