Cách sử dụng Little, A little, Few, A few trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Ngữ pháp tiếng Anh chuyên đề cách phân biệt Little, A Little, Few và A Few tổng hợp cách dùng Little, A little, cách dùng Few, A Few, và bài tập về few a few little a little có đáp án.
Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản Xem thêm