Đơn xin xác nhận công tác

70 433.282

Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Đơn xin xác nhận công tác là mẫu đơn được sử dụng để trình lên thủ trưởng các cơ quan, tổ chức xem xét và chấp nhận cho người được điều động công tác hoặc làm giấy tờ căn cứ xác minh thời gian công tác ở đơn vị đó. Mẫu đơn xin xác nhận thời gian công tác sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong công việc khi cần xác nhận thời gian làm việc của mình. Mời các bạn tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin xác nhận công tác tại đây.

Đơn xin trở lại công tác

Quy định chế độ công tác, công tác phí

Đơn đề nghị chuyển công tác

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác

Mẫu đơn xin xác nhận công tác mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận công tác

Nội dung cơ bản của đơn xin xác nhận công tác như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------

                                       ..............., ngày........tháng......năm 20..........

ĐƠN XIN XÁC NHẬN CÔNG TÁC

Họ tên (ghi chữ in hoa): .........................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................................

Địa chỉ tạm trú: ......................................................................................................................................

Số CMND: ...................................... Ngày cấp: ................................. Nơi cấp: ……………………............

Số điện thoại nhà: .................................................. Số ĐTDĐ: ..............................................................

Hiện đang làm việc tại: ..........................................................................................................................

Chức danh/chức vụ: .............................................................................................................................

Địa chỉ cơ quan: ...................................................................................................................................

Điện thoại liên lạc: ................................................................................................................................

Ngày vào làm việc: ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................   

Lý do xác nhận công tác: .....................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

Kính trình thủ trưởng cơ quan xem xét và xác nhận.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đánh giá bài viết
70 433.282
Việc làm - Nhân sự Xem thêm