Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học gồm quy định về ứng xử của giáo viên, học sinh, lãnh đạo nhà trường... Bộ quy tắc này đưa ra những chuẩn mực cần có để giao tiếp văn minh, lịch sự trong mọi môi trường.
Văn bản giáo dục Xem thêm