Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa năm 2016

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam (Lần 2) gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, nhằm kiểm tra kiến thức ôn thi THPT Quốc gia hữu ích, giúp các bạn củng cố và luyện tập hiệu quả. Mời các bạn thử sức!

Đề cương ôn thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học lần 1 năm 2016 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Biên Hòa, Hà Nam (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

TRƯỜNG THPT CHUYÊN BIÊN HÒA

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm có 4 trang, 50 câu)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN HÓA HỌC

Thời gian làm bài 90 phút

Mã đề 374

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố .

Fe = 56; Cu = 64; S = 32; O = 16; K = 39; Cl = 35,5; Na = 23; P = 31; H = 1;
Br = 80; C= 12; Zn = 65; P = 31; N = 14; Ca = 40; Si = 28;

Câu 1: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam Ag bằng dung dịch HNO3, thu được V lít NO2 (đktc) (là sản phẩm khử duy nhất của N+5).

Giá trị của V là:

A. 1,12 B. 2,24 C. 3,36 D. 0,10

Câu 2: Kim loại Cu không phản ứng với chất nào sau đây trong dung dịch?

A. H2SO4 đặc B. HCl C. FeCl3 D. AgNO3

Câu 3: aminoaxit X mạch hở(trong phân tử chỉ chứa nhóm chức - NH2 và nhóm -COOH. 0,1 mol X phản ứng vừa đủ với 0,1 lít dung dịch HCl 1M. Đốt cháy hoàn toàn a gam X, sản phẩm cháy được hấp thụ hoàn toàn vào 250 gam dung dịch Ba(OH)2 17,1%, sau hấp thụ thu được 27,58 gam kết tủa và 245,82 gam dung dịch Q. Giá trị của a là:

A. 11,44 B. 9,63 C. 12,35 D. 10,68

Câu 4: Lưu huỳnh trong chất nào sau đây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử?

A. Na2S B. SO3 C. SO2 D. H2S

Câu 5: Dung dịch X và dung dịchY là các dung dịch HCl với nồng độ mol tương ứng là C1 và C2 (Mol/lít), trong đó C1 > C2. Trộn 150 ml dung dịch X với 500 ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z. Để trung hòa 1/10 dung dịch Z cần 10 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1 M và Ba(OH)2 0,25 M. Mặt khác lấy V1 lít dung dịch X chứa 0,05 mol HCl trộn với V2 lít dung dịch Y chứa 0,15 mol HCl thu được 1,1 lít dung dịch.

Giá trị của C1 và C2 tương ứng là:

A. 0,5 và 0,15 B. 0.6 và 0,25 C. 0.45 và 0,10 D. 1/11 và 3/11

Câu 6: Khi làm thí nghiệm với HNO3 đặc, nóng thường sinh ra khí NO2. Để hạn chế tốt nhất khí NO2 thoát ra gây ô nhiễm môi trường, người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây?

A. Giấm ăn B. Muối ăn C. Nước D. Xút

Câu 7: Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, K trong công nghiệp là:

A. điện phân dung dịch B. nhiệt luyện
C. thủy luyện D. điện phân nóng chảy

Câu 8: Hấp thụ hết 8,96 lít CO2 (đktc) vào dung dịch chứa x mol KOH và y mol K2CO3 thu được 400 ml dung dịch X. Lấy 200 ml dung dịch X cho từ từ vào 600 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 5,376 lít khí (đktc). Mặt khác, 100 ml dung dịch X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 39,4 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là:

A. 0,3 B. 0,2 C. 0,1 D. 0,12

Câu 9: Hòa tan hết 2,3 gam Na vào 300 ml dung dịch HCl 0,2 M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 10,21 B. 8,61 C. 13,61 D. 13,25

Câu 10: Phát biểu nào sau đây sai?

A. NaCl được dùng để điều chế NaOH, Cl2 trong công nghiệp
B. Nước Javen có thành phần là NaCl, NaClO
C. Trong tự nhiên, các halogen chủ yếu tồn tại ở dạng đơn chất
D. Phương pháp sunfat có thể dùng để điều chế HCl, HNO3

Câu 11: Có các thí nghiệm sau:

1: Cho phenol vào dung dịch Br2
2: Cho anilin vào dung dịch Br2
3: Cho phenol vào dung dịch HCl
4: Cho axit axetic vào dung dịch KNO3
5: Cho axit axetic vào dung dịch kali phenolat

Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng hóa học là:

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 12: Chất nào sau khi phản ứng với dung dịch KOH tạo ra muối và anđehit?

A. etyl fomat B. metyl axetat C. phenyl butirat D. vinyl benzoat

Câu 13: Dung dịch chất nào sau không làm hồng phenolphtalein?

A. lysin B. metylamin C. glyxin D. natri axetat

Câu 14: Hòa tan hoàn toàn 25,68 gam hỗn hợp gồm Fe, Al và Mg có số mol bằng nhau trong dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X chứa 150,72 gam muối và hỗn hợp khí A gồm N2, N2O, NO, và NO2. Trong A, phần trăm số mol N2 bằng phần trăm số mol NO2. Biết tỉ khối của A so với H2 bằng 18,5. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng là:

A. 2,430 mol. B. 2,160 mol. C. 2,280 mol. D. 2,550 mol.

Câu 15: Trong các chất: ancol propylic, metylfomat, axit butiric và etilen glycol, chất có nhiệt độ sôi nhỏ nhất là:

A. axit oxalic B. metylfomat C. axit butiric D. etilen glycol

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
2 2.077
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm