Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Trang 1/4 - Mã đề 001
SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HỒNG LĨNH
THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2023 LẦN 1
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn thi thành phần: VẬT LÝ
Thời gian làm bài : 50 Phút; (Đề có 40 câu)
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 4 trang)
Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
Câu 1: Tần số suất điện động xoay chiều do y phát điện xoay chiều một pha tạo ra có ng thức
f = pn, với p
A. tốc độ quay của rôto đơn vị (vòng/phút).
B. số cực của rôto.
C. số cặp cực của rôto.
D. tốc độ quay của rôto đơn vị (vòng/s).
Câu 2: Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có khối nào sau đây?
A. mạch tách sóng. B. mạch biến điệu.
C. micrô. D. mạch khuếch đại.
Câu 3: Đặt điện áp
tUu
cos
0
(V) vào đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn y thuần cảm
cảm kháng Z
L
tụ điện có dung kháng Z
C
mắc nối tiếp với tổng trở của mạch là Z. Hệ số công suất
của đoạn mạch
A.
cos
Z
R
. B.
. C.
cos
LC
ZZ
R
. D.
cos
R
Z
.
Câu 4: Dao động hệ được đủ đúng phần năng lượng đã mất sau mỗi chu nhưng không
làm thay đổi chu k riêng của nó gọi là
A.
dao động duy trì. B.
dao động điều hòa.
C.
dao động cưỡng bức. D.
dao động tắt dần.
Câu 5: Sóng trong đó các phần tử của môi trường dao động theo phương trùng với phương truyền
sóng gọi là
A. sóng ngang. B. sóng dọc. C. sóng âm. D. sóng dừng.
Câu 6: Gi n
đ
, n
t
n
l
lần lượt là chiết sut ca một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn
sc đ, tím và lam. Sp xếp nào sau đây là đúng?
A. n
t
> n
đ
>n
l
.
nt>nđ>nv.
B. n
đ
< n
l
< n
t
.
C. n
đ
< n
t
<n
l
.
nđ>nt>nv.
D. n
l
> n
đ
>n
t
.
nv>nđ>nt.
Câu 7: Một người cận thị có khoảng cách từ thấu kính mắt đến màng lưới OV. Tiêu cự lớn nhất
của mắt người ấy là
A.
max
f OV
. B.
max
f OV
. C.
max
1
f
OV
. D.
max
f OV
.
Câu 8: Hai nguồn kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng tần số, có hiệu số pha
A. biến thiên theo hàm bậc nhất của thời gian.
B. không đổi theo thời gian.
C. biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. không đổi theo không gian.
Câu 9: Biểu thức chu kỳ của con lắc đơn là
A.
1
2
g
T
l
. B.
2
l
T
g
. C.
2
g
T
l
. D.
1
2
l
T
g
.
Câu 10: Điện áp u =110
2
cos120
t (V) có giá trị hiệu dụng bằng
A. 120 V. B. 220V. C. 110 V. D. 110
2
V.
Câu 11: Ở không gian nào sau đây không xuất hiện điện từ trường?
A. Xung quang điện tích dao động. B. Xung quanh dòng điện xoay chiều.
Mã đề 001
Trang 2/4 - Mã đề 001
C. Xung quanh dòng điện không đổi. D. Xung quanh chổ có tia lửa điện.
Câu 12: Âm có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là
A. siêu âm. B. âm nghe được. C. hạ âm. D. sóng cao tần.
Câu 13: Mạch dao động tưởng gồm một cuộn cảm thuần độ tự cảm L một tụ điện điện
dung
C.
Tần số dao động điện từ tự do của mạch
A.
LC
f
2
. B.
1
f.
LC
C.
1
f.
2 LC
D.
f 2 LC.
Câu 14: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng trong thí
nghiệm
, khoảng cách giữa hai khe a, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn D.
Khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp là
A.
aD
. B.
Da
. C.
D
a
. D.
a
D
.
Câu 15:
Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số phương trình:
x Acos t cm
1 1 1
()
x A cos t cm
2 2 2
()
. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động
giá trị cực đại khi độ lệch pha của hai
dao động
A.
k
21
–2
với
k 0, 1, 2....
B.
k
21
( 0,5)
với
k 0, 1, 2....
C.
k
21
2
với
k 0, 1, 2....
D.
k
21
2 1  
với
k 0, 1, 2....
Câu 16: Đơn vị của từ thông
A. vêbe (Wb). B. henry (H). C. fara (F). D. tesla (T).
Câu 17: Để sóng dừng trên sợi y một đầu cố định một đầu tự do thì chiều dài của dây phải
thỏa mãn điều kiện nào sau đây?
A.
2
lk
với k =0, 1, 2…. B.
( 1)
4
lk

với k =0, 1, 2….
C.
(2 1)
4
lk

với k = 0, 1, 2…. D.
( 1)
2
lk

với k =0, 1, 2….
u 18: n nguồn giống nhau mắc song song, mỗi nguồn có suất điện động E và điện trở trong
r. Công thức tính suất điện động E
b
và điện trở trong r
b
của bộ nguồn là
A.
;
bb
r
E E r
n

