Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Cà Mau

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
MAU
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi 04 trang)
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: Khoa học tự nhiên; Môn: Vật
Ngày thi: 15 - 5 - 2018
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: ...............................................................................
Câu 1: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với một lò xo nhẹ độ cứng k dao động
điều hòa theo phương ngang. Tần số dao động riêng của con lắc
A.
1 k
f
2 m
. B.
1 m
f
2 k
. C.
m
f 2
k
. D.
k
f 2
m
.
Câu 2: Trên đường dây tải điện Bắc Nam Việt Nam, trước khi đưa điện năng lên đường dây
truyền tải, người ta tăng điện áp lên 500 kV nhằm mục đích
A. tăng cường độ dòng điện trên dây tải điện.
B. giảm hao phí điện năng khi truyền tải.
C. tăng công suất điện trên dây truyền tải.
D. tăng hệ số công suất của mạch truyền tải.
Câu 3: Phản ứng hạt nhân nào sau đây phản ứng phân hạch?
A.
1 235 94 140 1
0 92 39 53 0
n U Y I 2. n
. B.
27 30
13 15
A Si n
.
C.
210 206
84 82
Po Pb
. D.
2 3 4 1
1 1 2 0
H H He n
.
Câu 4: Một con lắc xo tần số dao động riêng f
0
chịu tác dụng của ngoại lực cưỡng bức
. Dao động cưỡng bức của con lắc tần số
A. f
0
. B.
0
f f
2
. C.
0
f f
. D. f.
Câu 5: Khi nhiệt độ tăng t điện trở của chất bán dẫn tinh khiết
A. giảm. B. tăng rồi giảm. C. không đổi. D. tăng.
Câu 6: Khi nói về lực từ, phát biểu nào sau đây sai? Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng
dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ với
A. cường độ dòng điện trong đoạn dây. B. góc hợp bởi đoạn dây đường sức từ.
C. cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây. D. chiều dài của đoạn dây.
Câu 7: Cho một tia sáng trắng, hẹp truyền qua lăng nh. Dùng màn hứng chùm tia sáng ló, trên
màn ta thấy
A. một vạch sáng tím. B. một dải màu như cầu vồng.
C. một vạch sáng màu đỏ. D. một vạch sáng trắng.
Câu 8: Khi nói về dao động điều hòa của một vật, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Vectơ vận tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
B. Khi vị trí biên, gia tốc của vật bằng không.
C. Vectơ gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng.
đề thi 201
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc của vật bằng không.
Câu 9: Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng được bảo toàn
A. số nuclôn. B. khối lượng. C. số prôtôn. D. số nơtrôn.
Câu 10: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron trong nguyên tử hiđrô r
0
. Khi
êlectron chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo
A. tăng thêm 2r
0
. B. tăng thêm 12r
0
. C. giảm đi 2r
0
. D. giảm đi 12r
0
.
Câu 11: Điện áp hai đầu một đoạn mạch là:
0
u U cos(100 t ) (V)
4
, t tính bằng giây. Tần số góc
của điện áp này
A.
rad/s
4
. B.
100 t rad/s
. C.
100 rad/s
. D.
(100 t ) rad/s
4
.
Câu 12: Giới hạn quang điện phụ thuộc vào
A. bản chất của kim loại. B. bước sóng của ánh sáng kích thích.
C. tần số của ánh sáng kích thích. D. cường độ của ánh sáng kích thích.
Câu 13: Trong sóng cơ, khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên một phương truyền sóng
dao động cùng pha
A. một phần bước ng. B. một bước sóng.
C. một nửa bước sóng. D. hai lần bước sóng.
Câu 14: Độ to của âm một đặc trưng sinh của âm gắn liền với
A. tần số biên độ âm. B. tần số âm. C. mức cường độ âm. D. biên độ âm.
Câu 15: Mạch dao động điện từ LC tưởng đang thực hiện dao động điện từ tự do. Điện tích của
một bản tụ điện
A. biến thiên điều hòa theo thời gian. B. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
C. không thay đổi theo thời gian. D. biến thiên theo hàm bậc hai của thời gian.
Câu 16: Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện điện dung C
0
i I cos t
.
Điện áp cực đại giữa hai bản tụ điện
A.
0
ωCI
2
. B.
0
I C
. C.
0
I
ωC 2
. D.
0
I
ωC
.
Câu 17: Theo mẫu nguyên tử Bo, các nguyên tử trong một đám khí hiđrô đang trạng thái dừng
bản hấp thụ phôtôn chuyển lên trạng thái kích thích. Khi các nguyên tử chuyển về các trạng
thái dừng mức năng lượng thấp hơn t phát ra 6 loại phôtôn tần số được sắp xếp như sau
1 2 3 4 5 6
f f f f f f
. Gọi
m
E
(với m = K, L, M, N, …) năng lượng của các trạng thái dừng
tương ứng. Kết luận nào sau đây đúng?
A.
N L 3
E E hf
. B.
M K 2
E E hf
. C.
M L 1
E E hf
. D.
N K 4
E E hf
.
Câu 18: Biết số Avôgađrô N
A
= 6,02.10
23
mol
–1
. Trong 25 g hạt nhân
238
92
U
số nơtron xấp xỉ
A. 2,20.10
25
. B. 9,23.10
24
. C. 1,19.10
25
. D. 2,38.10
23
.
Câu 19: Một tia sáng truyền t môi trường 1 sang môi trường 2 với góc tới góc khúc xạ lần lượt
45
0
30
0
. Kết luận nào dưới đây không đúng?
A. Môi trường 2 chiết quang hơn môi trường 1.
B. Phương của tia khúc x phương của tia tới hợp nhau một góc 15
0
.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Luôn tia khúc xạ với mọi góc tới.
D. Môi trường 1 chiết quang n môi trường 2.
Câu 20: Một vòng dây dẫn hình vuông được đặt trong một vùng không gian rộng, từ trường
đều. Trong vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng nếu vòng dây
A. quay xung quanh một trục song song với đường sức từ.
B. chuyển động tịnh tiến ngược chiều với chiều của đường sức từ.
C. quay quanh trục trong mặt phẳng vòng dây vuông góc với đường sức từ.
D. chuyển động tịnh tiến theo phương vuông góc với đường sức từ.
Câu 21: Một con lắc xo gồm vật nhỏ khối lượng
40 g
xo nhẹ độ cứng
16 N/m
, dao
động điều hòa với biên độ
8 cm
. Khi đi qua vị t cân bằng, tốc độ của vật
A.
0,8 m/s
. B.
3,2 m/s
. C.
1,6 m/s
. D.
4 m/s
.
Câu 22: Khi giao thoa sóng từ hai nguồn kết hợp ngược pha, cùng biên độ a (sóng truyền đi với
biên độ không đổi) thì tại trung điểm của đường nối tâm hai nguồn sẽ biên độ bằng
A.
2a
. B.
2a
. C.
3a
. D.
0
.
Câu 23: Bức xạ điện từ có bước sóng
9μm
tính chất nổi bậc
A. làm ion hóa chất khí. B. đâm xuyên mạnh.
C. gây tác dụng nhiệt . D. diệt vi khuẩn.
Câu 24: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn cảm thuần
cảm kháng
L
Z 50
. Cường độ dòng điện qua cuộn cảm
được mô tả như hình bên. Biểu thức điện áp hai đầu cuộn cảm
A.
50 t 5
)
3 6
u 60 2cos( (V)
. B.
100 t
) (
3 6
u 60 2cos( V)
.
C.
100 t
) (
3 6
u 60cos( V)
. D.
50 t 5
)
3 6
u 60cos( (V)
.
Câu 25: Một mạch chọn sóng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm không thay đổi một tụ điện
điện dung biến thiên theo quy luật hàm số bậc nhất của góc xoay α của bản linh động. Khi thay
đổi góc xoay của t từ 0
0
đến 150
0
thì mạch thu được dải sóng bước sóng t 30 m đến 90 m. Nếu
muốn thu được sóng có bước sóng 60 m t phải điều chỉnh góc xoay α của tụ tới giá trị bằng
A. 82,5
0
. B. 45,5
0
. C. 30,75
0
. D. 56,25
0
.
Câu 26: Tại O một nguồn phát âm đẳng hướng với công suất không đổi. Môi trường không hấp
thụ hay phản xạ sóng âm. Đoạn thẳng MN tạo với O thành tam giác vuông tại O, đo được mức
cường độ âm tại M
90 dB
, tại N
95 dB
. Trên đoạn MN đo được mức cường độ âm cực đại
A.
96,9 dB
. B.
97,4 dB
. C.
95,8 dB
. D.
96,2 dB
.
Câu 27: Bình thường một khối bán dẫn
10
10
hạt tải điện. Chiếu tức thời vào khối bán dẫn đó
một chùm sáng hồng ngoại bước sóng
993, 75nm
năng lượng
7
1,5.10 J
thì số lượng hạt tải
điện trong khối bán dẫn
10
3.10
. Biết
34
h 6, 625.10 J.s;
8
c 3.10 m/s
. Tỉ số giữa số phôtôn gây ra
hiện tượng quang dẫn s phôtôn chiếu tới bán dẫn
A.
1
75
. B.
2
75
. C.
4
75
. D.
1
25
.
1,2
1,2
0
t (ms)
i (A)
10

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Cà Mau, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

---------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 Sở GD&ĐT Cà Mau. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.740
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm