Phòng cháy chữa cháy tiếng Anh là gì? Thuật ngữ phòng cháy chữa cháy

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Phòng cháy chữa cháy (PCCC) gồm định nghĩa Phòng cháy chữa cháy tiếng Anh là gì và 118 thuật ngữ phòng cháy chữa cháy tiếng Anh giúp bạn đọc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm