Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT số 3 An Nhơn - Bình Định

Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha 1
S GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH K THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017 – 2018
TRƯỜNG THPT S 3 AN NHƠN BÀI THI KHOA HC T NHIÊN
MÔN: VT LÝ
Thi gian làm bài: 50 phút
(Đề thi có 06 trang) (Không k thời gian phát đề)
Câu 1: T thông xuyên qua mt khung dây dn phng biu hoà theo thi gian theo quy lut
01
Φ Φ sin t


làm cho trong khung dây xut hin mt sung cm ng
02
sine E t


.
Hiu s
21

nhn giá tr nào?
A. 0 B.
2
C.
2
D.
Câu 2: n x toàn phn là mt kh thy tinh có tit din thng là
A. mt tam u B. mt tam giác
C. mt tam giác vuông cân D. mt hình vuông
Câu 3: Mt h ng diu hòa vi tn s ng riêng 4 Hz. Tác dng vào h t
ngoi lc có biu thc f = F0 s
A. ng bc vi tn s dng là 8 Hz
B. ng v gim dn rt nhanh do ngoi lc tác dng cn tr ng
C. ng vy ra hing cng
D. ngng vì do hiu tn s ca ngoi lng bc và tn s ng riêng bng 0
Câu 4: 1 khi truyng chit sut n1c sóng ca
ng có chit sut n2
A.
1
B.
1
1
2
n
n
C.
D.
1
1
2
n
n
Câu 5: Mt sng nh vu nút ng. Trên dây,
m nút liên tip cách nhau 40 cm. Bit khong thi gian gia hai ln liên tip y dui thng
0,5 s. T truyn sóng trên dây là
A. 20 cm/s B. 15 cm/s C. 10 cm/s D. 25 cm/s
Câu 6: Chiu chùm tia sáng hi mt bên ca
mt bên th hai. Nu chiu chùm sáng song song gm b
s, cam, lam và tím thì các tia ló ra mt bên th hai là tia
A. lam và tím B. cam và tím C. cam, lam và tím D. 
Câu 7: Không th i h s công sut ca mn xoay chiu RLC ni tip bng cách
A. i tn s cn
B.  t cm L ca mn
C. n áp hiu du mn
D. n tr R ca mn
Câu 8: Máy bin th có s vòng cup l vòng cun th cp thì có th
ĐỀ THAM KHO S 4
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha 2
A. gi n, gim hin th
B.  n, gim hin th
C. gi n th
D.  n th
Câu 9: Gia tc ca vu hoà bng 0 khi
A. vt v ng ci B. vt v  bng không
C. vt v  ci D. vn tc ca vt cc tiu
Câu 10: Mn áp xoay chiu gtr hiu dng 220 V tn s 50 Hz. Bi
n áp gia hai cc không nh t giâc t
ln?
A. 200 ln B. 100 ln C. 50 ln D. 150 ln
Câu 11:   
A. y B. y
C. m D. m
Câu 12: Ht ng yên thì phân rã thành ht nhân X khng mX ht nhân Y
khng mY. T s gia t chuyng ca ht nhân X và t chuyng ca ht nhân Y
ngay sau phân rã bng
A.
X
Y
m
m
B.
X
Y
m
m
C.
Y
X
m
m
D.
Y
X
m
m
Câu 13: S phát sáng ca ngui là s phát quang ?
A.  B. Ngn nn C.  D. 
Câu 14: Trong quá trình phân rã ht nhân
238
92
U
thành ht nhân
234
92
U
t
ht
A. pôzitron B.  C. anpha D. prôton
Câu 15: Khi hai dây dn cùng chiu chy qua thì
A. không xut hin các l tác dng lên hai dây
B. xut hin các momen quay tác dng lên hai dây
C. 
D. y nhau
Câu 16: Theo mu nguyên t Bo, bán kính qu o L ca êlêctrôn trong nguyên t 
êlêctrôn chuyn t qu o K lên qu o N thì bán kính qu 
A. 3,75r B. 2,25r C. 3r D. 5r
Câu 17: Mt mng gm cun dây mc vi t n phn môi bng mica. Nu rút tm
mica ra khi t thì tn s n t trong mch s
A. nh B.  C. i D. gim
Câu 18: Phát biu nào là sai?
A. Có mt s t n hoc kích thích bng ánh sáng nhìn thy
B. n tr ca quang tr gim mnh khi có ánh sáng thích hp chiu vào
Sưu tầm: Lê Võ Đình Kha 3
C. Nguyên tc hong ca tt c các t n u da trên hing quang dn
D. i trc ti
Câu 19: Gii hn ca kim loi có công thoát
19
6,625.10AJ
A.  B.  C.  D. 
Câu 20: Hai ngun sóng kt hp trong không gian là hai ngun sóng
A.   li theo thi gian
B. 
C. n s  li theo thi gian
D.  li theo th
Câu 21: n mch AB gn mch AM và MB mc ni tin mch AM gn tr R1
mc ni tip vi t n dung
3
10
2
n mch MB cun n tr R2  t cm L.
t gin mn áp xoay chiu u =
60 2
n áp hiu dng gia
m A M
24 5
V, nu ni tu t C bng dây dn tr kh n
áp hiu dng cn AM và MB lt là
20 2
V và
20 5
V. H s công sut trên mch AB khi
i tt là
A. 0,81 B. 0,86 C. 0,92 D. 0,95
Câu 22: 


A.nh hai 120 cm B.
C. D.
Câu 23: n mch AB mc ni tip gm cun dây
không thun cm tr p kín X cha mt trong
các thit b n tr thun, cun dây, t  th biu din
u h. ng sut tiêu th
toàn mch là
A. 37,5 W B. 75 W
C. 150 W D. 300 W
Câu 24: Khng khí clo sn ra trên cc anot cn
phân A, B, C trong mt khong thi gian nhnh s
A. nhiu nht trong bình B và ít nht trong bình C
B. nhiu nht trong bình A và ít nht trong bình C
C. bng nhau trong c n phân
D. nhiu nht trong bình C và ít nht trong bình A
Câu 25: Cho mt chu hòa v A, vi cùng m ng
bng A/2 thì t s gia t trung bình ln nht và t trung bình nh nht xp x bng

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT số 3 An Nhơn - Bình Định, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT số 3 An Nhơn - Bình Định. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm