Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình

Trang1/4 đề 101
SỞ GD&ĐT THÁI BÌNH
TRƯỜNG THPT PHỤ DỰC
( Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT
Thời gian làm bài: 50 phút không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:…………………………………………….
Số báo danh:…………………………………………..........
Cho: h = 6,625.10
-34
Js; e = 1,6.10
-19
C; m
e
= 9,1.10
-31
kg; c = 3.10
8
m/s; 1eV = 1,6.10
-19
J
Câu 1: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 giây. Tốc độ trung bình của
vật trong thời gian từ lúc vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến vị trí biên dương lần thứ hai là:
A. 26,25 cm/s. B. 21 cm/s. C. 27 cm/s. D. 29 cm/s.
Câu 2: Một hệ dao động với chu riêng 0,2 s. Hệ bị tác dụng bởi ngoại lực cưỡng bức. Trong các trường hợp
sau, biên độ của hệ sẽ lớn nhất nếu ngoại lực là
A. F = 4cos12πt (N) B. F = 5cos12πt (N) C. F = 4cos14πt (N) D. F = 5cos14πt (N)
Câu 3: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất i với tốc độ truyền sóng là 4 m/s tần số sóng giá trị từ 30
Hz đến 40 Hz. Hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên
dây là: A. 32 Hz. B. 35 Hz. C. 40 Hz. D. 37 Hz.
Câu 4: Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách
điện tích Q một khoảng r là:
A.
2
9
10.9
r
Q
E
B.
2
9
10.9
r
Q
E
C.
r
Q
E
9
10.9
D.
r
Q
E
9
10.9
Câu 5: Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần R
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát. Khi rôto của máy quay đều với tốc
độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 (A). Khi rôto của máy quay đều với tốc độ
3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch
3
(A). Nếu rôto của máy quay đều với tốc
độ 2n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là
A.
A B.
4
3
A C.
4
5
A D.
2
A
Câu 6: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào dưới đây?
A. Mạch chọn sóng. B. Mạch khuyếch đại. C. Mạch biến điệu. D. Anten.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc?
A. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết suất của nước đối với ánh sáng tím.
B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi đi qua lăng kính.
C. Trong cùng một môi trường nước, tốc độ ánh sáng tím nhỏ hơn tốc độ ánh sáng đỏ.
D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng tốc độ.
Câu 8: Trong thí nghiệm giao thoa I-âng, khong cách hai khe hẹp bằng 1 mm; khong cách từ hai khe hẹp đến màn
quan sát bng 1 m; nguồn sáng pt ra đng thời 2 ánh sáng đơn sắc có bưc sóng là 0,4 µm và 0,6 µm. Khoảng cách
nh nht ca hai vân ng giống u nhau nm ở hai pa vân trung tâm là
A. 0,8 mm. B. 2,4 mm. C. 1,2 mm. D. 0,2 mm
Câu 9:
Cho đoạn mạch AB gồm cuộn y cảm
thuần cảm kháng
L
Z 90
, dụng cụ
X t điện dung kháng
C
Z 30
mắc nối tiếp theo thứ tự. Gọi M điểm
nối giữa cuộn dây X, N điểm nối
giữa X tụ điện. Biết. Đồ thị sự phụ
thuộc của u
AN
u
MB
theo thời gian như
hình vẽ. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch
X gần với giá trị nào nhất sau đây
t (s)
u
MB
u (V)
-60
2
120
2
30
2
u
AN
A. 104 W B. 52
2
W C. 52 W D. 26
2
W
Câu 10: Một máy phát điện xoay chiều một pha 1 cặp cực; cuộn dây của phần ứng
đề thi: 101
Trang2/4 đề 101
stato 500 vòng y, diện tích mỗi vòng là S = 60 cm
2
. Từ trường trong phần cảm cảm ứng từ B = 0,05 T.
Nối hai đầu của cuộn dây của máy phát với đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50 Ω, tụ điện có điện dung C = 10
-4
F
và một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,4 H mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở của phần ứng. Giảm đều tốc độ quay
của rôto từ 3000 (vòng/phút) xuống tới 1500 (vòng/phút). Trong quá trình đó, giá trị điện áp hiệu dụng lớn nhất
hai đầu tụ điện gần với giá trị nào nhất sau đây
A. 39,89 V B. 45,00 V C. 38,90 V D. 21,21 V
Câu 11: Đặt điện áp xoay chiều, chu kì T, vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở R nối tiếp cuộn cảm thuần
cảm kháng Z
L
với R = Z
L
3
mắc nối tiếp. Tại thời điểm t = 0, giá trị điện áp tức thời u
R
= - u
L
= 100 V. Tại
thời điểm t =
T
12
, giá trị điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB là
A. -
200
3
V B.
