Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 2) gồm 40 câu trắc nghiệm có đáp án sẽ là tài liệu luyện thi đại học môn Hóa hữu ích dành cho các bạn thí sinh khối A, B. Với tài liệu này, mong rằng các bạn sẽ đạt kết quả tốt nhất cho các kì thi đang tới gần.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học Sở GD&ĐT Thanh Hóa

Các công thức giải nhanh trắc nghiệm Hóa học

Trắc nghiệm trực tuyến: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương - Đề 1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

(Đề có 04 trang)

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2017

Môn: KHOA HỌC TỰ NHIÊN – HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)

Ngày thi: 09/04/2017

Mã đề thi 132

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137.

Câu 1: Phương trình hóa học nào sau đây viết sai?

A. 4Cr + 3O2 → 2Cr2O3. B. Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O.

C. 2Cr + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2. D. Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O.

Câu 2: Cho 9 gam một aminoaxit X (phân tử chỉ chứa 1 nhóm – COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 13,56 gam muối. X là

A. lysin. B. valin. C. glyxin. D. alanin.

Câu 3: Cho m gam hỗn hợp X gồm (Na, K, Ba) vào nước dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và 7,28 lít khí H2 (đo đktc). Cho hết dung dịch Y vừa thu được vào 100 ml dung dịch gồm MgCl2 1,5M và AlCl3 1M, đến phản ứng hoàn toàn thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 16,5 gam B. 8,7 gam C. 12,6 gam D. 7,8 gam

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thuận nghịch.

B. Trong công thức của este RCOOR', R' có thể là nguyên tử H hoặc gốc hidrocacbon.

C. Phản ứng este hóa là phản ứng một chiều.

D. Phản ứng giữa ancol với axit cacboxylic được gọi là phản ứng este hóa.

Câu 5: Hòa tan hết m gam Cu bằng dd HNO3 loãng dư, thu được 2,688 lít khí (đktc) NO là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là

A. 19,20 gam B. 12,80 gam C. 11,52 gam D. 10,74 gam

Câu 6: Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với V lít dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là:

A. 0,72 B. 1,08 C. 1,20 D. 0,09

Câu 7: Cho 3,25 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch chứa Al(NO3)3 0,2M; Cu(NO3)2 0,15M; AgNO3 0,1M. Sau phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu được là:

A. 4,73 gam. B. 4,26 gam. C. 5,16 gam. D. 4,08 gam.

Câu 8: Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu ta dùng

A. CaSO4 B. Ba(HCO3)2 C. Na2SO4 D. Na2CO3

Câu 9: Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của chúng là:

A. Ba, Ag, Cu. B. Fe, Cu, Ag. C. Al, Fe, Cr. D. Mg, Zn, Cu.

Câu 10: Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp:

A. CH3-COO-C(CH3)=CH2 B. CH2=CH-CH=CH2

C. CH3-COO-CH=CH2 D. CH2=C(CH3)-COOCH3

Câu 11: Hợp chất nào sau đây của sắt vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa?

A. Fe2(SO4)3 B. Fe(NO3)3

C. Fe2O3 D. FeO

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án
Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học có đáp án

----------HẾT----------

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học

1

C

11

D

21

A

31

A

2

C

12

D

22

A

32

D

3

C

13

A

23

C

33

A

4

D

14

C

24

B

34

B

5

C

15

B

25

A

35

C

6

B

16

D

26

C

36

A

7

A

17

D

27

B

37

B

8

D

18

D

28

B

38

D

9

B

19

C

29

B

39

C

10

D

20

B

30

A

40

A

Đánh giá bài viết
1 528
Sắp xếp theo

    Môn Hóa khối B

    Xem thêm