. B.
;
bb
r
E nE r
n

.
C.
;
bb
E nE r nr
. D.
;
bb
E E r r
.
Câu 19: Cuộn cấp cuộn thứ cấp của một máy biến áp tưởng số vòng y lần lượt N
1
N
2
. Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U
1
vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng
giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U
2
. Hệ thức đúng là
A.
2
11
22
.
UN
UN
B.
2
12
21
.
UN
UN
C.
11
22
.
UN
UN
D.
12
21
.
UN
UN
Câu 20:
Sóng điện từ được sử dụng trong truyền hình vệ tinh và truyền thông ngoài vũ trụ
A.
sóng trung.
B.
sóng ngắn.
C.
sóng cực ngắn.
D.
sóng dài.
Câu 21: Một con lắc xo vật nặng khối lượng 0,2 kg, dao động với phương trình
4cos(4t )
2
x

cm. Cơ năng của con lắc là
A.
7,86.10
-3
J. B. 1,28.10
-3
J. C. 2,56.10
-3
J. D. 5,12.10
-3
J.
Câu 22: Một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện cường độ 5 A đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại
điểm cách dây dẫn 4 cm có độ lớn là
A.
5
5.10
T. B.
5
2,5.10
T. C.
5
1,25.10
T. D.
5
4,5.10
T.
Câu 23: Khi một vật dao động điều hòa, chuyển động của vật từ vị trí biên về vtrí cân bằng
chuyển động
Trang 3/4 - Mã đề 001
A.
nhanh dần đều. B. nhanh dần. C.
chậm dần đều. D.
chậm dần.
Câu 24: Một âm có mức cường độ 70 dB. Biết
12
0
10I
W/m
2
. Giá trị cường độ âm của âm này
A.
7
10
W/m
2
. B.
7
10
W/m
2
. C.
5
10
W/m
2
. D.
5
10
W/m
2
.
Câu 25: Một con lắc đơn chiều dài , dao động điều hoà tại một nơi có gia tốc rơi tự do g, với
hiện độ góc α
0
. Khi vật đi qua vị trí có li độ góc α, nó có vận tốc là v. Khi đó, ta có biểu thức
A.
22
0
2
gl
v
. B.
2
2
22
0
v
. C.
l
gv
2
2
0
2
. D.
22
0
2
glv
.
Câu 26: Chiếu xiên góc chùm sáng hẹp gồm ba thành phần đơn sắc đỏ, cam, tím từ không khí vào
nước thì góc khúc xạ của các tia đơn sắc đỏ, cam, tím lần lượt
;;
d c t
r r r
. Nhận định nào sau đây là
đúng
A.
d c t
r r r
. B.
c d t
r r r
. C.
d c t
r r r
. D.
d t c
r r r
.
Câu 27: y phát điện xoay chiều một pha có suất điện động cảm ứng
110 2 cos(110 )(V)et
. Từ
thông cực đại của máy phát là
A.
1
Wb
. B.
Wb
. C.
W
2
b
. D.
2
Wb
.
Câu 28: Một sóng điện từ truyền qua điểm M trong không gian. Cường độ điện trường và cảm ứng
từ tại M biến thiên điều hòa với giá trị cực đại lần lượt là E
0
B
0
. Khi cảm ứng từ tại M bằng 0,5B
0
thì cường độ điện trường tại đó có độ lớn là
A.
1
2
E
0
. B.
0,25E
0
. C.
3
2
E
0
. D. 0,5E
0
.
Câu 29: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, đo được khoảng cách giữa 6 vân sáng liên
tiếp 3 mm. Khoảng vân của thí nghiệm là
A. 0,429 mm. B. 0,75 mm. C. 0,5 mm. D. 0,6 mm.
Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều
0
cos( ) (V) u U t
vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn
cảm thuần cảm kháng
40
L
Z 
mắc nối tiếp với điện trở thuần
40 3 R 
. Tổng trở của
mạch bằng
A. 60
. B. 80
. C. 109,28
. D. 29,28
.
Câu 31: Sóng cơ lan truyền trên sợi dây dọc theo chiều dương của trục Ox có phương trình
3cos(20 2,5 )( )u t x cm


với t(s); x(m). Tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị là
A. 0,4 m/s. B. 4 m/s. C. 0,8 m/s. D. 8 m/s.
Câu 32: Xét một sợi dây đàn hồi có tốc độ truyền sóng và chiều dài không đổi, một đầu cố định,
một đầu tự do. Khi thay đổi tần số sóng trên dây để có sóng dừng người ta thấy
1
48f
Hz,
2
80f
Hz là hai tần số liên tiếp cho sóng dừng trên dây. Khi
2
80 Hz f
trên dây quan sát được số bụng
sóng là
A. 2. B. 3. C. 6. D. 5.
Câu 33: Một học sinh làm thí nghiệm đo bước sóng của nguồn sáng đơn sắc bằng thí nghiệm Y-
âng. Khoảng cách hai khe sáng
1,00 0,05 mm
. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến
màn đo được
2000,00 1,54 mm
; khoảng vân đo được
1,080 0,014 mm
. Kết quả đo ớc
sóng là
A.
0,60 m 6,22%
. B.
0,54 m 6,22%
. C.
0,54 m 6,37%
. D.
0,60 m 6,37%
.
Câu 34: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, trong đó
cuộn dây thuần cảm có giá trị L thay đổi được, RC không đổi. Khi thay đổi L đến giá trị để hệ số
công suất của mạch đạt cực đại thì điện áp hai đầu điện trở dạng
120 2 cos(100 t)(V)
R
u
. Điện

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn theo cấu trúc đề thi trắc nghiệm giống với đề thi THPT Quốc gia các năm về trước. Bài viết tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 60 phút. Mời các bạn cùng làm bài thi dưới đây nhé.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Vật lý 2023 trường Hồng Lĩnh

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 C 11 C 21 C 31 D
2 A 12 A 22 B 32 B
3 D 13 C 23 B 33 C
4 A 14 C 24 D 34 A
5 B 15 A 25 A 35 C
6 B 16 A 26 C 36 D
7 B 17 C 27 D 37 B
8 B 18 A 28 D 38 A
9 B 19 C 29 D 39 C
10 C 20 C 30 B 40 C

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc co thêm tài liệu học tập nhé.

Đánh giá bài viết
1 178
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm