Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 10 năm 2015-2016

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 10 năm 2015 - 2016 có đáp án

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 10 năm 2015-2016 là đề thi giải Toán qua mạng dành cho học sinh lớp 5. Đề thi Toán có đáp án đi kèm, hi vọng giúp các em học sinh ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2015 - 2016.

Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 9 năm 2015-2016

Bộ đề Violympic Toán lớp 5 năm 2015 - 2016

Mời làm: Đề thi Violympic Toán lớp 5 vòng 10 năm 2015-2016 trực tuyến

Bài 1: Cóc vàng tài ba

Câu 1.1: Tỉ số phần trăm giữa 7,168 và 5,6 là:

a. 78,125% b. 12,8% c. 128% d. 1,28%

Câu 1.2: Tỉ số phần trăm giữa 553,8 và 213 là:

a. 0,26% b. 26% c. 2,6% d. 260%

Câu 1.3: 3,5% của 10 000 000 đồng là:

a. 3 500 đồng b. 3 500 000 đồng c. 35 000 đồng d. 350 000 đồng

Câu 1.4: 55,5% của một số là 1226,55. Số đó là:

a. 2220 b. 2210 c. 2201 d. 2120

Câu 1.5: Cho hai số 10,35 và 45. Tỉ số phần trăm của tổng hai số đó với 45 là:

a. 18,6% b. 43,4% c. 23% d. 123%

Câu 1.6: 25% của 960 lít là:........... lít.

a. 240 b. 1280 c. 3840 d. 720

Câu 1.7: Tìm x, biết: (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) + .... + (x + 28) = 195. Vậy x = ...........

a. 7 b. 5 c. 15 d. 10

Câu 1.8: Cho hai số tự nhiên có tổng bằng 1987. Biết giữa chúng có 100 số chẵn. Vậy số lớn là:

a. 1094 b. 1893 c. 893 d. 940

Câu 1.9: Tỉ số giữa số dê và số cừu của một trang trại chăn nuôi là 60%. Biết trại chăn nuôi đó có 800 con cừu. Vậy trại chăn nuôi đó có số con dê là:........... con.

a. 480 b. 300 c. 288 d. 180
Câu 1.10: Trong sọt có 56 quả cam và 84 quả quýt. Tỉ số phần trăm của số cam so với tổng số cam và số quýt là:

a. 150% b. 66,6% c. 60% d. 40%

Bài 2: Hãy điền số thích hợp vào chỗ (...)

Câu 2.1: Tính 318,5% : 5 =............%

Câu 2.2: 47% của 3700 là:...............

Câu 2.3: Tổng của hai số là 936,5. Biết một nửa số thứ nhất bằng 0,75 lần số thứ hai. Tìm hiệu của hai số đó.

Câu 2.4: Hiệu hai số tự nhiên là 536,4. Tính tổng của hai số đó biết rằng một nửa số thứ nhất gấp đôi số thứ hai?

Câu 2.5: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 60%. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 2.6: Lúc đầu lớp 5B có 16 bạn nam và 20 bạn nữ. Sau đó nhà trường nhận thêm 4 bạn nam và 2 bạn nữ. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau?

Câu 2.7: Khối lớp 5 có 200 học sinh, trong đó số học sinh giỏi chiếm 78,5% tổng số học sinh của khối. Vậy số học sinh giỏi của khối lớp 5 là:.......... em.

Câu 2.8: Có ba tổ dệt được 345m vải. Riêng tổ 1 dệt được 40% số vải. Vậy tổ 1 đã dệt được............. m.

Câu 2.9: Một cửa hàng có 3680kg gạo. Cửa hàng đã bán được 60% số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 3: Vượt chướng ngại vật

Câu 3.1: Cho hai số, biết 2/5 số thứ nhất bằng 1/2 số thứ hai. Hỏi số thứ nhất bằng bao nhiêu phần trăm số thứ hai.

Câu 3.2: Biết tỉ số của số thứ nhất và số thứ hai là 4/3. Hỏi số thứ hai bằng bao nhiêu phần trăm số thứ nhất?

Câu 3.3: Nam và Việt có 160 viên bi. Biết số bi của An bằng 40% tổng số bi của cả hai bạn. Hỏi An có bao nhiêu viên bi?

Câu 3.4: Lần đầu một người bán một sản phẩm bị lỗ mất 12% giá mua vào. Hỏi lần sau người đó phải bán một sản phẩm loại đó được bao nhiêu tiền để có tiền lãi đủ bù vào số tiền bị lỗ. Biết rằng giá mua vào của mỗi sản phẩm đó là 50 000 đồng.

Câu 3.5: Một đội công nhân 60 người dự định hoàn thành một công việc trong 24 ngày. Nhưng do có một số người đến thêm nên đội công nhân đã hoàn thành công việc trong 18 ngày. Tính số người đến thêm.

Đáp án Đề thi Violympic Toán lớp 5

Bài 1:

Câu 1.1: b. 128%

Câu 1.2: d. 260%

Câu 1.3: d. 350 000 đồng

Câu 1.4: b. 2210

Câu 1.5: d. 123%

Câu 1.6: a. 240

Câu 1.7: b. 5

Dãy số 1; 4; 7;......; 28 có khoảng cách đều là 3.

Ta có số các số hạng trong dãy số là: (28 - 1) : 3 + 1 = 10 (số hạng)

Tổng các số tự nhiên trong dãy số từ 1; 4; 7;.....; 28 là: 1 + 4 + 7 +... + 28 = (1 + 28) x 10 : 2 = 145

Như vậy (x + 1) + (x + 4) + (x + 7) +....+ (x + 28) = 195

=> 10x + 145 = 195

=> 10x = 195 - 145

=> 10x = 50

=> x = 5

Đáp số: x = 5

Câu 1.8: a. 1094

Câu 1.9: a. 480

Câu 1.10: d. 40%

Bài 2:

Câu 2.1: 63,7%

Câu 2.2: 1739

Câu 2.3: 187,3

Câu 2.4: 894

Câu 2.5: Số học sinh nữ của lớp đó là 16 học sinh

Câu 2.6: Tỉ số phần trăm giữa số bạn nữ và bạn nam lúc sau là 110%

Câu 2.7: 157 em

Câu 2.8: 138m

Câu 2.9: 1472

Bài 3:

Câu 3.1: Số thứ nhất bằng 125% số thứ hai

Câu 3.2: Số thứ hai bằng 75% số thứ nhất

Câu 3.3: An có 64 viên bi

Câu 3.4: Lần sau người đó phải bán được 56000 đồng

Câu 3.5: Số người đến thêm là 20 người

Đánh giá bài viết
47 11.197
Sắp xếp theo
    Luyện thi Xem thêm