Đề luyện thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 - 2021 số 4

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tài liệu học tập lớp 10 để tham khảo thêm nhiều tài liệu hữu ích, chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021 lớp 10 các môn khác nhau hiệu quả.

Đề tuyển sinh lớp 10 môn Anh không chuyên

Đề thi thử môn tiếng Anh đầu vào lớp 10 trên đây nằm trong bộ đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh năm 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện thi tiếng Anh với nội dung kiến thức bám sát chương trình học tiếng Anh lớp 9 của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập lại những chuyên đề Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm ôn thi vào lớp 10 hiệu quả.

Đề tiếng Anh tuyển sinh lớp 10 gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận tiếng Anh lớp 9 chương trình mới khác nhau giúp các em học sinh lớp 9 hoàn thiện các kỹ năng làm bài thi hiệu quả cũng như đạt điểm cao trong kì thi đầu vào lớp 10 năm 2020 - 2021 môn tiếng Anh sắp tới.

I. Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. (2.5 pts)

1. ______there have been many changes in his life, he still remains a nice man to everyone.

A. However

B. Despite

C. Because

D. Although

2. She complains noisily about anything______ she doesn’t like.

A. what

B. that

C. about which

D. whose

3. You seem to be quite good ______ physics.

A. for

B. about

C. at

D. to

4. Our house needs to be______.

A. painting

B. paint

C. painted

D. paints

5. If you saw a UFO, what______ you do?

A. will

B. would

C. can

D. did

6. – “Would you like a glass of green tea?”

A. No, let’s not.

B. No, I don’t.

C. No, thanks.

D. No, I wouldn’t.

7. Mr Long often goes swimming______ Sunday .

A. in

B. on

C. until

D. at

8. We’re good friends. We ______ each other since we were in primary school.

A. know

B. have known

C. have been known

D. knew

9. We wish you______.

A. good luck

B. congratulation

C. happy

D. enjoy yourself

10. The final match of EURO 2008______ on June 30th.

A. will be occurred

B. takes place

C. happening

D. is going

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. (0.75 pt)

1. A. exactly

B. example

C. exercise

D. examination

2. A. change

B. champion

C. choose

D. toothache

3. A. waited

B. erased

C. needed

D. ended

III. Choose the underlined word or phrase (A, B, C or D) that needs correcting (0.75 pt)

1. “Can you help me with my homework?” – “I wish I could but I couldn’t”.

A. Can

B. with

C. homework

D. couldn’t

2. The new film has been attracted a lot of people all over the world.

A. The new film

B. has been attracted

C. a lot of people

D. all over the world

3. We want to spend our holiday in a villa by the sea and enjoying sea food.

A. our holiday

B. by

C. enjoying

D. food

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề thi vào lớp 10 môn Anh văn. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi vào lớp 10 năm 2020 các môn học khác như: ôn thi vào lớp 10 môn Toán, ôn thi vào lớp 10 môn Văn, ... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 8.388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 10 môn tiếng Anh Xem thêm