Cách sử dụng There is và There are trong tiếng Anh

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu Cách sử dụng There is và There are trong tiếng Anh gồm lý thuyết khi nào dùng There is và There are và bài tập ngữ pháp về There is There are có đáp án giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập hiệu quả.
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm