Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 2 năm học 2013 - 2014

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Để tiếp nối Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 1 năm học 2013 - 2014, chúng tôi xin được gửi tới bạn: Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 8 vòng 2 năm học 2013 - 2014. Ở vòng 2 này vẫn có 2 đề thi và số lượng câu hỏi cho mỗi đề là 10 câu. Mời các bạn tham khảo.
Luyện thi Xem thêm