Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Bãi Cháy, Quảng Ninh năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học trường THPT Bãi Cháy, Quảng Ninh năm 2015 gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm, là tài liệu ôn tập môn Hóa hữu ích, giúp các bạn luyện tập và củng cố kiến thức hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Krông Ana, Đắk Lắk

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2016 môn Hóa học trường THPT Yên Thế, Bắc Giang

Những kiến thức trọng tâm môn Hóa trong đề thi THPT Quốc gia

SỞ GD & ĐT QUẢNG NINH

TRƯỜNG THPT BÃI CHÁY

(Đề thi gồm có 4 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2014 - 2015

Môn thi: Hóa học

Thời gian làm bài: 90 phút;

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số BD: .............................

(Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24;
Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; F =19; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137; Be = 9; Sr = 88, Cr = 52, Mn = 55, Zn = 65)

Câu 1: Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

A. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
B. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
D. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 2: Tính khối lượng cacbon cần sử dụng làm anot trong phản ứng điện phân nóng chảy để điều chế 27 tấn nhôm. Biết rằng khí thoát ra tại anot có 80% CO2 và 20% CO theo thể tích.

A. 12 tấn B. 18 tấn C. 10 tấn D. 15 tấn

Câu 3: Số hợp chất đơn chức mạch hở là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C3H6O2, tác dụng được với dung dịch NaOH mà không tác dụng được với Na là:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, axit axetic và axit acrylic cần V lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng vôi trong dư thu được 35 gam kết tủa. Vậy giá trị của V là:

A. 6,72 lít B. 8,4 lít C. 8,96 lít D. 7,84 lít

Câu 5: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH thu được 19,1 gam muối. Mặt khác, 2,94 gam X tác dụng với HCl (vừa đủ) cho 3,67 gam muối Y. Vậy X là:

A. CH3CH(NH2)COOH B. H2N(CH2)4CH(NH2)COOH
C. HOOCCH2CH(NH2)COOH D. HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH

Câu 6: Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam etanol với m gam axit acrylic (xt H2SO4 đặc), người ta thu được m gam este. Vậy hiệu suất phản ứng este hóa là:

A. 46,0% B. 81,3% C. 66,7% D. 72,0%

Câu 7: Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. H2SO4 B. H2S C. NH4Cl D. (NH2)2CO

Câu 8: Có các dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin và anilin. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là:

A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Câu 9: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H5CH3 (toluen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là:

A. 5 B. 6 C. 8 D. 7

Câu 10: Dung dịch chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3

A. KOH B. NH3 C. HNO3 D. CH3NH2

Câu 11: Cho cao su buna-S tác dụng với Br2/CCl4 người ta thu được polime X. Trong polime X, % khối lượng brom là 64,34%. Hãy cho biết tỷ lệ mắt xích butađien : stiren trong cao su buna-S đã dùng là:

A. 3 : 1 B. 2 : 1 C. 1 : 1 D. 5 : 2

Câu 12: Thép thường là hợp kim chủ yếu được dùng để xây dựng nhà cửa. Vậy thép thường có chứa thành phần chính là kim loại

A. Fe B. Al C. Zn D. Cu

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học

Câu 1: Trong công nghiệp để tráng bạc vào ruột phích, người ta thường sử dụng phản ứng hoá học nào sau đây?

A. Cho axit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
B. Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
C. Cho axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.
D. Cho anđehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3.

Câu 2: Tính khối lượng cacbon cần sử dụng làm anot trong phản ứng điện phân nóng chảy để điều chế 27 tấn nhôm. Biết rằng khí thoát ra tại anot có 80% CO2 và 20% CO theo thể tích.

A. 12 tấn B. 18 tấn C. 10 tấn D. 15 tấn

Câu 3: Số hợp chất đơn chức mạch hở là đồng phân cấu tạo, có cùng công thức phân tử C3H6O2, tác dụng được với dung dịch NaOH mà không tác dụng được với Na là:

A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm metyl fomat, axit axetic và axit acrylic cần V lít O2 (đktc) thu được CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng vôi trong dư thu được 35 gam kết tủa. Vậy giá trị của V là:

A. 6,72 lít B. 8,4 lít C. 8,96 lít D. 7,84 lít

Câu 5: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 0,2 mol NaOH thu được 19,1 gam muối. Mặt khác, 2,94 gam X tác dụng với HCl (vừa đủ) cho 3,67 gam muối Y. Vậy X là:

A. CH3CH(NH2)COOH B. H2N(CH2)4CH(NH2)COOH
C. HOOCCH2CH(NH2)COOH D. HOOC(CH2)2CH(NH2)COOH

Câu 6: Thực hiện phản ứng este hóa giữa m gam etanol với m gam axit acrylic (xt H2SO4 đặc), người ta thu được m gam este. Vậy hiệu suất phản ứng este hóa là:

A. 46,0% B. 81,3% C. 66,7% D. 72,0%

Câu 7: Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

A. H2SO4 B. H2S C. NH4Cl D. (NH2)2CO

Câu 8: Có các dung dịch sau: etyl amin, benzyl amin, glyxin, lysin và anilin. Số dung dịch làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh là:

A. 4 B. 5 C. 3 D. 2

Câu 9: Cho dãy các chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH-COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H5CH3 (toluen). Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là:

A. 5 B. 6 C. 8 D. 7

Câu 10: Dung dịch chất nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3

A. KOH B. NH3 C. HNO3 D. CH3NH2

Câu 11: Cho cao su buna-S tác dụng với Br2/CCl4 người ta thu được polime X. Trong polime X, % khối lượng brom là 64,34%. Hãy cho biết tỷ lệ mắt xích butađien : stiren trong cao su buna-S đã dùng là:

A. 3 : 1 B. 2 : 1 C. 1 : 1 D. 5 : 2

Câu 12: Thép thường là hợp kim chủ yếu được dùng để xây dựng nhà cửa. Vậy thép thường có chứa thành phần chính là kim loại

A. Fe B. Al C. Zn D. Cu

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
1 533
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm