Từ vựng tiếng Anh về đồ văn phòng phẩm

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.
Tài liệu tiếng Anh tổng hợp từ vựng chủ đề Văn phòng phẩm gồm 30 mới từ mới tiếng Anh khác nhau chỉ các đồ dùng sử dụng trong môi trường văn phòng giúp bạn đọc học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề hiệu quả.
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm