Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021

Bấm vào liên kết dưới đây để tải về:
Cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Khi 04 Thông tư của Bộ Giáo dục có hiệu lực, ngoài vấn đề về trình độ đào tạo, cách tính lương giáo viên khi chuyển hạng từ 20/3/2021 cũng được nhiều người quan tâm.