200
3
V C.
200
7
V D. 0 V
Câu 12: Cảm ứng từ của dòng điện không đổi cường độ 2I (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài gây ra tại một điểm
M đặt cách dây dẫn một khoảng 0,5R(mét)
A:
R
I
7
10.8
B:
R
I
7
10.2
C:
R
I
7
10.
D:
R
I
8
10
7
Câu 13: Một con lắc xo gồm vật khối lượng m xo độ cứng k không đổi, dao động điều hòa. Nếu
khối lượng m = 200g thì chu kì dao động là 2s. Để chu kì dao động là 1s thì khối lượng m bằng
A. 200g B. 50g C. 800g D. 100g
Câu 14: Quan sát người ta đánh đàn ghi ta, ta thấy trên cùng một dây đàn, nếu bấm ở các phím khác nhau thì âm
cơ bản phát ra cũng khác nhau là do
A. Tần số âm khác nhau. B. Năng lượng âm khác nhau.
C. tai người nghe. D. vận tốc âm khác nhau.
Câu 15: Một ánh sáng đơn sắc màu cam tần số f được truyền từ chân không vào một chất lỏng chiết suất
1,5 đối với ánh sáng này. Trong chất lỏng trên, ánh sáng này có
A. màu tím và tần số f. B. màu cam và tần số 1,5f.
C. màu cam và tần số f. D. màu tím và tần số 1,5f.
Câu 16: Chuyển động của một vât tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biên độ của
dao động thứ nhất
4 3cm
biên độ dao động tổng hợp 4cm. Dao động tổng hợp trễ pha
/ 3
so với dao
động thứ hai. Biên độ dao động thứ hai là
A. 4cm B.
10 2
cm C. 8cm D.
10 3
cm
Câu 17: Một sợi dây CD dài 1m đầu C cố định, đầu D gắn với cần rung với tần số thay đổi được. D được coi là nút
sóng. Ban đầu trên dây sóng dừng. Khi tần số tăng thêm 20Hz t số nút trên dây tăng thêm 7 nút. Sau khoảng
thời gian bằng bao nhiêu sóng phản xạ từ C truyền hết một lần chiều dài của sợi dây
A. 0,175s B. 0,5s C. 1,2s D. 0,07s
Câu 18: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn dây có độ tự cảm L và 3 tụ C giống nhau mắc nối tiếp. Mạch
đang hoạt động bình thường với điện áp cực đại mỗi tụ là
0
U
. Vào đúng thời điểm năng lượng từ bằng năng lượng
điện thì một tụ bị đánh thủng hoàn toàn, sau đó mạch hoạt động với điện áp cực đại hai đầu mỗi tụ là
0
'U
. Tỉ số
0
'U
/
0
U
là:
A.
6/5
B.
2/3
C.
2/5
D.
2/3
Câu 19: Theo Bo, trong nguyên tử hidro electron chuyển động tròn quanh hạt nhân trên các quỹ đạo dừng dưới tác
dụng của lực hút tĩnh điện. Chuyển động có hướng các điện tích qua một tiết diện là một dòng điện vì thế chuyển
động của electron quanh hạt nhân là các dòng điện – gọi là dòng điện nguyên tử. Khi electron chuyển động trên
quỹ đạo L thì dòng điện nguyên tử có cường độ I, khi electron chuyển động trên quỹ đạo O thì dòng điện nguyên
tử có cường độ là I'. Tỉ số I'/I
A. 0,4 B. 0,16 C. 1,25 D. 0,064
Câu 20: Hai bản kim loại phẳng nằm ngang song song cách nhau 10cm có hiệu điện thế giữa hai bản là 100V. Một
electrôn vận tốc ban đầu 5.10
6
m/s chuyển động dọc theo đường sức về bản âm. Tính gia tốc của nó. Biết điện
trường giữa hai bản là điện trường đều và bỏ qua tác dụng của trọng lực:
Trang3/4 đề 101
A. -17,6.10
13
m/s
2
B. 15.9.10
13
m/s
2
C. - 27,6.10
13
m/s
2
D. + 15,2.10
13
m/s
2
Câu 21: Một mạch điện kín gồm nguồn điện suất điện động ξ = 6V, điện trở trong r = 1Ω nối với mạch ngoài
biến trở R, điều chỉnh R để công suất tiêu thụ trên R đạt giá trị cực đại. Công suất đó là:
A. 36W B. 9W C. 18W D. 24W
Câu 22: Hai bình điện phân mắc nối tiếp với nhau trong một mạch điện, bình 1 chứa dung dịch CuSO
4
có các điện
cực bằng đồng, bình 2 chứa dung dịch AgNO
3
có các điện cực bằng bạc. Trong cùng một khoảng thời gian nếu lớp
bạc bám vào catot của bình thứ 2 là m
2
= 41,04g thì khối lượng đồng bám vào catot của bình thứ nhất là bao nhiêu.
Biết A
Cu
= 64, n
Cu
= 2, A
Ag
= 108, n
Ag
= 1:
A. 12,16g B. 6,08g C. 24, 32g D. 18,24g
Câu 23: Điốt chỉnh lưu bán dẫn:
A. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ p sang n
B. có lớp tiếp xúc p – n chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều từ n sang p
C. Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với n, cực âm nguồn nối với p, thì nó cho dòng qua
D.Nối nó với nguồn điện ngoài để cực dương nguồn nối với p, cực âm nguồn với n, thì nó không cho dòng qua
Câu 24: Dòng điện Phucô là:
A. dòng điện chạy trong khối vật dẫn
B. dòng điện cảm ứng sinh ra trong mạch kín khi từ thông qua mạch biến thiên.
C. dòng điện cảm ứng sinh ra trong khối vật dẫn khi vật dẫn chuyển động trong từ trường
D. dòng điện xuất hiện trong tấm kim loại khi nối tấm kim loại với hai cực của nguồn điện
Câu 25: Lăng kính có góc chiết quang A = 30
0
, chiết suất n =
2
. Tia ló truyền thẳng ra không khí vuông góc với
mặt thứ hai của lăng kính khi góc tới i có giá trị:
A. i = 30
0
B. i= 60
0
C. i = 45
0
D. i= 15
0
Câu 26: Một chiếc lò vi sóng có thể nấu chín thức ăn nhanh hơn lò nướng thông thường bởi vì nó làm nóng cả bên
trong và bên ngoài thực phẩm cùng một lúc. Các sóng bên trong lò sẽ được phát ở đúng tần số để có thể đi sâu vào
trong thức ăn và truyền hầu hết năng lượng cho nước, chất béo và đường bên trong thực phẩm. Sóng đó là
A. sóng điện từ cực ngắn. B. sóng điện từ cực dài. C. sóng siêu âm. D. bức xạ hồng ngoại.
Câu 27: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k = 25N/m dao động
điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi gia tốc trọng trường g = π
2
=
10m/s
2
. Biết trục Ox thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với vị trí cân
bằng. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ
thị. Viết phương trình dao động của vật?
A.x = 8cos(4πt + π/3) cm B.x = 8cos(4πt - π/3) cm
C.x= 10cos(5πt+ π/3) cm D.x = 10cos(5πt - 2π/3) cm
Câu 28: Một hành khách đi về phía cửa vào nhà ga Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài thì thấy hai tấm cửa kính
đang khép lại. Nhưng khi anh ta lại gần thì lạ thay (!), hai tấm cửa kính tự động tách xa nhau, khi anh ta đi vào
trong nhà ga thi hai tấm cửa kính lại khép lại như cũ. Thiết bị đóng – mở cửa nhà ga ở đây đang hoạt động dựa trên
hiện tượng
A. quang điện ngoài. B. quang điện trong. C. quang phát quang. D. quang dẫn.
Câu 29: Trong y học, tia X được sử dụng để chụp phim, để chẩn đoán bệnh là dựa vào tính chất
A. đâm xuyên và phát quang. B. phát quang và làm đen kính ảnh.
C. đâm xuyên và làm đen kính ảnh. D. làm đen kính ảnh và tác dụng sinh lí.
Câu 30: Hiện nay đèn LED đang có những bước nhảy vọt trong ứng dụng thị trường dân dụng và công nghiệp một
cách rộng rãi như bộ phận hiển thị trong các thiết bị điện tử, đèn quảng cáo, đèn giao thông, trang trí nội thất,
ngoại thất… Nguyên lý hoạt động của đèn LED dựa vào hiện tượng
A. quang phát quang. B. hóa phát quang. C. điện phát quang. D. catôt phát quang.
Câu 31: Có hai nguồn S
1
, S
2
trên mặt nước cách nhau một khoảng 37cm bước sóng là 4cm. Phát ra hai sóng kết
hợp u
S1
= a.sin(
t) và u
S2
= a.cos(
t). Tìm trên đoạn S
1
S
2
điểm M gần trung điểm H của S
1
S
2
nhất có sóng tổng
hợp cùng biên độ cùng pha với u
S1
.
A. 11/6cm B. 5/6cm C: 1/6cm D. 7/6cm
Câu 32: Cho mạch điện AB gồm AM ( ch R) nối tiếp với MN ( chứa cuộn dây) nối tiếp với NB( chứa tụ điện
C) duy trì hai đầu AB một điện áp xoay chiều u
AB
= 150cos(100t)V. Khi nối tắt tụ thì U
AM
= 35V; U
MN
= 85V,

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Phụ Dực - Thái Bình. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 350
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm