Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Thành Nhân - Tp. Hồ Chí Minh

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
TPHCM
TRƯỜNG THPT THÀNH NHÂN
ĐỀ THI THỬ THQG 2018
MÔN VAT LY
Thời gian làm bài:50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Sự phát quang của con đom đóm là
A. nhiệt phát quang. B. điện phát quang.
C. quang phát quang. D. hóa phát quang.
Câu 2: Vật dao động điều hòa với phương trình
a 40cos 2t
3
cm/s
2
. Gia tốc của vật v
trí biên độ lớn bằng
A. 0 cm/s
2
. B. 10 cm/s
2
. C. 40 cm/s
2
. D. 160 cm/s
2
.
Câu 3: Một sóng truyền trên mặt ớc. Dao động của phần t trong môi trường phương
trình
u 2cos 4 t
3
cm. Tần số góc của sóng
A. 4 rad/s. B. rad/s. C. rad/s. D. 2 rad/s.
Câu 4: Vật dao động cưỡng bức phát biểu nào sau đây đúng?
A. Tần số dao động cưỡng bức khác tần s của ngoại lực.
B. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần s riêng của hệ.
C. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực.
D. Tần số dao động cưỡng bức tần số riêng của hệ.
Câu 5: Hạt nhân càng bền vững khi
A. năng lượng liên kết riêng lớn. B. năng lượng liên kết lớn.
C. độ hụt khối lớn. D. khối lượng lớn.
Câu 6: Một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Lực t lớn nhất tác dụng
lên đoạn dây dẫn khi
A. Đoạn y dẫn đặt song song với các đường sức từ.
B. Đoạn dây dẫn đặt vuông góc với các đường sức từ.
C. Đoạn y dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 45
0
.
D. Đoạn y dẫn đặt hợp với các đường sức từ góc 60
0
.
Câu 7: Chiếu tia sáng đơn sắc từ môi trường trong suốt chiết suất n ra ngoài không khí
dưới góc tới 30
0
thì góc khúc xạ 45
0
. Chiết suất n bằng
A. 1,5 B. 1,3 C.
2
D.
3
Câu 8: Dòng điện trong mạch dao động lí ởng LC biểu thức
i 2cos 5000t
3
mA.
Vào thời điểm t =
s thì điện tích của tụ điện độ lớn bằng
A. 20 µC. B. 0 µC. C. 20
3
µC. D. 20
2
µC.
Câu 9: Cho dòng điện xoay chiều phương trình i = 2cos(100πt) A. Giá trị hiệu dụng của
dòng điện
A.
2
A. B. 4 A. C. 2 A. D.
2 2
A.
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu tụ điện điện dung C =
3
10
5
F thì cường độ
dòng điện chạy qua tụ điện biểu thức
i 2cos 100 t
6
A. Biểu thức điện áp hai đầu tụ
điện
A.
2
u 100cos 100 t
3
V. B.
u 100 2 cos 100 t
3
V.
C.
u 100cos 100 t
3
V. D.
u 100cos 100 t
6
V.
Câu 11: Sóng dừng trên một sợi y. Khoảng cách giữa vị trí cân bằng của một bụng một
nút liên tiếp bằng 5 cm. Bước sóng y bằng
A. 40 cm. B. 5 cm. C. 20 cm. D. 10 cm.
Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều tần số góc ω vào hai đầu mạch điện gồm điện tr R tụ
điện điện dung C. Hệ s công suất của đoạn mạch đó
A.
2
2
1
R
C
R
B.
2
2
1
R
C
R
C.
2
2
R
1
R
C
D.
2
2
R
1
R
C
Câu 13: Tia nào sau đây được ứng dụng đề sấy khô thực phẩm?
A. Tia hồng ngoại. B. Tia tử ngoại. C. Tia gamma. D. Tia X.
Câu 14: Trong thông tin liên lạc tuyến, bộ phận biến đổi dao động âm thành dao động
điện
A. mạch khuếch đại. B. mạch biến điệu. C. loa. D. micrô.
Câu 15: Cho con lắc xo dao động điều hòa. Công thức o sau đây sai?
A.
2
t
1
W kx
2
. B.
2
1
W m A
2
. C.
2
1
kA
2
W
. D.
2
1
W mv
2
đ
.
Câu 16: Con lắc xo dao động tắt dần. Trong ba chu năng lượng giảm 15% thì trong
một chu biên độ giảm
A. 2,6%. B. 5%. C. 4%. D. 7,8%.
Câu 17: Gọi I ờng độ âm tại một điểm trong miền truyền âm. I
0
cường độ âm chuẩn.
Mức cường độ âm tại điểm đó
A.
0
I
L lg
I
B. B.
0
I
L 10lg
I
B. C.
0
I
L lg
I
B. D.
0
I
L 10lg
I
B.
Câu 18: Một t điện điện dung C, điện tích của tụ Q. Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ
A.
C
Q
U
. B.
C
U
Q
. C.
.CU Q
. D.
2
C
Q
U
.
Câu 19: Biết h = 6,625.10
-34
J.s hằng số Plăng; c = 3.10
8
m/s vận tốc ánh sáng trong chân
không Kim loại công thoát A = 2,26 eV. Bức xạ bước sóng lớn nhất có thể gây ra hiện
tượng quang điện đối với kim loại này
A. 0,32 µm. B. 0,45 µm. C. 0,36 µm. D. 0,60 µm.
Câu 20: Nguyên tắc hoạt động của y biến áp dựa trên hiện tượng
A. phát xạ cảm ứng. B. quang điện trong. C. quang điện ngoài. D. cảm ứng điện từ.
Câu 21: Hạt nhân
A
Z
X
phóng xạ
tạo thành hạt nhân
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
A.
A
Z 1
Y
. B.
A
Z+1
Y
. C.
A 4
Z 2
Y
. D.
A 1
Z 2
Y
.
Câu 22: Một khung y phẳng diện tích 20 cm
2
đặt trong từ trường đều cảm ứng từ B =
3.10
-3
T hợp với mặt phẳng khung dây một góc 30
0
. Từ thông qua khung dây bằng
A. 3.10
-2
Wb. B. 5,2.10
-6
Wb. C. 5,2.10
-2
Wb. D. 3.10
-6
Wb.
Câu 23: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng. Khoảng cách giữa hai khe sáng
bằng 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn bằng 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc bước
sóng λ thì trên màn đo được khoảng vân bằng 1 mm. ớc sóng λ bằng
A. 0,7 µm. B. 0,4 µm. C. 0,5 µm. D. 0,6 µm.
Câu 24: Số nuclôn trong hạt nhân
23
11
Na
A. 23 nuclôn. B. 11 nuclôn. C. 12 nuclôn. D. 34 nuclôn.
Câu 25: Cho k = 9.10
9
2
2
C
Nm
; r
0
= 5,3.10
-11
m là bán kính Bo; q
e
= –1,6.10
-19
C là điện tích
electron; m
e
= 9,1.10
-31
kg khối lượng của electron.Xét nguyên tử Hiđrô theo mẫu nguyên
tử Bo. Khi chuyển động trên quỹ đạo N t lực tĩnh điện giữa electron hạt nhân bằng
A. 2,3.10
-10
N. B. 5,1.10
-9
N. C. 3,2.10
-10
N. D. 8,2.10
-8
N.
Câu 26: Cho mạch điện đồ như hình vẽ. Biết ξ = 12 V, r = 1
Ω, ống dây dài 20 cm gồm 500 ng dây, điện trở của cuộn dây
bằng 2 . Cảm ứng từ trong ống dây
A. 5π.10
-3
T. B. 4π.10
-3
T.
C. 3π.10
-3
T. D. 6π.10
-3
T.
Câu 27: Cho h = 6,625.10
-34
J.s hằng số Plăng; c = 3.10
8
m/s vận tốc ánh sáng trong chân
không; e = –1,6.10
-19
C điện tích electron; m
e
= 9,1.10
-31
kg khối ợng của
electron.Trong ống Cu lít giơ, tốc độ của electron tại anốt 8,4.10
7
m/s. Bỏ qua động
năng của êlectron tại catốt. ớc sóng nhỏ nhất ống này thế phát ra bằng
A. 0,31 µm B. 31 pm C. 0,62 µm D. 62 pm
Câu 28: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính phân k cho ảnh A’B’
1
2
AB ảnh cách vật 10 cm. Tiêu cự của thấu kính này bằng
A. 20 cm. B. 20 cm. C.
20
3
cm. D.
20
3
cm.
Câu 29: Hai điện tích điểm q
1
= 3.10
-6
C q
2
= –3.10
-6
C đặt tại M N cách nhau 10 cm.
Tại Q cách M 6 cm ch N 6 cm có cường độ điện trường tổng hợp bằng
A. 83.10
5
V/m. B. 125.10
5
V/m. C. 150.10
5
V/m. D. 75.10
5
V/m.
Câu 30: Hạt α động năng 3,1 MeV bắn vào hạt nhân
27
13
A
đang đứng yên thu được hạt
notron hạt X. Giả sử hai hạt sinh ra cùng tốc độ phản ứng không kèm bức x
. Phản
ứng thu năng lượng 2,7 MeV. Lấy khối lượng các hạt theo đơn vị u bằng số khối của chúng.
Động năng của hạt X gần giá trị nào nhất sau đây?
A. 2,12 MeV. B. 0,01 MeV. C. 0,39 MeV. D. 1,54 MeV.
Câu 31: Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm. Một
học sinh đo chiều dài con lắc đơn kết quả
0,8000 0,0002m
thì chu kỳ dao
động
T 1,7951 0,0001s
. Gia tốc trọng trường tại đó
A.
2
g 9,8050 0,0003m /s
B.
2
g 9,8050 0,0023m /s
C.
2
g 9,8010 0,0035m / s
D.
2
g 9,8010 0,0004m / s
ξ, r
L

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Thành Nhân - Tp. Hồ Chí Minh, hy vọng qua bộ tài liệu các bạn học sinh sẽ có kết quả cao hơn trong học tập. Mời thầy cô và các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Thành Nhân - Tp. Hồ Chí Minh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 440
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm