Đề thi thử vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 có đáp án số 3

Đề thi thử tiếng Anh vào lớp 10 năm 2021 có đáp án

Đề thi vào 10 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 9 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Câu I. Chọn một phương án A, B, C hoặc D ứng với từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (0,8 điểm)

1. A. played B. climbed C. warned D. needed

2. A. streets B. days C. caps D. trucks

3. A. account B. touch C. down D. sound

4. A. birth B. thought C. though D. thunder

Câu II. Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ hoặc cụm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau. (3,2 điểm)

1. Many people still refuse to admit that smoking _________ harm to people’s health.

A. makes

B. does

C. creates

D. experiences

2. My children are very tired ___________ staying inside and watching TV.

A. with

B. of

C. at

D. on

3. He succeeded _________ getting the school scholarship.

A. at

B. on

C. in

D. with

4. The story was __________that I couldn’t help laughing when I read it.

A. too funny

B. such funny

C. very funny

D. so funny

5. It was late, __________I decided to go home.

A. however

B. but

C. although

D. and

6. He doesn’t drive so __________his father does.

A. careful as

B. the most careful

C. carefully than

D. carefully as

7. They will buy a new house when they get enough money, ___________?

A. will they

B. won’t they

C. didn’t they

D. don’t they

8. English has become the main language of__________.

A. communication

B. communicate

C. communicable

D. communicative

9. She ____________ swim until she was 12 years old.

A. can’t

B. couldn’t

C. won’t

D. may not

10. John never comes to class on time and _____________ .

A. neither does Peter

B. so does Peter

C. so doesn’t Peter

D. neither doesn’t Peter

11. Unless you understand the lesson, I ____________ explain it again to you.

A. will

B. won’t

C. would

D. wouldn’t

12. They live in _______________________.

A. a little lovely old village

B. a lovely little old village

C. an old lovely little village

D. an lovely old little village

Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với từ/ cụm từ đồng nghĩa với phần được gạch chân.

13. I like playing sports like badminton, an exciting way to exercise.

A. interesting

B. regular

C. normal

D. boring

14. Experiences at work help women to widen their knowledge.

A. eliminate

B. broaden

C restrict

D. spoil

Chọn một phương án đúng A, B, C hoặc D ứng với câu đáp lại phù hợp trong các tình huống giao tiếp sau.

15. A: “Why don’t you buy Tim a book as a birthday present?” – B: “___________”

A. Thanks for the present

B. Tim will be fourteen next week

C. That’s a good idea!

D. Do you like it?

16. A: “Would you mind if I opened the window?” – B: “ _____________.”

A. Yes. Here it is

B. Please go ahead

C. Great

D. Yes, let’s

Còn tiếp ...

Trên đây là Đề thi vào 10 môn tiếng Anh 2021 có đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2019 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 15.098
1 Bình luận
Sắp xếp theo
  • Khánh Gia
    Khánh Gia

    hay waaaaaaa=-=


    Thích Phản hồi 20:23 07/06
    Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm