Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sử Sở GD&ĐT Cà Mau

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Sử Sở GD&ĐT Cà Mau

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sử Sở GD&ĐT Cà Mau được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Đề thi thử tốt nghiệp môn Sử Sở Cà Mau

Câu 1. Trong những năm 1925-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau đây?

A. Mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ.

B. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

C. Phát động cuộc khởi nghĩa Yên Bái.

D. Phát động nhân dân Tổng khởi nghĩa.

Câu 2. Từ thập niên 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới?

A. Ấn Độ.

B. Mĩ.

C. Trung Quốc.

D. Anh.

Câu 3. Lực lượng nào sau đây tham gia chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

A. Quân Anh.

B. Quân Mĩ.

C. Quân Pháp.

D. Quân Nhật.

Câu 4. Quốc gia nào sau đây không tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

A. Anh.

B. Liên Xô.

C. Mĩ.

D. Pháp.

Câu 5. Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới?

A. Trung Quốc.

B. Liên Xô.

C. Mĩ.

D. Ấn Độ.

Câu 6. Quốc gia nào sau đây là một trong những thành viên sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)?

A. Philíppin.

B. Hàn Quốc.

C. Phần Lan.

D. Ấn Độ.

Câu 7. Quân đồng minh của Mĩ tham gia trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1954-1975) thuộc quốc gia nào sau đây?

A. Đài Loan.

B. Mianma.

C. Nhật Bản.

D. Thái Lan.

Câu 8. Ngay sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước khó khăn nào sau đây?

A. Đất nước chưa giành được độc lập và tự do.

B. Thực dân Pháp quay lại xâm lược Việt Nam.

C. Phát xít Nhật xâm lược trở lại Đông Dương.

D. Nhân dân chưa giành được quyền làm chủ.

Câu 9. Trong giai đoạn 1945-1973, Mĩ có hoạt động nào sau đây để lôi kéo đồng minh?

A. Bình thường hóa và thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba.

B. Giúp các nước Tây u khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

C. Ủng hộ nhân dân Việt Nam chống thực dân Pháp xâm lược.

D. Giúp nhân dân châu Phi lật đổ ách thống trị của thực dân Anh.

Câu 10. Quốc gia nào sau đây ở châu Phi giành được độc lập vào năm 1960?

A. Camơrun.

B. Cuba.

C. Vênêxuêla.

D. Ấn Độ.

Câu 11. Về văn hóa-xã hội, các Xô viết ở Nghệ An và Hà Tĩnh (1930-1931) đã thực hiện chính sách nào sau đây?

A. Thành lập các đội tự vệ đỏ.

B. Thành lập tòa án nhân dân.

C. Xóa bỏ các thứ thuế vô lí.

D. Mở lớp dạy chữ Quốc ngữ.

Câu 12. Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX?

A. Sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân mới trên phạm vi thế giới.

B. Chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai) bị xóa bỏ ở châu Phi.

C. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

D. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra trên qui mô lớn.

Câu 13. Trong phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cuộc khởi nghĩa nào sau đây không thuộc phong trào Cần vương?

A. Yên Bái.

B. Ba Đình.

C. Bãi Sậy.

D. Hùng Lĩnh.

Câu 14. Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930) của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định

A. lực lượng cách mạng chỉ là công - nông.

B. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.

C. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân.

D. giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu.

Câu 15. Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V. I. Lênin khi đang hoạt động ở quốc gia nào sau đây?

A. Pháp.

B. Trung Quốc.

C. Liên Xô.

D. Anh.

Câu 16. Trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam (1919-1925), hoạt động nào sau đây do tiểu tư sản trí thức phát động?

A. Đấu tranh đòi thực dân Pháp thả Phan Bội Châu.

B. Phong trào chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa.

C. Lập Đảng Lập hiến, ra báo Tiếng dội An Nam.

D. Chống độc quyền xuất cảng lúa gạo ở Nam Kì.

Câu 17. Trong phong trào giải phóng dân tộc (1939-1945), nhân dân Việt Nam có hoạt động nào sau đây?

A. Đấu tranh lật đổ chính quyền Sài Gòn.

B. Xây dựng, củng cố chính quyền Xô viết.

C. Đấu tranh chống phát xít Pháp - Nhật.

D. Tham gia mặt trận dân chủ Đông Dương.

Câu 18. Kì họp đầu tiên Quốc hội khóa VI (cuối tháng 6 đầu tháng 7-1976) tại Hà Nội đã có quyết định quan trọng nào sau đây của Nhà nước Việt Nam thống nhất?

A. Chính sách đối nội và đối ngoại.

B. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

C. Đường lối đổi mới toàn diện đất nước.

D. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ.

Câu 19. Năm 1975, quốc gia nào sau đây tham gia Định ước Henxinki?

A. Italia.

B. Nam Phi.

C. Ai Cập.

D. Ấn Độ.

Câu 20. Trong Đông-Xuân 1953-1954, địa điểm nào sau đây là nơi tập trung binh lực thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương?

A. Phongxalì.

B. Lạng Sơn.

C. Điện Biên Phủ.

D. Cao Bằng.

Câu 21. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về nhiệm vụ trước mắt của phong trào dân chủ 1936- 1939 ở Việt Nam?

A. Phát động Cao trào kháng Nhật cứu nước.

B. Đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa.

C. Xây dựng Khu giải phóng Việt Bắc.

D. Đòi lật đổ ách thống trị của phát xít Nhật.

Câu 22. Hiệp định Pari (1973) về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam đã

A. mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

B. buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược Việt Nam.

C. kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

D. đánh bại hoàn toàn chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mĩ.

Câu 23. Đối với nước Nga Xô viết, việc thực hiện Chính sách Kinh tế mới (NEP) đã mang lại tác dụng nào sau đây?

A. Các ngành kinh tế được phục hồi và phát triển.

B. Nga đẩy lùi được liên quân 14 nước đế quốc.

C. Nước Nga xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

D. Trở thành cường quốc công nghiệp đứng đầu thế giới.

Câu 24. Trong đường lối đổi mới đất nước (tháng 12-1986), Đảng Cộng sản Việt Nam xác định trọng tâm là đổi mới về

A. chính trị.

B. văn hóa.

C. tư tưởng.

D. kinh tế.

Câu 25. Trong cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì (1906-1908), về văn hóa - giáo dục, Phan Châu Trinh và các sĩ phu tiến bộ ở Việt Nam tổ chức hoạt động nào sau đây?

A. Mở trường dạy học theo lối mới.

B. Cải cách toàn diện giáo dục.

C. Phổ cập giáo dục trung học.

D. Đẩy mạnh phong trào xóa mù chữ.

Câu 26. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), quân đội Việt Nam đã giành được thế chủ động trên chiến trường toàn Đông Dương với thắng lợi nào sau đây?

A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

B. Chiến dịch Biên giới năm 1950.

C. Chiến dịch Việt Bắc năm 1947.

D. Cuộc Tiến công Đông-Xuân 1953-1954.

Câu 27. Nội dung nào sau đây là một trong những lí do thúc đẩy Liên Xô và Mĩ tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh (1989)?

A. Nền kinh tế Liên Xô lâm vào khủng hoảng trì trệ.

B. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

C. Chủ nghĩa xã hội đã trở thành hệ thống thế giới.

D. Sự cạnh tranh quyết liệt của các nước Đông Nam Á.

Câu 28. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng về phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Đều diễn ra theo khuynh hướng cách mạng vô sản.

B. Sau khi độc lập đều tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. Chống lại chế độ phân biệt chủng tộc (Apácthai).

D. Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới.

Câu 29. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng đặc điểm của giai cấp nông dân Việt Nam?

A. Đi đầu tiếp thu học thuyết Mác - Lênin.

B. Lực lượng đông đảo nhất trong xã hội.

C. Bị cả Pháp và địa chủ bóc lột nặng nề.

D. Lực lượng đông đảo của cách mạng.

Câu 30. Quốc gia nào sau đây không phải chịu một phần trách nhiệm trong việc để Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1939-1945)?

A. Mĩ.

B. Pháp.

C. Liên Xô.

D. Anh.

Câu 31. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930- 1931 so với các phong trào đấu tranh trước đó ở Việt Nam?

A. Phong trào đã thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

B. Đã xây dựng được lực lượng chính trị hùng hậu của cách mạng.

C. Có sự lãnh đạo thống nhất trên toàn quốc của chính đảng cách mạng.

D. Lần đầu tiên trong phong trào diễn ra các cuộc bãi công, biểu tình.

Câu 32. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thúc đẩy sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản ở Việt Nam (1920 - 1930)?

A. Xây dựng lí luận cách mạng đáp ứng yêu cầu của lịch sử dân tộc.

B. Xây dựng lí luận giải phóng dân tộc từ lí luận đấu tranh giai cấp.

C. Thành lập và trực tiếp lãnh đạo tổ chức cộng sản đầu tiên ở Việt Nam.

D. Kết hợp tư tưởng của giai cấp công nhân với phong trào yêu nước.

Câu 33. Cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3-1945) không có đóng góp nào sau đây đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

A. Cuộc tập dượt trực tiếp cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

B. Lực lượng chính trị, vũ trang được củng cố và phát triển vượt bậc.

C. Kẻ thù hoang mang lo sợ, tầng lớp trung gian ngả về phía cách mạng.

D. Phát triển lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang ba thứ quân.

Câu 34. Chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế-Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh của quân dân Việt Nam trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975 có điểm chung nào sau đây?

A. Có sự kết hợp với nổi dậy của quần chúng.

B. Tiêu diệt tất cả các cơ quan đầu não của địch.

C. Huy động đến mức cao nhất về lực lượng.

D. Có sự điều chỉnh phương châm tác chiến.

Câu 35. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (đầu năm 1930) có điểm tương đồng nào sau đây?

A. Hướng tới mục tiêu thành lập chính phủ công-nông-binh.

B. Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền.

C. Khẳng định ruộng đất là mục tiêu hàng đầu của cách mạng.

D. Xác định lực lượng của cách mạng là toàn thể dân tộc.

Câu 36. Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc (1930-1945) và cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc (1945- 1975) ở Việt Nam có điểm chung nào sau đây?

A. Kết hợp nhiệm vụ kiến quốc và bảo vệ chế độ cộng hòa.

B. Chịu sự tác động trực tiếp của hai hệ thống xã hội đối lập.

C. Thực hiện đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

D. Có sự kết hợp chặt chẽ giữa hậu phương và tiền tuyến.

Câu 37. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng nét khác biệt của hậu phương chiến tranh nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) ở Việt Nam so với hậu phương chiến tranh thông thường?

A. Phân biệt rạch ròi với tiền tuyến bằng yếu tố không gian.

B. Luôn đối xứng với tiền tuyến và chi viện cho tiền tuyến.

C. Là phần lãnh thổ luôn ở phía sau của lực lượng vũ trang.

D. Đan xen với tiền tuyến, không đối xứng với tiền tuyến.

Câu 38. Các biện pháp xây dựng chế độ mới của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-146) đã

A. xây dựng thành công chế độ xã hội chủ nghĩa.

B. chuẩn bị tiềm lực cho cuộc kháng chiến lâu dài.

C. xóa bỏ hoàn toàn hình thức bóc lột phong kiến.

D. làm thất bại âm mưu xâm lược trở lại của Pháp.

Câu 39. Sự ra đời của bản Đề cương văn hóa Việt Nam (1943) có ý nghĩa nào sau đây?

A. Là Cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo đầu tiên của Đảng ta.

B. Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước nhà.

C. Phản ánh sự thành công trong cuộc đấu tranh chống “giặc dốt” và phổ cập văn hóa.

D. Đặt nền móng, mở đường cho việc xây dựng lí luận văn hóa cách mạng ở Việt Nam.

Câu 40. Nội dung nào sau đây phản ánh đúng một trong những tác động của sự chuyển biến kinh tế, xã hội đến phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam trong những năm 1919-1925?

A. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.

B. Làm sâu sắc mâu thuẫn giai cấp, đưa vấn đề dân chủ thành nhiệm vụ chủ yếu.

C. Tạo cơ sở để hình thành khuynh hướng chính trị mới – khuynh hướng vô sản.

D. Làm chuyển biến lập trường, mục tiêu đấu tranh chống Pháp của giai cấp tư sản.

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp môn Sử Sở Cà Mau

CâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/aCâuĐ/a
1A11D21B31C
2B12C22A32C
3B13A23A33D
4D14D24D34A
5B15A25A35D
6A16A26D36C
7D17C27A37D
8B18A28D38B
9B19A29A39D
10A20C30C40C

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Sử Sở GD&ĐT Cà Mau. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Lịch sử.

Đánh giá bài viết
1 167
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

    Xem thêm