Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 1)

Đề thi thử THPT Chuyên KHTN - Nội - Lần 1
Câu 1: Trong nguyên tử Hiđrô khi êlectron nhảy từ quỹ đạo N về quỹ đạo K thì nguyên tử
phát ra bức xạ bước sóng λ
1
, khi êlectron nhảy từ quỹ đạo M về quỹ đạo L thì nguyên tử
phát ra bức xạ có bước sóng λ
2
. Chọn phương án đúng :
A.
1
=
2
. B. 27λ
1
=
2
. C. 25λ
1
= 25λ
2
. D. 256λ
1
= 675λ
2
.
Câu 2: Trong thí nghiệm Y âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe 0,5 mm,
từ hai khe đến màn là 2 m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ bước
sóng
λ
1
= 450 nm λ
2
= 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N hai điểm cùng một phía
so với
vân trung tâm cách vân trung tâm lần lượt 5,5 mm 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí
vân sáng trùng nhau của hai bức xạ
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 3: Tia Rơnghen
A.
cùng bản chất với sóng tuyến.
B.
cùng bản chất với sóng âm.
C.
điện tích âm.
D.
bước sóng lớn hơn bước sóng tia hồng ngoại.
Câu 4: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng khoảng cách từ hai khe đến màn D = 2
m, khoảng cách giữa hai khe a = 0,5 mm. Trong khoảng 2,8 cm người ta thấy 15 vân sáng
liên tiếp, hai đầu vân sáng. Ánh sáng sử dụng bước sóng
A. 0,4 μm. B. 0,5 μm. C. 0,6 μm. D. 0,7 μm.
Câu 5: Tìm kết luận đúng khi nói về các dãy quang phổ trong quang phổ phát xạ của nguyên
tử Hyđrô
A.
Dãy Paschen nằm trong vùng tử ngoại.
B.
Dãy Balmer nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
C.
Dãy Balmer nằm trong vùng hồng ngoại.
D.
Dãy Lyman nằm trong vùng tử ngoại.
Câu 6: Một nguồn phóng xạ có chu kỳ bán T tại thời điểm ban đầu 48N
0
hạt nhân.
Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là bao nhiêu ?
A. 4N
0
. B. 6N
0
. C. 8N
0
. D. 16N
0
.
Câu 7: Cho năng lượng liên kết riêng của α 7,10 MeV, của urani U
234
7,63 MeV, của
thôri Th
230
7,70 MeV. Năng lượng tỏa ra khi một hạt nhân U
234
phóng xạ α tạo thành Th
230
A. 12 MeV. B. 13 MeV. C. 14 MeV. D. 15 MeV.
Trang 1
Câu 8: Đồng vị Na
24
phóng xạ β
-
với chu kỳ bán T, tạo thành hạt nhân con Mg
24
. Tại thời
điểm ban đầu khảo sát thì tỷ số khối lượng Mg
24
Na
24
0,25. Sau thời gian 3T t tỷ số
trên
A. 3. B. 4. C. 6. D. 9.
Câu 9: Tính chu kỳ bán rã của một chất phóng xạ, cho biết tại thời điểm t
1
, tỷ số giữa hạt m
hạt con 1 : 7. Tại thời điểm t
2
sau 414 ngày, tỷ s đó 1 : 63
A. 69 ngày. B. 138 ngày. C. 207 ngày. D. 552 ngày.
Câu 10: Chu kỳ bán của hai chất phóng xạ A B lần lượt là T
A
T
B
= 2T
A
. Ban đầu hai
khối chất A B số hạt nhân như nhau. Sau thời gian t = 4T
A
thì tỉ số giữa số hạt nhân A
B đã phóng xạ
A. 1/4. B. 4. C. 4/5. D. 5/4.
Câu 11: Một con lắc xo dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ 5 cm. Biết trong một
chu kỳ, khoảng thời gian để độ lớn gia tốc của vật không vượt quá 100 cm/s
2
T/3. Lấy π
2
=
10.
Tần số dao động của vật
A.
1 Hz. B. 2 Hz. C. 3 Hz. D. 4 Hz.
Câu 12: Con lắc đơn chiều dài treo trong trần một thang máy. Khi thang máy chuyển
động nhanh dần đi lên với gia tốc có độ lớn a (a < g) thì dao động với chu kỳ T
1
. Khi thang
máy chuyển động chậm dần đều đi lên với gia tốc độ lớn a thì dao động với chu kỳ T
2
=
2T
1
. Độ lớn gia tốc a bằng
A. g/5. B. 2g/3. C. 3g/5. D. g/3.
Câu 13: Con lắc lò xo khối lượng 250 g, độ cứng k = 100 N/m. Con lắc dao động điều hòa
với biên độ A khi cách vị trí cân bằng 2 cm vận tốc 40
độ
cm/s. Giá trị của biên
A. 2 cm. B. 3 cm. C. 4 cm. D. 5 cm.
Câu 14: Con lắc xo khối lượng m = 100 g, dao động điều hòa với năng E = 32 mJ.
Tại thời điểm ban đầu vật vận tốc v= 40√3 cm/s gia tốc a = 8 m/s
2
. Pha ban đầu của dao
động
A. –π/6. B. π/3. C. –2π/3. D. –π/3.
Câu 15: Con lắc xo dao động điều hòa với biên độ A = 2 cm, chu kỳ T = 1,2 s, pha ban
đầu π/3. Quãng đường con lắc đi được trong 4 s đầu tiên
A. 26 cm. B. 27 cm. C. 28 cm. D. 25 cm.
Câu 16: Trong một dao động điều hòa chu kỳ T thì thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí
gia tốc cực đại đến vị t gia tốc bằng một nửa gia tốc cực đại
Trang 2
3
2
A. T/12. B. T/8. C. T/6. D. T/4.
Câu 17: Mạch RLC nối tiếp gồm cuộn dây (L,r) tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch
một hiệu điện thế u = 30 cos(100πt π/6) V. Điều chỉnh C để U
C
= U
Cmax
= 50 V. Hiệu
điện thế giữa hai đầu cuộn dây khi đó là:
A. 30 2 cos
100t
V.
B. 40 2 cos
100t
V.
6
6
C. 40 2 cos
100t
V.
3
2
Câu 18: bề mặt một chất lỏng hai nguồn phát sóng kết hợp S
1
S
2
cách nhau 25 cm.
Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng phương trình lần lượt u
1
= 4cos40πt
mm u
2
= 4cos(40πt + π) mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 80 cm/s. Số điểm
dao động ới biên độ cực đại trên đoạn thẳng S
1
S
2
A. 10. B. 11. C. 12. D. 13.
Câu 19: Nguồn âm S phát ra âm có công suất P = 4π.10
-5
W không đổi, truyền đẳng hướng
về mọi phương. Cho cường độ âm chuẩn I
0
= 10
-12
W/m
2
. Điểm M cách nguồn S một đoạn 1
m có mức cường độ âm
A. 50 dB. B. 60 dB. C. 70 dB. D. 80 dB.
Câu 20: mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A B cách nhau 20 cm,
dao động theo phương thẳng đứng với phương trình u
A
= 2cos40πt mm u
B
= 2cos(40πt +
π)
mm . Biết tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng 30 cm/s. Xét hình vuông AMNB thuộc
mặt thoáng chất lỏng. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn BM
A. 18. B. 19. C. 20. D. 21.
Câu 21: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng
đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M,
N nằm cách nhau 5 cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao động ngược pha với nhau. Biết
tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80 cm/s tần số của nguồn dao động thay đổi trong
khoảng từ 48 Hz đến 64 Hz. Tần số dao động của nguồn
A. 48 Hz. B. 54 Hz. C. 56 Hz. D. 64 Hz.
Câu 22: Hai nguồn sóng trên mặt nước là S
1
, S
2
cách nhau S
1
S
2
= phát ra hai sóng
phương trình u
1
= asinωt u
2
= acosωt. Sóng không suy giảm. S điểm giao động với biên
độ cực đại trên đoạn S
1
S
2
A. 17. B. 18. C. 19. D. 20.
Trang 3

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 1), nội dung tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh học tập một cách đơn giản hơn.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên KHTN - Hà Nội (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 284
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm